Høringssvar på sundhedsområdet

Danske Regioners høringssvar på sundhedsområdet

Side:  1   2   3   4  

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love

25-04-2016
Danske Regioner har modtaget høringsbrev vedrørende udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love.

Svar på høring over forslag til lov om ændring af lovgivning vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

01-04-2016
Danske Regioner har modtaget høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).

Høringssvar vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

29-02-2016
Danske Regioner har modtaget høring vedrørende Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom”.

Forslag til ændring af lov om tobaksvarer

16-02-2016
Danske Regioner har indsendt et høringssvar om forslag til ændring af lov om tobaksvarer

Danske Regioners høringssvar vedr. nye patientrettigheder

09-02-2016
Danske Regioners høringssvar til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg efter 30 dages ventetid på behandling).

Danske Regioners høringssvar til udkast til bekendtgørelse om de forebyggende hjemmebesøg

01-02-2016
Danske Regioner har indsendt høringssvar om udkast til bekendtgørelse om de forebyggende hjemmebesøg til Sundheds- og Ældreministeriet.

Danske Regioner høringssvar vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes

01-02-2016
Sundhedsstyrelsen har den 30. november 2015 sendt den kommende udgivelse ”Tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes -Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning” i høring. Her er Danske Regioners bemærkninger til anbefalingerne.

Danske Regioners høringssvar vedr. KOL - Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning

01-02-2016
Sundhedsstyrelsen har den 31. oktober 2015 sendt udkast til KOL- Anbefa-linger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning i hø-ring.

Danske Regioners høringssvar vedr. vejledning om grænseoverskridende sundhedsydelser

08-04-2015
Danske Regioner finder vejledningen overskuelig, men ønsker at at sproget gøres lettere tilgængeligt. Der skal i højere grad anvendes praktiske eksempler med henblik på at øge vejledningens værdi som arbejdsredskab - også for borgere uden juridisk baggrund.

Høringssvar vedr. lovudkast angående fremstilling af tobaksvarer

26-03-2015
Danske Regioners høringssvar vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, samt forbud mod salg af løs snus i Danmark og lignende tobaksprodukter.

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for ambulancer

26-03-2015
Danske Regioners høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om højere hastighedsgrænser for Tempo 100-ambulancer uden udrykning, således at ambulancer med en vægt over 3.500 kg må køre med en maksimal hastighed på 100 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje.

Høring over ny bekendtgørelse om høreapparatbehandling

25-03-2015
Bemærkninger til udkast til en ny bekendtgørelse om høreapparatbehandling.

Høringssvar vedr. ændring af beredskabsloven

25-03-2015
Høringssvaret indeholder bemærkningen til lovforslaget, der blandt andet indebærer at der sker en præcisering af planlægningsforpligtelsen gældende for statslige myndigheder.

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om speciallæger

25-03-2015
Høring af ændring af 4 års fristen i den lægelige videreuddannelse til en 5 års frist.

Høringssvar til bekendtgørelser om praksisplanudvalg og patientinddragelsesudvalg

18-03-2015
Danske Regioner fremsendte den 19. februar høringssvar til bekendtgørelse om praksisplanudvalg og patientinddragelsesudvalg.

Danske Regioners høringssvar til lovforslag om ændring af CPR-loven

12-11-2013
Danske Regioner har indsendt høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende ændring af CPR-loven. Ved lovforslaget gøres det muligt i særlige tilfælde at tildele nyt personnummer til personer, hvis personnummer gentagne gange over en vis periode har indgået og fortsat indgår i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.

Danske Regioners høringssvar til rapporten om registerforskning - nye muligheder og nye udfrodringer

12-11-2013
Danske Regioner har indsendt høringssvar til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser vedrørende dansk registerforskning, og et initiativ om reorganisering af registerområdet.

Danske Regioners forslag til lov om ændring af sundhedsloven (opfølgning på evaluering af kommunalreformen)

10-10-2013
Danske Regioner har udarbejdet høringssvar om ændring af sundhedsloven. Ændringen kommer som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen. Danske Regioner kan generelt set støtte de foreslåede ændringer af sundhedsloven. Regionerne får mulighed for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder om opgaver efter sundhedsloven, og man sigter på at styrke sundhedsaftalerne.

Danske Regioners høringssvar om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang.

03-09-2013
Danske Regioner har indsendt høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang samt en række udkast til bekendtgørelser i høring som led i implementering af patientmobilitetsdirektivet.

Danske Regioners høringssvar på forslag til bekendtgørelser for persondatasikkerhed

14-08-2013
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til Erhvervsstyrelsen over to udkast til bekendtgørelser for persondatasikkerhed i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationsnet- og tjenester

Danske Regioners høringssvar om DUT-notat om forslag til bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning

19-03-2013
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om DUT- notat om forslag til bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning

Høringssvar af Danske Regioner om udkast til forslag om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v)

28-01-2013
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om udkast til forslag om ændring af sundhedsloven (adgang til ydelser og patienters rettigheder m.v).

Danske Regioners høringssvar om forslag mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame

02-01-2013
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedr. forslag mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame.

Danske Regioners høringssvar om Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v

11-12-2012
Danske Regioner har efter anmodning udarbejdet et høringssvar over udkast til tre bekendtgørelser vedrørende lovforslag nr. L 30 (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v).

Høringssvar om forebyggelsespakker om hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider pg solbeskyttelse

28-09-2012
Danske Regioner har efter anmodning udarbejdet et høringssvar om forebyggelsespakker om hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider og solbeskyttelse.

Danske Regioners høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

17-09-2012
Danske Regioner har fremsendt høringssvar over lovforslag om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. Med lovforslaget foreslår regeringen en ændring af reglerne i den kommunale tandpleje, nye regler for tilskud til håndkøbsmedicin og udpegning af apotekere.

Danske Regioners høringssvar om forslag til bekendtgørelser indenfor transplantation af organer

15-08-2012
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til Sundhedsstyrelsen om forslag til bekendtgørelser indenfor transplantation af organer

Danske Regioners høringssvar om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

28-06-2012
Danske Regioner har modtaget udkast til forebyggelsespakker i høring. Danske Regioners høringssvar forholder sig primært - og på et overordnet plan - til spørgsmålene i høringsskemaet samt introduktion til forebyggelsespakkerne

Danske Regioners høringssvar vedr. udkast til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

06-12-2011
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar vedrørende udkast til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Danske Regioners høringssvar vedrørende oprettelsen af en ny kandidatuddannelse i sundhed og forebyggelse

15-06-2011
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar vedrørende oprettelsen af en ny kandidatuddannelse i sundhed og forebyggelse

Danske Regioners høringssvar vedrørende en styrket indsats for den ældre medicinske patient

03-05-2011
Danske Regioner har efter anmodning udarbejdet et høringssvar vedrørende en styrket national indsats for den ældre medicinske patient.


Danske Regioners høringssvar vedr. lovudkast om hurtig udredning og behandling

Dansk Regioner har udarbejdet et høringssvar om hurtig udredning og diffentieret ret til udvidet frit sygehusvalg

Danske Regioners høringssvar vedr. reviderede svangreanbefalinger

Danske Regioners har udarbejdet et høringssvar vedr. reviderede svangreanbefalinger

Senest opdateret  12-04-2015 af Lars Herning
Oprettet 06-12-2010 af Lars Herning