UFO-gruppen

UFO-gruppen (Gruppen til Udvælgelse af Fælles Områder) er en arbejdsgruppe under RFI. Gruppen identificerer egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt.

UFO-gruppen er nedsat til at identificere egnede og relevante udbudsområder, der med fordel kan udbydes tværregionalt. Gruppen indstiller på baggrund af en række strategiske overvejelser og baggrundsanalyser emner eller hele områder til fælles udbud. Indstillingerne skal godkendes i kredsen af regionale indkøbschefer.

Fællesudbud forstås som udbud, hvor to eller flere regioner deltager, eller ved koordinerede rullende udbud. Ved at få identificeret disse områder er målet at kunne opnå større besparelser ved at samle købekraften på tværs af regionerne. Ud fra de egnede udbudsområder udarbejdes en fælles udbudsplan. Dette gælder både de almindelige varer og tjenesteydelser samt det medicotekniske område og kvalitetsfondsbyggerierne. Efter indstilling af fælles udbudsområder følger et ”følg eller forklar”-princip. Heri ligger, at en region aktivt skal forklare et fravalg af fællesudbud. For hvert udbud udpeges en tovholder-region, der har til ansvar at koordinere og gennemføre udbuddet. Udvælgelsen af, hvilken region der skal stå for fællesudbuddet, afhænger bl.a. af, hvilken region der har mest erfaring med udbud af netop denne vare eller tjenesteydelse. Regionerne udnytter således hinandens styrker bedst muligt ved, at regionerne kan fokusere på de områder, hvor de står stærkest.

Eksempler på fællesudbud som følge af dette arbejde er hjerteklapper- og ringe (2014), øjenlinser og viscoelastika (2013), plasmaferese (2014), fødevarer; køl, frost, kolonial (2014), ultralydsscannere (2013) og udbud af tolkeydelser (2015).

UFO-gruppen sekretariatsbetjenes af RFI Fællessekretariatet. Til at støtte op om arbejdet i UFO-gruppen er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som skal fokusere på udvælgelse af områder inden for Medicoområdet.

Gruppen har seks medlemmer: To medlemmer fra Region Hovedstaden og ét medlem fra hver af de andre regioner. To af medlemmerne er indkøbs- eller udbudskonsulenter, én er controller, én er indkøbsområdeansvarlig og én er projektleder. Indkøbschef i Region Hovedstaden, Allan Åge Christensen, er formand for gruppen.