VækstDanmark 2025

27-10-2015
27. oktober 2015, København. Mandag Morgen og Danske Regioner satte fokus på Danmarks regionale vækstpotentiale med konferencen VækstDanmark 2025 med deltagelse af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Sund vækst

Regionerne arbejder for et tæt samspil mellem sundhed og regional erhvervsudvikling for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i fokus

Flere job gennem alliancer og samarbejde

Det er tid til at tænke i nye alliancer i arbejdsmarkedspolitikken og bygge videre på gode erfaringer, hvis vi for alvor skal sikre de rette kvalifikationer til fremtidens arbejdsstyrke

Healthy growth

Collaboration between the regions and businesses on the health area

Erhvervssamarbejde om innovation inden for digitalisering og velfærdsteknologi

Digitalisering og erhvervssamarbejde om innovation skal bidrage til, at regionerne i de næste mange år blive ved med at skabe mere sundhed for pengene. Regionerne ønsker et stærkt innovationssamarbejde med erhvervslivet, fordi det er virksomhederne, der skal udvikle de nye løsninger, som skal give mere effektivitet og bedre kvalitet for patienterne.

TEMA: Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et regionalt samarbejde om erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal sikre et dynamisk og sammenhængende arbejdsmarked - til gavn for arbejdskraften og til gavn for virksomhederne

Danske virksomheder finder vej i innovationssystemet

En kortlægning af Danmarks innovationsordninger viser, at virksomheder finder vej i innovationssystemet, men endnu flere kan få glæde af mulighederne, hvis kendskabet øges.

Landsplanredegørelse

Efter hvert folketingsvalg skal regeringen udarbejde en redegørelse om landsplanarbejde til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen

Regional strategi for vækst og udvikling

Sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionen

Europa 2020 - en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst

Europa 2020-strategien skal bidrage til at styrke EU's langsigtede vækstpotentiale, blandt andet ved at tackle de udfordringer, EU står over for i forhold til den aldrende befolkning, klimaændringer og konkurrencen fra nye vækstøkonomier

Evaluering og effektmåling

Regionerne lægger stor vægt på at evaluere og dokumentere effekten af erhvervsfremmeindsatsen

EU-midler til erhvervsudvikling

Under EU-målet om Investeringer i Job og Vækst får Danmark cirka 440 millioner kroner om året. I alt 80 procent af midlerne er regionaliseret til de regionale vækstfora, som prioriterer anvendelsen af dem

Nøgletal om dansk turisme

De senest tilgængelige opgørelser af turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning baserer sig på 2011-tal og er fra undersøgelsen "Turismens økonomiske betydning i Danmark" (VisitDenmark, 2013). Tallene viser:

Tværnationalt samarbejde

De tværnationale Interreg-programmer fokuserer på udvikling i større makroregioner i EU. Danmark deltager i programmerne for Østersøen og Nordsøen. Hele Danmark er støtteberettiget under begge programmer

Uddannelse

Uddannelse og kompetenceudvikling er essentielt for erhvervsudviklingen i regionerne og et afgørende parameter for at sikre kvalificeret arbejdskraft

Høringssvar til Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Danske Regioner har afgivet høringssvar til det danske landdistriktsprogram for 2014-2020. Høringssvaret lægger især vægt på behovet for jobskabelse, vækst og samarbejde på tværs af brancher og offentlige myndigheder

EU's landdistriktsprogram

EU støtter udviklingen af landdistrikter via Landdistriktsprogrammet. Det danske landdistriktsprogram 2014-2020 blev godkendt i december 2014.

Grænseoverskridende samarbejde

De grænseoverskridende Interreg-programmer fokuserer særligt på økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter på tværs af de nære nationale grænser, dvs. samarbejde over grænsen med tyske, svenske, norske, polske og litauiske partnere.

EU's samhørighedspolitik og strukturfonde

EU’s samhørighedspolitik sætter rammen for, hvordan EU’s strukturfondsmidler anvendes. I Danmark prioriteres strukturfondsmidlerne primært af de regionale vækstfora

Vækstplan for turisme

Regeringen offentliggjorde Vækstplan for Dansk Turisme i januar 2014. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Regionale vækstpartnerskaber

Partnerskaber mellem regeringen og de regionale vækstforaene skal sikre sammenhæng i vækstindsatsen

Hvad er regionale vækstfora?

