Overenskomster og sagsbehandlere

Her findes en oversigt over aftaler og overenskomster på løn- og praksisområdet samt de ansvarlige medarbejdere på områderne

 Overenskomstområde/aftale (Lønområdet)

Sagsbehandler

 

 

Generelle aftaler:

 

Ansættelsesbreve

Anne Friis Jensen

Ansættelsesvilkår, Protokollat om generelle

Ulla Fehrenkamp

Befordringsgodtgørelse

Katrine Bocianski

Beskæftigelsesanciennitet

Katrine Bocianski

Decentral løn

Jesper Tørslev-Thomsen

Decentrale arbejdstidsaftaler

Anne Friis Jensen

Deltidsansattes adgang til et højere timetal

Anne Friis Jensen

Deltidsarbejde

Anne Friis Jensen

KTO-aftalen for EGU-elever

Jan Bülow

Ferie

Anne Friis Jensen

Fravær af familiemæssige årsager (barsel)

Malene Vestergaard Sørensen

Gennemsnitsløngaranti

Jesper Tørslev-Thomsen

Gruppeliv

Ulla Fehrenkamp

Integrations- og oplæringsstillinger

Clemens Ørnstrup Etzerodt

Kompetenceudvikling

Katrine Bocianski

Kontraktansættelse

Rikke Rønnest

Kontrolforanstaltninger

Katrine Bocianski

Ligebehandling

Malene Vestergaard Sørensen

Lokal løndannelse

Jesper Tørslev-Thomsen

Lønberegning/lønfradrag

Jesper Tørslev-Thomsen

Lønninger for ansatte i regionerne, lønjusteringsaftale

Jesper Tørslev Thomsen

MED og tillidsrepræsentanter

Laura Thors Calaña

Medbestemmelse og arbejdstid (arbejdstid generelt)

Anne Friis Jensen

Opsamlingsordning (pensionsordning for visse ansatte)

Morten Slabiak

Pensionsordninger, ATP

Morten Slabiak

Personalegoder

?

Resultatløn

Jesper Tørslev-Thomsen

Retstvister

Ulla Fehrenkamp

Seniorpolitik

Katrine Bocianski

Socialt kapitel

Clemens Ørnstrup Etzerodt

Statistik for lokale lønforhandlinger

Jesper Tørslev-Thomsen

SU og tillidsrepræsentanter

Laura Thors Calaña

Supplerende pension

Morten Slabiak

Tele- og hjemmearbejde

Ulla Fehrenkamp

Tidsbegrænset ansættelse

?

Tillidsrepræsentanter, afskedigelse af

Malene Vestergaard Sørensen

 Tilrettelæggelse af arbejdstid
Anne Friis Jensen

Tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Ulla Fehrenkamp

Tjenestefrihed uden løn, tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager

Malene Vestergaard Sørensen

Tjenesterejser

?

Trivsel og sundhed (vold, mobning og chikane)

Malene Vestergaard Sørensen

Udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Malene Vestergaard Sørensen

Udmøntningsgaranti

Jesper Tørslev-Thomsen

Udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område (AUA - herunder § 5)

Rikke Rønnest Helmer-Hansen

Ulempetillæg, konvertering af

Anne Friis Jensen

Virksomhedsoverenskomster

Jan Bülow

 

 

Aftaler vedr. tjenestemænd:

 

Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid

Ulla Fehrenkamp

Midlertidig tjeneste i højere stilling

Ulla Fehrenkamp

Pensionsregulativ, tjenestemænd

Ulla Fehrenkamp

Suspension og ulovlig udeblivelse

Ulla Fehrenkamp

Tjenestemandsregulativ

Ulla Fehrenkamp

Åremålsansættelse

?

 

 

Specielle aftaler og overenskomster:

 

Sundhedskartellet:

 

Sundhedskartellet (sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fodterapeuter, afspændingspædagoger, økonomaer, ernæringsassistenter, kliniske diætister, farmakonomer, tandplejere, defektricer, jordemødre)

Jan Bülow

Anne Friis Jensen

 

 

 

FOA - Fag og Arbejde:

 

· Social- og sundhedspersonale (Sosu)
· Sygehusportører
· Tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem
· Neurofysiologiassistenter og –elever
· Piccoloer/piccoliner

Jan Bülow

Katrine Bocianski

 

· Husassistenter m.fl.
· Regionsbetjente, skolebetjente m.v.

