Screening for tarmkræft

Med et nyt landsdækkende tilbud til de 50-74 årige om screening, der skal finde tidlige stadier af tarmkræft, forventer regionerne at kunne afværge 150 dødsfald årligt

Data og sikkerhed

Et sundhedsvæsen i verdensklasse kræver at vi indsamler, opbevarer og bruger data. Den digitale udvikling stiller samtidig krav til datasikkerheden, og regionerne sætter derfor informationssikkerhed højt på dagsordenen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Hvert gennemfører regionerne undersøgelser af patienters oplevelser i sundhedsvæsenet. Det gælder både blandt indlagte og ambulante patienter på det somatiske område og blandt fødende

Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)

Danske Regioner sætter videnspredning og genbrug af gode idéer i sundhedsvæsenet på dagsordenen

Sund vækst

Regionerne arbejder for et tæt samspil mellem sundhed og regional erhvervsudvikling for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i fokus

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient

Sikre fødsler - et kvalitetsprojekt på alle fødeafdelinger i Danmark

Regionerne arbejder med Sikre fødsler for at forbedre patientsikkerheden på alle landets fødeafdelinger. Målet er, at antallet af børn, født med iltmangel, skal halveres

Healthy growth

Collaboration between the regions and businesses on the health area

Erhvervssamarbejde om innovation inden for digitalisering og velfærdsteknologi

Digitalisering og erhvervssamarbejde om innovation skal bidrage til, at regionerne i de næste mange år blive ved med at skabe mere sundhed for pengene. Regionerne ønsker et stærkt innovationssamarbejde med erhvervslivet, fordi det er virksomhederne, der skal udvikle de nye løsninger, som skal give mere effektivitet og bedre kvalitet for patienterne.

Sygehusbyggeri

Der skal i Danmark investeres 41,4 milliarder kroner i nyt sygehusbyggeri over de næste ti år. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

Sundhedsinnovation og offentligt-privat samarbejde

Regionerne skal i de næste mange år blive ved med at skabe mere sundhed for penge. Det skyldes en stigende efterspørgsel på sundhedsydelser fra den danske befolkning samtidig med, at sundhedsvæsenets udgiftsniveau er stagnerende. For regionerne er sundhedsinnovation et vigtigt værktøj til at skabe mere sundhed for pengene.

Dansk CancerBiobank

Regionerne etablerede i 2009 Dansk CancerBiobank, hvis formål primært er at forbedre diagnostik og behandling af cancersygdommene igennem forskning på højeste internationale niveau

Kvalitet

Regionerne og Danske Regioner sikrer gennem en lang række initiativer, at sundhedsvæsenet har fokus på kvalitet og forskningsbaseret kvalitetsudvikling i behandling af patienterne

Rehabilitering af kræftpatienter

Selvom man er blevet helbredt for kræft, kan man opleve betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Kræftrehabilitering handler om, at man i samarbejde med patienten, hjælper denne til et selvstændigt og meningsfuldt liv. Regionerne har nu sat fokus på rehabilitering, der er blandt emnerne i Kræftplan III

Pleje og støtte til patienter med livstruende sygdom – Palliation

Når en patient får af vide, at vedkommende lider af en alvorlig sygdom, der kan medføre døden, har både patient og pårørende behov for hjælp til at skabe en struktur og få nogle fremadrettede holdepunkter, så man ikke efterlades i et tomrum

Kronisk sygdom

Der er flere og flere personer, der lider af en kronisk sygdom. Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. en tredjedel af Danmarks befolkning lever med en eller flere kroniske sygdomme, og tallet er stigende. Regionerne har derfor stort fokus på dette område.

Nye veje til sundhed, vækst og velfærd

26-03-2014
26. marts 2014, Aalborg holdt Danske Regioner konference om nye veje til sundhed, vækst og velfærd.

