Sundhed

Danske Regioners publikationer og høringssvar om sundheds- og sygehusvæsenet

Side:  1   2   3   4   5  

Pres på sundhedsvæsenet

27-04-2015
Det danske sygehusvæsen står midt i en rivende udvikling. Stadig flere sygdomme kan behandles og ofte både mere sikkert og effektivt end tidligere. Forbedringerne er kommet mange patienter til gode og har givet hele befolkningen en større tryghed

Regionernes resultater

27-04-2015
Regionale nøgletal om sundhed og regional udvikling

Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

06-10-2014
Regionerne har sat sig i spidsen for en bred kvalitetsdagsorden. Derfor er publikationen "Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser" blevet udarbejdet.

Rejsesygesikring - regler for den offentlige rejsesygesikring

08-04-2014
Pjecen "Rejsesygesikringen - sådan er reglerne frem til 1. august 2014" indeholder en læsevenlig opsummering af reglerne for rejsesygesikringen

Bidrag til en ny sundhedspolitik

13-03-2013
Der er brug for at gå helt nye veje i sundhedspolitikken. Danske Regioner har lanceret sit bidrag til en ny sundhedspolitik

Der skal tages bedre hånd om svært spiseforstyrrede

17-12-2012
Kommunernes opfølgende hjælp til personer med svær spiseforstyrrelse, som udskrives fra psykiatrien, er ikke god nok. Regionerne foreslår en ny model, der skal sikre en social indsats af høj kvalitet og mindske antallet af genindlæggelser

Regionernes nære sundhedstilbud

12-04-2012
Regionerne har udarbejdet en kortlægning af indsatserne på 10 forskellige nære sundhedstilbud

Det hele sundhedsvæsen

15-03-2012
Denne publikation giver regionernes bud på, hvordan visionen om et helt og sammenhængende sundhedsvæsen kan indfries.

Kvalitet i sundhed

17-05-2011
Regionerne arbejder på at skabe mere kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor er publikationen "Kvalitet i Sundhed" blevet udarbejdet.

Det gode sundhedsvæsen

03-03-2011
Regionerne arbejder på at skabe bedre sammenhæng i patientforløbene til glæde for patienterne. Derfor har Danske Regioner udarbejdet publikationen "Det Gode Sundhedsvæsen"

Monitorering af hjerteområdet - tids- og aktivitetsdata, 1. halvår 2010

24-02-2011
Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har i fællesskab udgivet en rapport, som indeholder tids- og aktivitetsdata for hjerteområdet.

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

01-09-2010
Regionerne har fastlagt strategier for arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I pjecen "Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde" præsenteres aktuelle initiativer og visioner for fremtiden

Monitorering af hjerteområdet - tids- og aktivitetsdata, 2. halvår 2009

31-08-2010
Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har i fællesskab udgivet en rapport, som indeholder tids- og aktivitetsdata for hjerteområdet.

Forbedret indsats for medicinske patienter

13-08-2010
Danske Regioner og Ældre Sagens fælles udspil sætter særligt indsatsen for de svækkede og ældre patienter med komplekse lidelser i fokus.

Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen

01-04-2010
Rapporten "Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen - organisering af indsatsen i kommuner og regioner" er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Rapporten indeholder en beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen og organiseringen heraf illustreret ved en række eksempler

Introduktion til kliniske mikrosystemer, 2. udgave

01-04-2010
Idéen bag Kliniske Mikrosystemer er, at det er de teams, der har daglig kontakt til patienterne, der har det bedste blik for og bedste idéer til, hvordan man kan forbedre behandlingen for patienterne

Bedre resultater for patienten

01-03-2010
I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter i udviklingen og styringen af det danske sundhedsvæsen. Det betyder, at man kan miste fokus på, hvilke resultater man skaber for patienten. Derfor indfører regionerne nu et nyt helhedssyn på udviklingen baseret på seks kerneværdier, som skal danne grundlag for en ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

Den hospitalsansatte speciallæge

01-03-2010
Speciallægerne indtager en helt afgørende rolle i arbejdet med at skabe en velfungerende patientbehandling og god hospitalsdrift. Men sundheds- og hospitalsvæsnet er under forandring, og det vil også påvirke speciallægernes opgaver

God praksis i indsatsen for medicinske patienter

01-03-2010
Hospitalerne kæmper i disse år med at tackle en særlig tung gruppe medicinske patienter. Samtidig oplever personalet på disse afdelinger overbelægninger og flaskehalse. Men mange steder har man forsøgt at gå nye veje for at løse problemerne

Professionalisme uden grænser

03-07-2009
Ledere og medarbejdere i sygehusvæsenet finder hele tiden bedre og kortere veje til løsning af opgaverne. En ny pjece fra Danske Regioner præsenterer 10 konkrete eksempler på opgaveglidning på sygehusene

God praksis i indsatsen for medicinske patienter

01-06-2009
Danske Regioner har indsamlet en række gode eksempler på initiativer, som har gjort en forskel for den medicinske patient eller sundhedspersonalet som arbejder med denne patientgruppe

Inspiration til en fornyet indsats for medicinske patienter

01-03-2009
Inspiration til en fornyet indsats for medicinske patienter - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb

Dansk Sundhedsforskning - Status og perspektiver 2008

01-06-2008
Rapporten er en kortlægning af sundhedsforskningens vilkår i Danmark, som de ser ud efter struktur- og universitetsreformerne.