Anne Friis Jensen 

. Ambulanceuddannet personale
 Jan Bülow

HK/Kommunal:

 

· Administrations- og IT-personale
· Lægesekretærer
Grafisk beskæftiget personale

Jesper Tørslev-Thomsen

 

Dansk Socialrådgiverforening, DS:

 

Socialrådgivere

Jesper Tørslev-Thomsen

Socialpædagogernes Landsforbund, SL:

 

Pædagogisk personale

Morten Slabiak

Akademikerne (AC)

 

Akademikere

Rikke Rønnest Helmer-Hansen

Lærernes Centralorganisation, LC:

 

Lærere m.fl.

Jan Bülow

Fagligt Fælles Forbund, 3F:

 

Specialarbejdere, faglærte gartnere, brolæggere m.fl.

Katrine Bocianski

Rengøringsassistenter

Anne Friis Jensen

Teknisk Landsforbund, TL:

 

· Tekniske designere m.fl.
· Audiologiassistenter m.fl.

Rikke Rønnest Helmer-Hansen

Dansk Journalistforbund, DJ:

 

· Journalister og Fotografer

Anne Friis Jensen 

Fællesoverenskomster:

 

Håndværkerområdet (Dansk Metal, 3F, Træ-Industri-Byg, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-forbund, Malerforbundet, Dansk Funktionærforbund, NNF)

Jesper Tørslev-Thomsen

 
Vagtcentralpersonale (FOA - Fag og Arbejde og HK/Kommunal
 Jan Bülow

Professionsbachelorer på det tekniske område (Maskinmestrenes Forening, TL, Konstruktørforeningen)· Chefer (DJØF, IDA, HK/Kommunal)

Rikke Rønnest Helmer-Hansen

 

Ledende servicepersonale og oldfrueassistenter (FOA + LH)

Bo Kristensen

· Værkstedsområdet (Dansk Metal, LH, SL, FOA)
· Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (3F, SL, FOA)

Morten Slabiak

Servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse (FOA, 3F)
Ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever (FOA, 3F)

Anne Friis Jensen

Aftale for chefer (DJØF, IDA, HK/Kommunal)  Rikke Rønnest Helmer-Hansen

Lægeområdet:

 

· Overordnede læger
· Speciallægekonsulenter
· Honorarlønnede sygehuslæger
· Medicinstuderende i lægevikariater
· Studenter, der er beskæftiget som sygeplejevikar og ventilatør
· Tandlæger 
Sygehusapotekere  

 Terman Tranberg
· Underordnede læger ?
   
Overenskomstområde/aftale (Praksisområdet)
Sagsbehandler
 Almen praksis
Louise Sauer og Anette Ernst Seehusen og Jane Holm
 Speciallægehjælp

Lars Mørck Jarl og
Cecilie Heerdegen Leth

 Fysioterapi og ridefysioterapi

Helle  Nørtoft Laursen og
Ditte-Marie Spang Sørensen

 Tandlægehjælp og tandpleje
Tina Vester Jensen
 Kiropraktik Cecilie Heerdegen Leth og Terman Tranberg
 Psykologhjælp

Morten Slabiak og
Helle Nørtoft Laursen

 Fodterapi Cecilie Heerdegen Leth og Terman Tranberg
 Teddy Øfeldt
Helle Nørtoft Laursen
 Økonomi og statistik
Ditte-Marie Spang Sørensen og Lars Mørck Jarl
 Teknisk implementering af overenskomst
Pia Lund Lunøe

Senest opdateret  24-02-2014 af Tina Underbjerg
Oprettet 14-04-2009 af Tina Underbjerg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Tina Underbjerg
Fuldmægtig
T: 35 29 82 39
tu@regioner.dk