Psykologer

I en række situationer kan borgerne blive henvist til psykologhjælp med tilskud fra det offentlige

ViS skelner mellem videndeling og videnspredning

Man blander ofte begreberne videndeling og videnspredning sammen. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at de to begreber ikke er identiske. Her kan du læse mere om, hvordan ViS’ forstår processen fra videndeling til videnspredning

VIS.dk – en sundhedsfaglig vidensportal

VIS.dk er regionernes portal til deling af sundhedsfaglig viden på tværs af regionerne. Her kan man efterspørge og dele viden, finde relevante fagpersoner samt etablere et netværk

Genbrug er nøgleordet i videnspredning

Det at genbruge andres erfaringer virker ofte lettere sagt end gjort. Derfor arbejder ViS for at udbrede kendskabet til forskellige metoder og tilgange, der kan få god praksis og succesfulde tiltag til at sprede sig på tværs af de regionale grænser

Danskernes sundhed - tal fra den nationale sundhedsprofil 2013

05-03-2014
5. marts 2014, København. Sundhedsstyrelsen inviterer i samarbejde med Danske Regioner til konference om danskernes sundhed anno 2013

Landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri)

De fem regioner gennemfører fra 2012 årlige landsdækkende undersøgelser af patienters oplevelser i psykiatrien. Undersøgelser for forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier gennemføres ligeledes årligt, mens undersøgelser af pårørendes oplevelser i voksenpsykiatrien gennemføres hvert tredje år

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel sikrer ensartet høj kvalitet i alle ydelser og understøtter regionernes arbejde med kvalitetsudvikling

Kvalitet i sundhedsvæsenet

Regionerne sætter kvalitet i sundhedsvæsenet på dagsordenen. Der er fokus på det, der skaber bedre kvalitet for patienterne - for de samme eller endda færre penge

Monitorering af forløbstider for pakkeforløb på kræftområdet

Sygehusene registrerer data om forløbstider på kræftområdet og offentliggør dem kvartalsvis i såkaldte monitoreringsrapporter. Her kan du få overblik over resultater fra den seneste rapport

Sikker Kirurgi Tjeklisten

Regionerne implementerer Sikker Kirurgi Tjeklisten i 2014. Tjeklisten skal være med til at højne kvalitet og sikkerhed i forbindelse med kirurgiske indgreb

Sepsis kræver hurtig behandling

Regionerne arbejder med en sepsispakke, som skal sikre hurtig diagnostik og behandling af sepsis (blodforgiftning). Det er afgørende for, at sepsis ikke udvikler sig og bliver livstruende

Ingen tryksår under indlæggelse

Målet for regionernes tryksårsindsats er, at ingen patienter får tryksår under indlæggelse. Målet skal være nået ved udgangen af 2014. Det er et ambitiøst mål, men sygehuse i både udlandet og Danmark har vist, at det kan lade sig gøre at forebygge, at der opstår tryksår

Sikkert Patientflow

Regionerne, Danske Regioner og TrygFonden har i samarbejde med Danske Selskab for Patientsikkerhed iværksat et projekt, som skal skabe et mere sikkert og sammenhængende behandlingsforløb for indlagte patienter på sygehusene

Hjerteområdet

På hjerteområdet er indført pakkeforløb for fire ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Det hele sundhedsvæsen

Regionerne arbejder for at skabe et helt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor ressourcerne anvendes effektivt, så vi får mest mulig sundhed for pengene. Et sundhedsvæsen, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fri og lige adgang til sundhedstilbud af høj kvalitet

Digitale tidsskrifter og databaser

Danske Regioner indkøber og formidler i samarbejde med regionerne, at ansatte på danske offentlige sygehuse og i almen praksis har digital adgang til en pakke af sundhedsfaglige tidsskrifter og databaser

Kræftscreening

Formålet med kræftscreening er at finde sygdom på et tidligt stadie og dermed forhindre, at sygdommen udvikler sig. Danske Regioner ser positivt på screening, hvis man kan konstatere en positiv effekt på antallet af helbredte

Mere fokus på den enkeltes behov i ny form for opfølgning efter kræft

Sammen med Sundhedsstyrelsen har vi nu i regionerne og sammen med fagfolkene i fællesskab ændret de tidligere kontroller efter kræftbehandling til ny form for opfølgning, hvor der er mere fokus på den enkeltes behov.

Akutmodtagelserne - hvordan kan de ledes, og hvad skal der styres efter?

22-01-2014
Danske Regioner og KORA afholdt d. 3. december 2013 et temamøde om akutmodtagelserne.

Dansk Kræftforskningsforum

Danske Regioner har etableret et forum for dansk kræftforskning, der skal fungere som en overordnet koordinerende instans for dansk kræftforskning

Behandlingsområder

Her kan du læse om regionernes initiativer på behandlingsområderne hjertesygdom, kræft, kronisk sygdom, svangerskab samt udspil om ambulant behandling og medicinske patienter

Pakkeforløb på kræftområdet

Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne optimal udredning og behandling uden unødig ventetid og derigennem forbedre chancerne for at overleve sygdommen

Hvordan kan du bruge Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS)?