Introduktion til kliniske mikrosystemer

01-04-2008
Kliniske mikrosystemer er både en ledelsesfilosofi og et redskab til at skabe kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Visioner for Almen Praksis i Fremtidens Sundhedsvæsen

01-11-2007
Almen praksis spiller en helt central rolle som udreder og behandler i sundhedsvæsenets frontlinje, som gatekeeper og tovholder i sammenhængende patientforløb. Det skal almen praksis også i fremtiden. Derfor er der behov for reformer, der kan ruste almen praksis til de mange udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor

Investeringer i fremtidens sundhedsvæsen

01-08-2007
Regionerne i Danmark har på sin generalforsamling præsenteret en 100 mia. kr. stor investeringsplan for fremtidens sundhedsvæsen

Patienternes sundhedsvæsen

01-06-2007
Et velfungerende sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i velfærdssamfundet

Ambulant behandling - fra idé til virkelighed

01-06-2007
Flere og flere patienter bliver behandlet ambulant. Den udvikling vil Danske Regioner fastholde og understøtte

Offentligt tilskud til ernæringspræparater

01-05-2007
I pjecen "Offentligt tilskud til ernæringspræparater" kan du læse om hvornår der gives tilskud, hvad man kan få tilskud til, og hvordan man bærer sig ad med at få tilskud til ernæringspræparater

Anbefalinger til EPJ-arkitektur II

01-04-2007
Danske Regioners Arbejdsgruppe om IT-arkitektur har udarbejdet den anden rapport om EPJ-arkitektur. Rapporten kortlægger den eksisterende og planlagte EPJ-arkitektur, hvilket i rapportens analyse giver et billede af en situation, hvor forretningsmæssige behov i nogen grad understøttes - men langt fra optimalt

Styringsredskaber for fremtidens sundhedsvæsen

01-02-2007
Februar 2007. Med dette debatoplæg udskriver Danske Regioner en prisopgave, som skal give regionerne inspiration til at udvikle nye styringsmetoder for sygehusene, der understøtter de regionalpolitiske prioriteringer og visioner

En samlet strategi for ambulant behandling

01-01-2007
Ambulant behandling, hvor patienterne ikke overnatter på sygehuset, er både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse. Patienterne får en mindre indgribende og mere sammenhængende behandling

Én hovedindgang til det digitaliserede sundhedsvæsen

01-01-2007
Danske Regioner mener, at borgernes adgang til generelle informationer, service og personlige oplysninger fortsat bør gå gennem sundhed.dk

EUs indflydelse på den danske sundhedspolitik

01-12-2006
Danske Regioner har udgivet en pjece, der beskriver EU's indflydelse på den danske sundhedspolitik. Pjecen kan downloades her på siden

Patienten som et aktiv - den aktive patient

01-11-2006
Danske Regioner mener, at sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at lytte til patienternes behov og inddrage deres erfaringer i udviklingen af fremtidens tilbud. Systemet og de fagprofessionelle skal i endnu højere grad se patienten som et aktiv – ikke som et CPR-nummer, et problem eller en diagnose

Information om kvalitet

01-11-2006
Danske Regioner mener, at borgerne skal have god information om kvaliteten i sundhedsvæsenet. Regeringens seneste tiltag med offentliggørelse af kvalitetsdata er et skridt på vejen, men det har alvorlige mangler. Danske Regioner arbejder på at gøre data bedre og mere nuancerede

Gruppebaserede patientuddannelser i regioner og kommuner

01-11-2006
Med kommunalreformen og den ny Sundhedslov fra 2005 følger en ny opgavefordeling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet

Samarbejde mellem regionerne og Danske Patienter

01-06-2006
Danske Regioner sætter i publikationen fokus på grundlaget for drøftelser om formaliserede samarbejdsstrukturer på sundhedsområdet mellem regionerne og Patientforum (nu Danske Patienter)

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

01-06-2006
Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front. Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning med et forstærket fokus på bærende hensyn som faglig kvalitet, sammenhæng og patientservice

Fremtidig organisering af det interne medicinske område

01-05-2006
Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt i front. Med dette debatoplæg sætter Danske Regioner fokus på den fremtidige organisering af det interne medicinske område, som er et af de største behandlingsområder i sygehusvæsenet

Fremtidig organisering af intensiv medicinsk terapi

01-05-2006
Den generelle demografiske udvikling og de stadig mere avancerede medicinske og kirurgiske behandlinger har gennem årene øget presset på de intensive medicinske afdelinger, og flere steder i landet slår den nuværende kapacitet ikke til

Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling

01-04-2006
Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt i front. Derfor er der brug for nye måder at indrette sundhedsvæsenet på. Danske Regioner har på den baggrund udarbejdet et debatoplæg om fremtidens akutberedskab

Fremtidig organisering af kirurgien - faglighed og sammenhæng

01-05-2005
Danske Regioner har i dialog med bl.a. Dansk Kirurgisk Selskab udarbejdet et debatoplæg, som skal danne afsæt for arbejdet med at fastlægge den fremtidige organisering af kirurgien


Senest opdateret  17-04-2010
Oprettet 01-03-2010