Effekter og resultater

Med hjælp fra de regionale vækstfora har danske virksomheder skabt næsten 14.000 nye job i hele Danmark. Effektmålinger viser, at private virksomheder, der har deltaget i regionale erhvervsudviklingsindsatser, også har en markant øget meromsætning.

De regionale vækstfora investerer regionale udviklingsmidler og strukturfondsmidler fra EU i vækst i hele Danmark. De godt 9.000 private virksomheder, der deltog i de regionale indsatser i perioden 2007-2011, opnåede markante beskæftigelsesresultater i forhold til virksomheder, som ikke deltog.

Det viser de effektmålinger, som Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Danske Regioner gennemfører en gang om året.

Samlet set har deltagervirksomhederne skabt 13.740 fuldtidsjob mere end sammenlignelige virksomheder, der ikke har deltaget i regionale indsatser. Tilsvarende er der skabt en meromsætning på 34 milliarder kroner i deltagervirksomhederne.

Læs mere om effektmålingen af de regionale indsatser for vækst og udvikling her.

Et fremtidssikret erhvervsfremmesystem skal bygge på fem elementer

 

Et nyt fremtidssikret erhvervsfremmesystem skabe et system; der er mere enkelt og overskueligt for virksomhederne; som har et entydigt politisk ansvar; og som har skarpt fokus på effekt på tværs af hele systemet. Det er kernen i en forenklet og fokuseret erhvervsfremmeindsats. Derfor foreslår Danske Regioner at det nye erhvervsfremmesystem skal bygge på følgende fem elementer:

1. AMBITIØSE NATIONALE MÅL OG KLAR ARBEJDSDELING: 
Der fastsættes fremover en række ambitiøse nationale vækstmål, som både den statslige, regionale og lokale erhvervsfremmeindsats skal understøtte. En klar arbejdsdeling bør fremgå af erhvervsfremmeloven.

2. REGIONALE VÆKSTBESTYRELSER MED STØRRE HANDLEKRAFT: 
Fem nye regionale vækstbestyrelser erstatter vækstfora, så der sikres større handlekraft via færre bestyrelsesmedlemmer og et stærkere mandat. Vækstbestyrelserne udarbejder en ambitiøs regional vækststrategi på erhvervsområdet ud fra de nationale vækstmål, men tilpasset det regionale erhvervsliv –og konkrete investeringsplaner for at realisere strategien.

3. ØGET KVALITET OG FÆRRE OPERATØRER: 
De regionale vækstbestyrelser forenkler og reducerer antallet af operatører og hæver samtidig kvaliteten, herunder sikrer kritisk masser i indsatserne. Kommunerne bør samarbejde om at forenkle og standardisere vilkår og services over for virksomhederne.

4. ÉN INDGANG FOR VIRKSOMHEDERNE TIL ERHVERVSFREMME: 
De regionale væksthuse fungerer som fælles indgang til erhvervsfremmesystemet for virksomheder, der har brug for et samlet overblik over relevante tilbud på tværs af kommunerne, regionerne og staten.

5. EFFEKTMÅLING PÅ TVÆRS AF PROGRAMMER OG NIVEAUER: 
Der måles fremadrettet ensartet på tværs af både myndigheder og operatører med fokus på deltagervirksomhedernes omsætning, jobskabelse, produktivitet og værditilvækst –uanset hvem der finansierer og udbyder ydelserne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.