Effektiv videnspredning er en væsentlig medspiller på vejen mod et sundhedsvæsen i verdensklasse. ViS sætter løbende fokus på hvordan og hvorfor gennem seminarer, kurser, nyhedsbrevet Del din viden og involvering i projekter med stort videnspredningspotentiale

Danske Regioners forslag til lov om ændring af sundhedsloven (opfølgning på evaluering af kommunalreformen)

Danske Regioner har udarbejdet høringssvar om ændring af sundhedsloven. Ændringen kommer som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen. Danske Regioner kan generelt set støtte de foreslåede ændringer af sundhedsloven. Regionerne får mulighed for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder om opgaver efter sundhedsloven, og man sigter på at styrke sundhedsaftalerne.

Danske Regioners høringssvar om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang.

Danske Regioner har indsendt høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang samt en række udkast til bekendtgørelser i høring som led i implementering af patientmobilitetsdirektivet.

Nyhedsbrevet Del din viden

Videnspredning i Sundhedsvæsenets (ViS) har løbende udgivet nyhedsbrevet Del din viden

Perspektiver for Dansk CancerBiobank

19-03-2013
19. marts 2013 afholdte Danske Regioner og Dansk CancerBiobank et internationalt seminar om perspektiver for Dansk CancerBiobank

Bidrag til en ny sundhedspolitik

Der er brug for at gå helt nye veje i sundhedspolitikken. Danske Regioner har lanceret sit bidrag til en ny sundhedspolitik

Links

Herunder finder du en række relevante links vedrørende metoder til videnspredning samt links til danske vidensbanker og databaser inden for sundhedsvæsenet

Udvidet frit sygehusvalg

Danske Regioner indgår aftaler om vilkår og takster for de private leverandører af sygehusydelser, som ønsker at være under det udvidede frie sygehusvalg

Sikre fødsler netværket

På VIS.dk er der oprettet et landsdækkende netværk til videndeling om Sikre fødsler Det er et fællesregionalt projekt, som har til formål at forbedre patientsikkerheden ved fødsler.

Patientsikkert Sygehus Region Midt netværket

I et videndelende netværk skal vi ikke blot udveksle viden. Vi skal også turde udveksle vurderinger. På den måde kan vi nemlig guide hinanden til de rette handlinger. Det sker bl.a. i netværket om Patientsikkert Sygehus Region Midt netværket, hvor der bl.a. er oprettet indlæg med faglige vurderinger samt efterspørgsel efter faglige vurderinger fra de andre i netværket.

Danske Regioners høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Danske Regioner har fremsendt høringssvar over lovforslag om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. Med lovforslaget foreslår regeringen en ændring af reglerne i den kommunale tandpleje, nye regler for tilskud til håndkøbsmedicin og udpegning af apotekere.

Samarbejde på tværs

17-09-2012
17. september 2012, København afholdt Danske Regioner konference om "Samarbejde på tværs", blandt andet med erfaringer fra udlandet

Danske Regioners høringssvar om Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Danske Regioner har modtaget udkast til forebyggelsespakker i høring. Danske Regioners høringssvar forholder sig primært - og på et overordnet plan - til spørgsmålene i høringsskemaet samt introduktion til forebyggelsespakkerne

Svangreområdet

Regionerne har stor fokus på at sikre de bedst mulige forhold for de gravide og på svangerområdet generelt

Patientsikkerhedskonference 2012

23-04-2012
23. april 2012, København. Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholdte Patientsikkerhedskonference

Det hele sundhedsvæsen

Denne publikation giver regionernes bud på, hvordan visionen om et helt og sammenhængende sundhedsvæsen kan indfries.

Kræftbehandling

Regionerne vil tilbyde kræftbehandling af høj international standard. Derfor er der igangsat en række massive kvalitetsforbedringer i kræftpatientens samlede behandlingsforløb

Kvalitet - svaret på sundhedsvæsenets udfordringer?

29-11-2011
Danske Regioner og Lægeforeningen stod den 29. november 2011 bag en fælles konference om kvalitet i sundhedsvæsenet med oplæg fra både ind- og udland og politisk debat

Overvægt - et fælles ansvar

01-11-2011
1. november 2011, Vejle. Fælles konference om overvægt arrangeret af Danske Regioner, KL og Sund By Netværket

Det første år med patientsikkerhed i primærsektoren - hvor langt er vi?