De regionale vækstfora er centrale i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i regionernes erhvervsliv. Det gælder både det strategiske arbejde og den praktiske indsats for at gennemføre strategierne

Vækstfora og erhvervsfremme

Danske Regioner understøtter regionernes arbejde med at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Regionale udviklingsplaner

De eksisterende regionale udviklingsplaner udfases

Kultur i regionerne

Kultur har stor betydning for at skabe image og identitet i regionen. Alle regioner har udviklet en kulturindsats, der dels kan være med til at skabe sammenhængskraft i regionen, dels kan tænkes sammen med de strategier, som regionerne samarbejder med kommunerne og andre lokale og regionale parter om

Internationale aktiviteter

Beslutninger i EU har direkte betydning for regionerne i Danmark. Danske Regioners internationale aktiviteter skal primært fremme danske regionale interesser i EU´s beslutningsprocedurer

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et regionalt samarbejde om erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal sikre et dynamisk og sammenhængende arbejdsmarked - til gavn for arbejdskraften og til gavn for virksomhederne

Regionale indspil til fremtidens vækst

Danske Regioner har udarbejdet syv indspil til regeringens vækstteams, der har leveret anbefalinger til ny erhvervs- og vækstpolitik

Konference om nyt sygehusbyggeri (DI og Danske Regioner)

20-06-2013
Den 20. juni afholdt Danske Regioner og DI konference om byggeriet af nye sygehuse i Danmark. På konferencen fortalte regioner og virksomheder om samarbejdet og gav indsigt i udvikling af innovative løsninger til de nye sygehuse.

Dialogmøde om mobildækning i Region Nordjylland

21-11-2012
21. november 2012, Frederikshavn. Det sidste af fem regionale dialogmøder om mobildækning blev afholdt i Region Nordjylland

Dialogmøde om mobildækning i Region Sjælland

12-11-2012
12. november 2012, Vordingborg. Det fjerde af fem regionale dialogmøder om mobildækning blev afholdt i Region Sjælland

Dialogmøde om mobildækning i Region Hovedstaden

25-10-2012
Den 25. oktober 2012, København. Det sidste af fem regionale dialogmøder om mobildækning blev afholdt i Region Hovedstaden

Hvad skaber resultater i vækstindsatsen?

23-10-2012
23. oktober 2012, København. Vækstkonference med regionalt fokus

Dialogmøde om mobildækning i Region Syddanmark

09-10-2012
Den 9. oktober 2012, Esbjerg. Danske Regioner holdt sammen med KL og Teleindustrien dialogmøde om mobildækning

Fremtidens Transport IV

23-01-2012
23. januar 2012, København. Danske Regioner, DI Transport og IDA afholder konference om Fremtidens Transport.

Konference om nyt sygehusbyggeri (Dansk Industri og Danske Regioner)

16-06-2011
Den 16. juni afholdt Danske Regioner og DI konference om arbejdet med de nye sygehusbyggerier i Danmark. På konferencen var der oplæg om baggrundene for de nye byggerier, fremdriften på de enkelte byggeprojekter i hver region, samt indlæg ved en række DI-virksomheder

Fødevareudvikling i fem regioner

De regionale vækstfora bidrager til at skabe vækst og udvikling i fødevarebranchen gennem blandt andet produktudvikling, innovation og kompetenceudvikling

Uddannelse under udvikling

Danske Regioner og Undervisningsministeriet står bag "Uddannelse under udvikling", et katalog over inspirerende lokale udviklingsprojekter i lyset af de regionale partnerskabsaftaler 2010

EU's Østersøstrategi

23-09-2010
Seminar om EU’s Østersøstrategi, Europa 2020 og Grøn Vækst, arrangeret i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen, Udenrigsministeriet, Baltic Development Forum, Nordisk Ministerråd og Europa-Kommissionen

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionerne har fastlagt strategier for arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I pjecen "Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde" præsenteres aktuelle initiativer og visioner for fremtiden

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionerne har fastlagt strategier for arbejdet med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. I pjecen "Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde" præsenteres aktuelle initiativer og visioner for fremtiden

Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder

Regionerne giver 20 konkrete anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere vækst i hele Danmark med udgangspunkt i de særlige regionale og lokale styrkepositioner

Konference om landdistriktsudvikling

Danske Regioner afholdt tirsdag den 6. november 2007 konferencen ”Mulighedernes landdistrikter” i Taulov. Konferencen blev besøgt af over 140 deltagere, som kom fra både regioner, kommuner, lokale aktionsgrupper, ministerier og interesseorganisationer.

Aktuelt

09-04-2010
Her kan du følge begivenhederne på Danske Regioners generalforsamling 2009

Danmarks Nye Turisme

09-04-2010
I efteråret 2008 lancerede Danske Regioner sammen med de regionale turismeselskaber strategioplægget Danmarks Nye Turisme. Et oplæg, der skal være med til at vende udviklingen i den stagnerende turisme i Danmark

Klimamagasiner om grøn vækst og sygehuse

Op til FN's klimakonference (COP15) i december 2009 sætter Danske Regioner fokus på regionernes arbejde på klima- og energiområdet. Det sker med magasinerne ”Grøn vækst i regionerne” samt ”Energi og klima på sygehusene”

Kvalificeret arbejdskraft - en forudsætning for regional vækst

Danmark er ramt af den verdensomspændende økonomiske krise med stigende arbejdsløshed. En åben økonomi som den danske påvirkes relativt kraftigt af internationale konjunkturer, men samtidig gør det en forskel, hvordan vi selv griber udviklingen an

