Regionale vækstfora

De seks regionale vækstfora samler parterne for at understøtte regional erhvervsudvikling. Hvert år investerer regioner og vækstfora i erhvervsfremme for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i regionen. Det har indtil nu skabt titusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder

Regionsrådene har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Til arbejdet med at understøtte vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder, nedsætter hvert regionsråd et vækstforum.

De regionale vækstfora identificerer regionale styrkeområder og skaber tætte samspil og netværk mellem virksomheder, universiteter og lokale myndigheder.

Der er seks vækstfora: et i hver region og et på Bornholm. Medlemmerne kommer fra erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt kommuner og regioner.

Regionale investeringer i vækst og job

De seks regionale vækstfora har i 2015 investeret i alt 1,1 milliarder kroner i 149 indsatser. Alt sammen til gavn for vækstvilkårene og den regionale erhvervsudvikling i hele landet.

Midlerne kommer dels fra de regionale erhvervsfremmemidler, dels fra EU's strukturfonde. Derudover har vækstforaene tilsammen tiltrukket ekstern finansiering for 811 millioner kroner i forbindelse med indsatserne.

EU’s strukturfondsmidler

Vækstforaene investerer i gennemsnit 350 millioner kroner fra EU om året (2014-20) i en række ambitiøse og målrettede indsatser. Strukturfondsmidlerne fra EU’s Regional- og Socialfond udgør dermed en væsentlig finansieringskilde for de regionale vækstfora.

Prioriteringen af midlerne sker ud fra regionernes styrkepositioner og indsatser, som er beskrevet i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Derudover har både Regional- og Socialfonden hver især et særligt fokus.

Regionalfonden

Midler fra Regionalfonden går i særlig grad til indsatser, der styrker innovation, energi- og ressourceeffektivitet i virksomheder samt skaber flere vækstvirksomheder.

Socialfonden

Socialfondsmidler er målrettet initiativer, der understøtter iværksætteri og jobskabelse, inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Du kan læse mere om EU's Regional og Socialfond 2014-2020 her.

Vækstforaene har tre hovedopgaver

  • Vækstforaene overvåger de regionale og lokale vækstvilkår, herunder erhvervsudviklingen i regionens yderområder.
  • Vækstforaene udarbejder de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier.
  • Vækstforaene udvikler og prioriterer den indsats, der skal omsætte de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. Det gør de bl.a. ved at prioritere anvendelsen af midler fra EU's Regional- og Socialfond og regionsrådets midler til erhvervsudvikling.
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
Resultater

Effekter af vækstfora-investeringer

De seneste målinger af vækstforuminvesteringerne viser, at deltagervirksomhederne samlet oplever positiv vækst inden for såvel jobskabelse som omsætning.

Faktisk klarer de virksomheder, som har modtaget støtte, sig markant bedre i forhold til lignende virksomheder i samme periode.

Vi har samlet resultaterne og effektmålingerne i en pjece. Den kan du læse her.