Om Lærings- og kvalitetsteams

Nationale netværk til forbedringsarbejde

Et lærings- og kvalitetsteam (LKT) er et nationalt netværk, som arbejder med forbedringer indenfor et konkret område. Et lærings- og kvalitetsteam består af:

  • Tværfaglige teams af klinikere og ledere fra relevante afdelinger på tværs af sygehuse og regioner
  • Deltagere og teams fra andre sektorer, hvis problemstillingen for LKT går på tværs af sektorer
  • En ekspertgruppe med kliniske eksperter m.fl. indenfor det fagområde, hvor der skal arbejdes med kvalitetsforbedringer

Ekspertgruppen og de lokale forbedringsteams danner tilsammen det netværk, der udgør et lærings og kvalitetsteam.


Det er regionerne, som er ansvarlige for at drive lærings- og kvalitetsteams. Konkret vil én region påtage sig det overordnede ansvar for at koordinere og gennemføre et LKT. Valg af afdelinger til at deltage i et LKT sker i regionerne og på sygehusene, ligesom de enkelte regioner og sygehuse understøtter de afdelinger, som deltager i et LKT.

Læs mere: Organisation.

Ekspertgruppen

I ekspertgruppen indgår der kliniske eksperter fra alle regioner og evt. tværsektorielt, patient- og pårørenderepræsentanter, forbedringseksperter og peer-eksperter (klinikere/ledere som har demonstreret resultater med forbedringer på området). Der kan også indgå dataeksperter i gruppen, eksempelvist fra en klinisk kvalitetsdatabase, hvis arbejdet i et lærings- og kvalitetsteam tager afsæt i en klinisk kvalitetsdatabase.

Ekspertgruppen har som sine primære opgaver, at:

  • Fastlægge det faglige, kliniske indhold i LKT (projektbeskrivelsen)
  • Fastsætte mål for forbedringerne for LKT
  • Fastlægge indikatorer og hvordan man får/indsamler data som kan vise udvikling
  • Understøtte og vejlede de lokale teams i at implementere det klini-ske indhold og nå forbedringsmålene.

Læringsseminarer

Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere og arbejde med forbedringerne i to år. I løbet af de to år mødes de teams, som indgår i lærings- og kvalitetsteamet, ca. tre gange til læringsseminarer. Imellem læringsseminarerne arbejder de enkelte teams med at skabe forbedringer lokalt. Teamene arbejder altså med, hvilke lokale kliniske- og organisatoriske processer og arbejdsgange, der skal forbedres for at opfylde målene for det enkelte LKT. Teamene anvender de metoder til at skabe forbedringer, som er besluttet lokalt eksempelvist Forbedringsmodellen, Virginia Mason Pro-duction System, Lean osv.

Se datoer for kommende læringsseminarer: Kalender

Kommende, nye lærings- og kvalitesteams

Der skal etableres to til tre nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De helt overordnede kriterier for valg af emner for nye lærings- og kvalitetsteams er, at:

  • der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller
  • der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

Et lærings- og kvalitetsteam kan etableres på et sygdomsområde eller for en specifik diagnose. Det kan også være en tværgående indsats som vedrører pleje og behandling og/eller organiseringen af et forløb. Et lærings-og kvalitetsteam kan arbejde med problemstillinger, som går på tværs af sektorer. Det væsentlige er, at der med en indsats på et givent område kan opnås en forbedring af den kliniske kvalitet og af patientens oplevelse af resultat og forløb.

Der var frist til indstilling af emner til kommende LKT'er den 8. februar 2017.