10-10-2011
Status for den udvidede patientsikkerhedsordning fra 2010: Tendenser, udfordringer og løsninger

National konferencedag om forløbsprogrammer for rehabilitering af hjerneskade

27-09-2011
Den 27. september 2011 blev beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle inden for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade inviteret til konferencedag

Udfordring 2 - Gør jeres viden modtagerorienteret!

Udfordring 1 - Hvad skal kopieres fra jer

Danske Regioners høringssvar vedrørende oprettelsen af en ny kandidatuddannelse i sundhed og forebyggelse

Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar vedrørende oprettelsen af en ny kandidatuddannelse i sundhed og forebyggelse

Kvalitet i sundhed

Regionerne arbejder på at skabe mere kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor er publikationen "Kvalitet i Sundhed" blevet udarbejdet.

Organisering af fremtidens diagnostik

23-03-2011
Regionerne er i fuld gang med at optimere diagnostik af patienter med uklare symptomer på alvorlig sygdom. Danske Regioner afholdt den 23. marts 2011 et fagligt seminar, hvor regionerne udvekslede erfaringer om organisering af diagnostik på sygehusene

Monitorering af hjerteområdet - tids- og aktivitetsdata, 1. halvår 2010

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har i fællesskab udgivet en rapport, som indeholder tids- og aktivitetsdata for hjerteområdet.

Finansiering af udmøntede midler til Infrastruktur for klinisk kræftforskning 2011

Oversigt over fordelingen af regionernes bidrag til de udmøntede midler til infrastruktur for klinisk kræftforskning

Det Medicinske Minefelt

23-09-2010
Temadag om det medicinske patientforløb i fremtidens sundhedsvæsen arrangeret af Danske Regioner i samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin

Kiropraktorfondens forskningstemadag

14-09-2010
Temaet var kvalitetsudvikling og blandt talerne var den canadiske professor David Cassidy. Desuden blev der præsenteret konklusionerne fra en række fondstøttede projekter

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionerne har fastlagt strategier for arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I pjecen "Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde" præsenteres aktuelle initiativer og visioner for fremtiden

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionerne har fastlagt strategier for arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I pjecen "Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde" præsenteres aktuelle initiativer og visioner for fremtiden

Monitorering af hjerteområdet - tids- og aktivitetsdata, 2. halvår 2009

Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har i fællesskab udgivet en rapport, som indeholder tids- og aktivitetsdata for hjerteområdet.

Forbedret indsats for medicinske patienter

Danske Regioner og Ældre Sagens fælles udspil sætter særligt indsatsen for de svækkede og ældre patienter med komplekse lidelser i fokus.

Infrastruktur for klinisk kræftforskning

Infrastruktur for klinisk kræftforskning skal understøtte kræftforskning, udvikling af kræftbehandling i pakkeforløb og medvirke til faglig udvikling på hospitaler og i primærsektoren

KVIS konferencer og temadage

Herunder findes oplæg og program fra KVIS konferencer og temadage.

Artikler


Kiropraktorer

Det offentlige yder tilskud til kiropraktisk behandling hos kiropraktorer

Fysioterapeuter

Regionen yder tilskud til fysioterapeutisk behandling hos praktiserende fysioterapeuter, som er tilsluttet den gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Danske Fysioterapeuter

Fonde vedrørende almen praksis

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation har etableret en række fonde vedrørende faglig udvikling i almen praksis

Strategioplæg: Fremtidens ambulante behandling

09-04-2010
Sundhedsvæsenet i Danmark står over for markante udfordringer i de kommende år. Videreudvikling af den ambulante behandling er ét af svarene på fremtidens udfordringer

Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen

Rapporten "Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen - organisering af indsatsen i kommuner og regioner" er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Rapporten indeholder en beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen og organiseringen heraf illustreret ved en række eksempler

Introduktion til kliniske mikrosystemer, 2. udgave

Idéen bag Kliniske Mikrosystemer er, at det er de teams, der har daglig kontakt til patienterne, der har det bedste blik for og bedste idéer til, hvordan man kan forbedre behandlingen for patienterne

Vidensgenbrug der rykker

09-03-2010
Århus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdt i samarbejde med Region Midtjylland et videnspredningsseminar med cases, øvelser og metoder til spredning og genbrug af viden

