VækstDanmark 2025

27-10-2015
27. oktober 2015, København. Mandag Morgen og Danske Regioner satte fokus på Danmarks regionale vækstpotentiale med konferencen VækstDanmark 2025 med deltagelse af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Sund vækst

Regionerne arbejder for et tæt samspil mellem sundhed og regional erhvervsudvikling for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i fokus

Healthy growth

Collaboration between the regions and businesses on the health area

Erhvervssamarbejde om innovation inden for digitalisering og velfærdsteknologi

Digitalisering og erhvervssamarbejde om innovation skal bidrage til, at regionerne i de næste mange år blive ved med at skabe mere sundhed for pengene. Regionerne ønsker et stærkt innovationssamarbejde med erhvervslivet, fordi det er virksomhederne, der skal udvikle de nye løsninger, som skal give mere effektivitet og bedre kvalitet for patienterne.

Sygehusbyggeri

Der skal i Danmark investeres 41,4 milliarder kroner i nyt sygehusbyggeri over de næste ti år. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

Danske virksomheder finder vej i innovationssystemet

En kortlægning af Danmarks innovationsordninger viser, at virksomheder finder vej i innovationssystemet, men endnu flere kan få glæde af mulighederne, hvis kendskabet øges.

Landsplanredegørelse

Efter hvert folketingsvalg skal regeringen udarbejde en redegørelse om landsplanarbejde til brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen

Regional strategi for vækst og udvikling

Sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionen

Nye veje til sundhed, vækst og velfærd

26-03-2014
26. marts 2014, Aalborg holdt Danske Regioner konference om nye veje til sundhed, vækst og velfærd.

Tværnationalt samarbejde

De tværnationale Interreg-programmer fokuserer på udvikling i større makroregioner i EU. Danmark deltager i programmerne for Østersøen og Nordsøen. Hele Danmark er støtteberettiget under begge programmer

Klyngesamarbejde

Forum for klynge- og netværksindsats skal understøtte klyngeudviklingen i Danmark og sikre sammenhæng mellem lokale, regionale, nationale og internationale indsatser.

EU's landdistriktsprogram

EU støtter udviklingen af landdistrikter via Landdistriktsprogrammet. Det danske landdistriktsprogram 2014-2020 blev godkendt i december 2014.

Grænseoverskridende samarbejde

De grænseoverskridende Interreg-programmer fokuserer særligt på økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter på tværs af de nære nationale grænser, dvs. samarbejde over grænsen med tyske, svenske, norske, polske og litauiske partnere.

EU's samhørighedspolitik og strukturfonde

EU’s samhørighedspolitik sætter rammen for, hvordan EU’s strukturfondsmidler anvendes. I Danmark prioriteres strukturfondsmidlerne primært af de regionale vækstfora

Vækstplan for turisme

Regeringen offentliggjorde Vækstplan for Dansk Turisme i januar 2014. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.

Regionale udviklingsplaner

De eksisterende regionale udviklingsplaner udfases

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et regionalt samarbejde om erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen skal sikre et dynamisk og sammenhængende arbejdsmarked - til gavn for arbejdskraften og til gavn for virksomhederne

Regionale indspil til fremtidens vækst

Danske Regioner har udarbejdet syv indspil til regeringens vækstteams, der har leveret anbefalinger til ny erhvervs- og vækstpolitik

Konference om nyt sygehusbyggeri (DI og Danske Regioner)

20-06-2013
Den 20. juni afholdt Danske Regioner og DI konference om byggeriet af nye sygehuse i Danmark. På konferencen fortalte regioner og virksomheder om samarbejdet og gav indsigt i udvikling af innovative løsninger til de nye sygehuse.

Nye sygehuse - Nye muligheder

24-05-2012
24. maj 2012, København. Dansk Rehab Gruppe og Danske Regioner afholdt konferencen Nye sygehuse - Nye Muligheder

De nye sygehusbyggerier - rammer, visioner og fokusområder

18-01-2012
Den 18. januar afholdt Danske Regioner og Dansk Erhverv konference om arbejdet med de nye sygehusbyggerier i Danmark. På konferencen var der oplæg om baggrundene for de nye byggerier, planlægningen af byggerierne samt indlæg ved en række af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder

Konference om nyt sygehusbyggeri (Dansk Industri og Danske Regioner)

16-06-2011
Den 16. juni afholdt Danske Regioner og DI konference om arbejdet med de nye sygehusbyggerier i Danmark. På konferencen var der oplæg om baggrundene for de nye byggerier, fremdriften på de enkelte byggeprojekter i hver region, samt indlæg ved en række DI-virksomheder

Energi - grøn regional vækst

Udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier er et centralt indsatsområde for de regionale vækstfora. Pjecen ”Energi – grøn regional vækst” belyser hvilke typer vedvarende energi de fem regionale vækstfora prioriterer

Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder

Regionerne giver 20 konkrete anbefalinger til, hvordan der kan skabes mere vækst i hele Danmark med udgangspunkt i de særlige regionale og lokale styrkepositioner

REGIONAL UDVIKLING: Vækst i hele Danmark


Udviklingen af yderområderne var til debat i 2010 – får vi et Danmark der knækker, og er der noget at leve af i yderområderne?

Rekruttering og fastholdelse af specialiseret arbejdskraft i hele landet

Når en virksomhed efterspørger specialiseret arbejdskraft, skal de let og enkelt kunne rekruttere de efterspurgte medarbejdere. Det kræver et lokalt rekrutteringsgrundlag, men også attraktive rammer for højtuddannet dansk såvel international arbejdskraft.

Samarbejde og koordination i den virksomhedsrettede opkvalificeringsindsats skaber jobs

I Region Midtjylland er manglen på arbejdskraft adresseret gennem et regionalt kompetenceforsyningsprogram, som har sikret en målrettet opkvalificering af medarbejdere og ledige ud fra de regionale virksomheders behov

Quickstart skal skabe et regionalt kompetenceløft til fremtidige anlægsinvesteringer

Quickstart samtænker arbejdsmarkeds-, erhvervsudviklings- og uddannelsesindsatsen i Region Sjælland i en fælles indsats for opkvalificering. Målet er økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt af de store anlægsprojekter, der gennemføres i perioden 2016-2021.

Markante effekter af vækstforaenes investeringer i kompetenceudvikling

Hvert år investerer de regionale vækstfora i en lang række udviklings-muligheder for private virksomheder. Særligt projekter målrettet uddannelse og kompetenceudvikling har haft gode resultater.

Copenhagen Spin-outs

Copenhagen Spin-outs skaber levedygtige biotekvirksomheder baseret på offentlig bioteknologisk forskning.

Genvej til ny viden i Midtjylland

Med projektet "genvej til ny viden" lykkedes det at øge antallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland, der samarbejder med videninstitutioner om innovation og derigennem opnår en dokumenteret positiv forretningsmæssig udvikling.

Klyngesamarbejde inden for cleantech og grønne arbejdspladser

CLEAN er resultatet af en fusion mellem klyngerne Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. Målet med den nye klynge er at udvikle nye grønne løsninger, der kan generere eksportindtægter til danske virksomheder.

Interreg Europe

Interreg Europe 2014-2020 har afløst det interregionale program Interreg IV C. Det overordnede mål er at forbedre gennemførelsen af politikker og programmer for regional udvikling i EU

TEMA: Vækst i hele Danmark

Regionerne vil mobilisere ressourcer i hele Danmark. Danske Regioner har 10 forslag til, hvordan der kan skabes mere regional vækst og udvikling i hele Danmark

1   2   3   4   Næste side