Værdibaseret styring

Danske Regioner vil sætte gang i en bred systematisk indsats for at ændre styringen af sundhedsvæsenet. Målet er at skabe størst mulig værdi for patienten inden for de givne rammer. Fremover skal der fokus på hvilken indsats, der samlet set giver det bedste resultat for patienten.

Færrest mulige smerter. Hurtig opnået funktionsniveau efter operation. Tilfredshed med behandlingen. Det kunne være noget af det, som sundhedsvæsenet fremover styres efter, hvis det står til regionerne. Med værdibaseret styring er det håbet at få skabt en incitamentsstruktur, hvor sygehusene bliver belønnet for at skabe kvalitet og sammenhæng og ikke for mængden af behandlinger alene.

Klik her for at læse resten af artiklen og se Danske Regioners tegnefilm om værdibaseret styring. 

 

Nedenfor finder du mere information om værdibaseret styring.

 

KORA-rapport

Fuld fart på ny styring i regionerne

KORA konkluderer, at regionerne er på rette kurs i arbejdet med værdibaseret styring. De anbefaler, at regionerne styrer mere efter outcome og samlede omkostninger. Bent Hansen, formand for Danske Regioner, mener også, at det er den rigtige vej at gå. 

Forsøgsprojekter

Værdibaseret styring tager form i regionerne

Regionerne har sat gang i fem landsdækkende projekter med værdibaseret styring. Hvert projekt er forankret i hver sin region. I første omgang har regionerne udpeget fem patientgrupper, der skal indgå i forsøg med værdibaseret styring. 

Udbud

Udbud af projektet værdibaseret styring

Danske Regioner har udbudt procesledelse og analyser i tværregionalt projekt om værdibaseret styring i sundhedsvæsenet

Arbejdspapir

Beskrivelse af afregningsmodeller til at understøtte værdibaseret styring

Styregruppen for projektet om værdibaseret styring har nedsat en arbejdsgruppe om økonomi og afregnings-modeller. Arbejdsgruppen har udarbejdet et arbejdspapir, der beskriver hensyn og overvejelser i forbindelse med udvikling af afregningsmodeller, der understøtter værdibaseret styring. Papiret er udarbejdet med deltagelse af regionerne, Danske Regioner, Sundhedsministeriet, Finansministeriet og professor Mickael Bech.

Behov for nuancerede afregningsmodeller

Arbejdspapiret konkluderer ligesom Incitamentsudvalget fra 2013 og senest også OECD, at der er behov for at udvikle nuancerede afregningsmodeller. Der findes ikke én ideel afregningsmodel til at understøtte værdibaseret styring, og den valgte tilgang afhænger i høj grad af egenskaber, udfordringer og muligheder inden for behandlingsområdet.

Med afsæt i dette princip, har arbejdsgruppen udvalgt og beskrevet fire behandlingsområder, og har for hvert område overvejet de mest relevante afregningsmodeller.

Rapport:

Ordforklaring

Ordforklaring

Styringsmodeller: Med ”styringsmodeller” i Økonomiaftalen for 2016 menes governancestrukturer generelt, som afspejler sig i regionens kontrakter, procedurer og opfølgningssystemer herunder ledelsesinformation og KPI-er.

Afregningsmodeller: ”Afregningsmodeller” vedrører mere specifikt de økonomiske mekanismer og incitamenter, der er indbygget i den anvendte praksis for at fordele budgetter ud til sygehuse og eventuelt videre ud til enkelte afdelinger (aktivitetsafregning, forløbspriser, rammebudgetter, betaling pr. patient, resultatafregning inkl. justeringer og kombinationer af disse).

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Pernille Moll,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8378
M 2917 0903
E pmo@regioner.dk
prenille-PMO2.png
Om projekt værdibaseret styring

Læs mere

Visionen i værdibaseret styring er at synliggøre og anvende de resultater, som har størst betydning for den enkelte patientgruppe, eksempelvis smerter, funktionsevne, tryghed, evne til at klare sig selv og genoptage sædvanlige aktiviteter. Ved at følge systematisk op på disse nye styringsmål skal der opnås ny indsigt i, hvornår et patientforløb er særligt godt og effektivt.

Styring efter værdi for patienten skal understøttes af incitamenter, som fremmer fokus på, at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling. Forebyggelse og behandling skal derfor indrettes efter patienternes behov, for at opnå det bedst mulige patientnære resultat på den mest enkle og mindst arbejdskrævende måde, både for patienten og for sundhedsvæsenet.
Strategien indebærer også at fremme nye måder at arbejde på, som løser opgaven for patienten ved lavest muligt ressourceforbrug. Styringen skal understøtte innovation i sundhedsvæsenet, eksempelvis med ny teknologi og arbejdsdeling på tværs af sektorer.

Af økonomiaftalen for 2016 fremgår det, at:
Det hidtidige fokus på aktivitet har medvirket til at øge produktiviteten i sygehusvæsnet. Fremadrettet tænkes dette sammen med udvikling af styring og incitamenter, der ligeledes sætter fokus på kvalitet og resultater. Konkret igangsættes regionale forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdibaseret styring. Forsøgene følges af en styregruppe med deltagelse af Danske Regioner (formand), Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet. Der afsættes en kvalitetspulje til at understøtte forsøgene.
Økonomiaftalen for 2016 afspejler ønsket om at flytte fokus i styringen af sundhedsvæsenet fra aktivitet til kvalitet, sammenhæng og de resultater, som har størst betydning for patienterne. Det stigende behov for sundhedsydelser, patientrettigheder og behandlingsmuligheder nødvendiggør et sundhedsvæsen, som løbende udvikler og effektiviserer metoder og arbejdsgange for at opnå bedst mulig klinisk kvalitet og patienttilfredshed ved det lavest mulige omkostningsniveau via gode og effektive patientforløb.

1) Et tværregionalt projekt om ensartet dokumentation og opfølgning på værdien af indsatsen for udvalgte patientgrupper på tværs af sygehusene i hele landet. Denne del af projektet skal demonstrere hvordan, man i praksis kan anvende data om aktivitet, omkostninger, klinisk kvalitet og PRO (Patient Reported Outcome) til at synliggøre effektiviteten af indsatsen og styre efter at opnå størst mulig værdi for patienten (klinisk kvalitet og patientnære resultater set i forhold til de faktiske omkostninger).

2) Udvikling og testning af nye afregningsmodeller, som bedre understøtter gode og effektive patientforløb. Der er igangsat regionale forsøg på udvalgte områder. Der gennemføres en evaluering af de regionale forsøg og af den samlede tværregionale satsning på mere værdibaseret styring.