Danmarks nye turisme - fra stagnation til vækst

Dansk turisme har de seneste 10 år tabt markedsandele til vore europæiske naboer. Med strategi-oplægget ”Danmarks Nye Turisme” giver regionerne deres bud på hvordan styrket innovation, produktudvikling og markedsføring kan vende mange års stagnation til vækst

Regionale vækstfora - investeringer i fremtiden

De regionale vækstfora er omdrejningspunktet for den den regionale erhvervsudvikling. Vækstforaene har i 2007 været med til at sikre flerårige investeringer for over 1,2 mia. kr. til vækst og udvikling i regionerne

Konference om landdistriktsudvikling

06-11-2007
Tirsdag den 6. november 2007 afholdt Danske Regioner konferencen ”Mulighedernes landdistrikter” i Taulov. Konferencen blev besøgt af over 140 deltagere, som kom fra både regioner, kommuner, lokale aktionsgrupper, ministerier og interesseorganisationer.

AktueltDanske prioriteringer og indsatsområder i Østersøstrategien


9. september 2011, København. For tredje år i træk var Danske Regioner, Baltic Development Forum, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Europa-Kommissionen værter ved et seminar med fokus på Østersøregionen

REGIONAL UDVIKLING: Vækst i hele Danmark


Udviklingen af yderområderne var til debat i 2010 – får vi et Danmark der knækker, og er der noget at leve af i yderområderne?

Regionerne er afgørende for regional vækst, udvikling og planlægning


Tidligere var den regionale erhvervsfremmeindsats ukoordineret og spredt ud på en lang række amter, kommuner og øvrige aktører og ikke koordineret med statslige tiltag. Efter etableringen af regionerne og de regionale vækstfora er indsatsen nu fokuseret

Fødevarer

Alle danske regioner har stærke positioner på fødevareområdet og arbejder med at skabe fortsat udvikling, fornyelse og konkurrenceevne i fødevareerhvervene

Rekruttering og fastholdelse af specialiseret arbejdskraft i hele landet

Når en virksomhed efterspørger specialiseret arbejdskraft, skal de let og enkelt kunne rekruttere de efterspurgte medarbejdere. Det kræver et lokalt rekrutteringsgrundlag, men også attraktive rammer for højtuddannet dansk såvel international arbejdskraft.

Samarbejde og koordination i den virksomhedsrettede opkvalificeringsindsats skaber jobs

I Region Midtjylland er manglen på arbejdskraft adresseret gennem et regionalt kompetenceforsyningsprogram, som har sikret en målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige ud fra de regionale virksomheders behov

Quickstart skal skabe et regionalt kompetenceløft til fremtidige anlægsinvesteringer

Quickstart samtænker arbejdsmarkeds-, erhvervsudviklings- og uddannelsesindsatsen i Region Sjælland i en fælles indsats for opkvalificering. Målet er økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt af de store anlægsprojekter, der gennemføres i perioden 2016-2021.

FremKom skaber fælles vidensgrundlag i Nordjylland

Med det regionale analyseprojektet Fremtidens Kompetencer (forkortet FremKom) er der i Region Nordjylland taget et stort skridt mod et regionalt partnerskab om at sikre kvalificeret arbejdskraft til regionens virksomheder.

Markante effekter af vækstforaenes investeringer i kompetenceudvikling

Hvert år investerer de regionale vækstfora i en lang række udviklings-muligheder for private virksomheder. Særligt projekter målrettet uddannelse og kompetenceudvikling har haft gode resultater.

Copenhagen Spin-outs

Copenhagen Spin-outs skaber levedygtige biotekvirksomheder baseret på offentlig bioteknologisk forskning.

Genvej til ny viden i Midtjylland

Med projektet "genvej til ny viden" lykkedes det at øge antallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, der samarbejder med videninstitutioner om innovation og derigennem opnår en dokumenteret positiv forretningsmæssig udvikling.

Klyngesamarbejde inden for cleantech og grønne arbejdspladser

CLEAN er resultatet af en fusion mellem klyngerne Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Målet med den nye klynge er at udvikle nye grønne løsninger, der kan generere eksportindtægter til danske virksomheder.

Innovative uddannelsesindsatser

En bredere uddannelsesdækning kræver innovative løsninger med fokus på samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner og sektorer. Regionerne har flere indsatser igang.

Flere unge på erhvervsuddannelserne

Manglen på faglært arbejdskraft er en væsentlig udfordring i alle regioner og adresseres i deres regionale vækst- og udviklingsstrategier. Derfor arbejder regionerne for, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse.

Interreg Europe

Interreg Europe 2014-2020 har afløst det interregionale program Interreg IV C. Det overordnede mål er at forbedre gennemførelsen af politikker og programmer for regional udvikling i EU

1   2   3   4   5   6   Næste side