Værdibaseret styring

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, der har fokus på - og styrer efter - hvilken indsats, der samlet set giver patienten den største værdi. Det, der holder patienten mest mulig rask, eller som giver patienten det bedst mulige liv i den givne situation.

Færrest mulige smerter. Hurtig opnået funktionsniveau efter operation. Tilfredshed med behandlingen. Det kunne være noget af det, som sundhedsvæsenet fremover styres efter, hvis det står til regionerne. Med værdibaseret styring er det håbet at få skabt en incitamentsstruktur, hvor sygehusene bliver belønnet for at skabe kvalitet og sammenhæng for patienten og ikke for mængden af behandlinger alene. På den måde kan det på én gang lykkes at tilpasse behandlingen mere direkte efter borgerens behov, skabe bedre sammenhæng og fjerne spild i vores sundhedsvæsen.

Fra fokus på produktivitet til værdi for patienten

Der har gennem en årrække været fokus på at effektivisere sundhedsvæsenet, så vi er i stand til at løfte opgaven med flere ældre og kronisk syge patienter. Vi har et effektivt sundhedsvæsen, som øger produktiviteten år for år og samtidig sikrer, at patienterne kommer hurtigt til. Men den udvikling har også betydet, at der er fokus på høj aktivitet på sygehusene og måske mindre på, hvordan man samlet set bedst og billigst kan imødekomme den enkelte patients behov.

I de kommende år ønsker regionerne at skifte fokus, så det centrale i styringen af sundhedsvæsenet den indsats, der samlet set giver den største værdi for patienten. Vi skal stadig bruge ressourcerne effektivt, men vi skal også følge systematisk op på resultatet og styre efter at opnå størst mulig værdi for patienten. Sammen med aktivitet og økonomi bliver sygehusene målt på deres service og ventetider, faglige resultater og patientsikkerhed.

Patienterne har fået nye rettigheder til hurtig udredning og behandling, og alle steder er der sat projekter i gang for at øge kapaciteten, forbedre sundhedsvæsenet og udvikle tilbud af høj kvalitet.

Forsøgsprojekter

Værdibaseret styring tager form i regionerne

Regionerne har sat gang i fem landsdækkende projekter med værdibaseret styring. Hvert projekt er forankret i hver sin region. I første omgang har regionerne udpeget fem patientgrupper, der skal indgå i forsøg med værdibaseret styring. 

Udbud

Udbud af projektet værdibaseret styring

Danske Regioner har udbudt procesledelse og analyser i tværregionalt projekt om værdibaseret styring i sundhedsvæsenet.

nationale mål

Udvikling af nationale mål for sundhedsvæsenet

En omlægning til værdibaseret styring skal ses i sammenhæng med udviklingen af nationale mål, der skal sætte en retning for sundhedsvæsenet og understøtte en styring, der i højere grad understøtter det gode kliniske arbejde.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Pernille Moll,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8378
M 2917 0903
E pmo@regioner.dk
prenille-PMO2.png
relaterede nyheder

Læs mere