Bedre resultater for patienten

I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter i udviklingen og styringen af det danske sundhedsvæsen. Det betyder, at man kan miste fokus på, hvilke resultater man skaber for patienten. Derfor indfører regionerne nu et nyt helhedssyn på udviklingen baseret på seks kerneværdier, som skal danne grundlag for en ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

Den hospitalsansatte speciallæge

Speciallægerne indtager en helt afgørende rolle i arbejdet med at skabe en velfungerende patientbehandling og god hospitalsdrift. Men sundheds- og hospitalsvæsnet er under forandring, og det vil også påvirke speciallægernes opgaver

Professionalisme uden grænser

Ledere og medarbejdere i sygehusvæsenet finder hele tiden bedre og kortere veje til løsning af opgaverne. En ny pjece fra Danske Regioner præsenterer 10 konkrete eksempler på opgaveglidning på sygehusene

Telepsykiatri i Danmark - hvad ved vi fra udlandet

En ny rapport udarbejdet af DSI Dansk Sundhedsinstitut for Danske Regioner og MedCom viser, at telepsykiatri kan bidrage til at løse tre væsentlige udfordringer, som psykiatrien står overfor, manglen på speciallæger, en øget specialisering og udbredelsen af shared care

ViS-konferencen 2009

07-05-2009
7. maj 2009 afholdt Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) under Danske Regioner en stor konference om spredning af viden og god praksis i sundhedsvæsenet. Herunder kan du finde udvalgte oplæg og en evaluering af dagen

National handlingsplan for de videregående velfærdsuddannelser

08-01-2009
8. januar 2009 blev der afholdt temamøde "Øget rekruttering til velfærdsuddannelserne" i Danske Regioner, hvor Danske Regioner, KL, Professionshøjskolerne og FTF i fællesskab satte fokus på hvordan vi sikre øget rekruttering til velfærdsuddannelserne

Internationale perspektiver på sundhedsvæsenet

27-10-2008
27. oktober 2008 på Christiansborg. På Danske Regioners mini-konference kunne man høre oplæg om det amerikanske og de europæiske sundhedsvæsener ved hhv. professor Michael Sparer, Columbia University, og professor Jes Søgaard fra Dansk Sundhedsinstitut

Introduktion til kliniske mikrosystemer

Kliniske mikrosystemer er både en ledelsesfilosofi og et redskab til at skabe kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

EUs indflydelse på den danske sundhedspolitik

Danske Regioner har udgivet en pjece, der beskriver EU's indflydelse på den danske sundhedspolitik. Pjecen kan downloades her på siden

Samarbejde mellem regionerne og Danske Patienter

Danske Regioner sætter i publikationen fokus på grundlaget for drøftelser om formaliserede samarbejdsstrukturer på sundhedsområdet mellem regionerne og Patientforum (nu Danske Patienter)

Tekniske vanskeligheder

Hjemmesiden er ved at blive opgraderet

SUNDHED: Regionerne undersøger og behandler flere for kræft


Kræftbehandlingen har gennemgået massive forbedringer de senere år. Den positive udvikling ses i statistikkerne: færre dør af kræft på trods af, at antallet af kræfttilfælde er svagt stigende

SUNDHED: Fokus på bedre kvalitet og resultater


Kvalitet i sundhedsvæsenet er ikke bare flere behandlinger og operationer. Det er at tilbyde den rigtige behandling første gang til gavn for patienten, de pårørende og samfundsøkonomien

Det dør danskerne af


Mortalitetsanalyser - identificerer indsatsområder for patientsikkerhed


Udfordring 3 - Spred jeres viden!

Deltag i videnspredningen - om patientsikkerhed eller andre emner på VIS.dk


Fakta om screening for tarmkræft


Spørgsmål og svar om screening for tarmkræft

Det er med en national kræftplan fra 2010 besluttet, at der skal indføres landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen 50–74 år hvert andet år. Det er for at finde tidlige stadier af tarmkræft

Retningslinjer for anmeldelse af forsker-initieret sundhedsforskning i regionerne til Datatilsynet

Dansk sundhedsforskning er i mange tilfælde i international topklasse og regionerne arbejder for at fjerne barrierer for sundhedsforskningen. Uklar eller ikke enslydende vejledning kan være en barriere for forskerne.

1   2   3   4   5   6   Næste side