Statistik for de sikrede institutioner

Hvert år publiceres statistik for de sikrede institutioner. Statistikken er baseret på indberetninger fra institutioner selv, der løbende indtaster oplysninger til Danske Regioner om deres brugere

Særforanstaltninger

Personer med problemskabende adfærd er en kompleks gruppe af borgere, der kræver en højt specialiseret indsats af erfarent pædagogisk personale

Domfældte udviklingshæmmede

I Danmark er der tradition for, at lovovertrædere, der af retten vurderes som mentalt retarderede, ikke straffes med fængsel men i stedet idømmes foranstaltninger i socialt regi

Bruger- og pårørendeundersøgelser på sociale tilbud

Regionerne gennemfører hvert andet år landsdækkende bruger-pårørendeundersøgelser af tilfredsheden med regionale sociale tilbud

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Danske Regioner og de fem regioner har taget initiativ til at udvikle og implementere en fælles kvalitetsmodel for det specialiserede sociale område. Kvalitetsmodellen er et redskab til systematisk kvalitetsudvikling på alle regionale boformer og institutioner

Kvalitet i sociale tilbud

Som leverandører af specialiserede sociale tilbud vil regionerne være garant for, at der er fagligt kvalificerede tilbud til brugere med specialiserede behov

Nøgletal på socialområdet

Nøgletal og resultater på baggrund af undersøgelser af regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet

Benchmarking

Benchmarking danner grundlag for en diskussion af, hvad der er god praksis og kan medvirke til at sprede viden mellem regionerne. På den måde sikres mest mulig sundhed for pengene og høj kvalitet i behandlingen.

Praktiske informationer

Hvis du gerne vil vide mere om, hvor og hvornår du kan tage et A/T-kursus, skal du kontakte din region. Her kan du også få at vide, hvilke offentlige transportmidler du kan bruge for at komme derhen

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du se ofte stillede spørgsmål i forbindelse med A/T-kursus. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, kan du henvende dig hos din region

Kurser i Alkohol, Narko og Trafik - ANT kursus

Det såkaldte ANT kursus henvender sig til personer, som ønsker at generhverve kørekortet efter at have mistet det på grund af spirituskørsel eller lignende årsager

Handicap

Regionerne driver en række tilbud målrettet mennesker med handicap

Danske Regioners høringssvar til lovforslag om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning

Danske Regioners har på foranledning af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold udarbejdet et høringssvar til lovforslag om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning

Specialundervisning

Regionerne driver en række institutioner, som beskæftiger sig specialundervisning for mennesker, der har tale-, høre- eller synsvanskeligheder

Kvalitet i sundhedsvæsenet - hvordan kommer vi videre?

28-05-2013
28. maj 2013, København. Lægeforeningen og Danske Regioner holdt konference om kvalitet i sundhedsvæsenet i DGI-byen

Samarbejde på tværs

17-09-2012
17. september 2012, København afholdt Danske Regioner konference om "Samarbejde på tværs", blandt andet med erfaringer fra udlandet

Regionernes bidrag til Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 2011

I 2007 besluttede Danske Regioners bestyrelse at igangsætte udviklingen af en kvalitetsmodel for socialområdet, herunder de regionale boformer og institutioner. Initiativet kom dels af et øget behov for at kunne dokumentere og synliggøre den socialfaglige indsats, dels af et ønske om at udvikle et redskab til at skabe en systematisk kvalitetsudvikling, som kan øge kvaliteten på de sociale botilbud.

Gør kvalitetsudvikling til hverdag med Den Danske Kvalitetsmodel

04-05-2010
Køge Sygehus. Videnspredning i Sundhedsvæsenet (ViS) afholdte i samarbejde med Region Sjælland et videnspredningsseminar med fokus på Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM): Hvordan kan arbejdet med modellen indgå i den kontinuerlige kvalitetsudvikling og dermed give mere mening for medarbejderne i hverdagen?

Tal og fakta

Danske Regioner præsenterer nøgletal og resultater af undersøgelser for regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet

Bedre sundhed - Seminar om politikerens rolle i kvalitetsudvikling

07-04-2010
København. Danske Regioner afholdte 7. april og 8. april 2010 seminar om politikerens rolle i kvalitetsudvikling

Gåhjemmøde: Kvalitet i omsorgsarbejdet - hvordan bliver vi endnu bedre?

27-03-2008
27. februar 2008. FOKUS afholdte gå-hjem-møde om, hvordan skaber man god kvalitet på sociale institutioner og plejehjem, både for beboere og for medarbejdere?

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område - Model

Kvalitetsmodellen for de sociale tilbud tager afsæt i de allerede igangværende regionale kvalitetsprojekter på det sociale område - og i en model, der er anvendelsesorienteret i praksis

Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

Denne publikation skal læses i sammenhæng med publikationen Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område. Den fokuserer på en kvalitetsmodel for regionale botilbud på det sociale område

Konference om handicappedes selvbestemmelse

07-02-2007
Onsdag den 7. februar 2007. Danske Regioner ønsker at bidrage til en fortsat positiv udvikling i handicappedes livsvilkår, og afholdte derfor en konference om brugerinddragelse og selvbestemmelse for handicappede i Odense

En samlet strategi for ambulant behandling

Ambulant behandling, hvor patienterne ikke overnatter på sygehuset, er både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse. Patienterne får en mindre indgribende og mere sammenhængende behandling

Patienten som et aktiv - den aktive patient

Danske Regioner mener, at sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at lytte til patienternes behov og inddrage deres erfaringer i udviklingen af fremtidens tilbud. Systemet og de fagprofessionelle skal i endnu højere grad se patienten som et aktiv – ikke som et CPR-nummer, et problem eller en diagnose

Information om kvalitet

Danske Regioner mener, at borgerne skal have god information om kvaliteten i sundhedsvæsenet. Regeringens seneste tiltag med offentliggørelse af kvalitetsdata er et skridt på vejen, men det har alvorlige mangler. Danske Regioner arbejder på at gøre data bedre og mere nuancerede

SUNDHED: Fokus på bedre kvalitet og resultater


Kvalitet i sundhedsvæsenet er ikke bare flere behandlinger og operationer. Det er at tilbyde den rigtige behandling første gang til gavn for patienten, de pårørende og samfundsøkonomien

Specialundervisning og det specialiserede socialområde


Regionerne har i dag en forsyningsforpligtigelse på social- og specialundervisningsområde. Det betyder, at regionerne, har ansvar for at levere de tilbud til børn og voksne med handicap og sociale problemer, som kommunerne ønsker. Denne opgave beløber sig i 2011 til knap 4 milliarder kroner

1   2   3   Næste side