Udarbejdelse af fordelingsregnskaber

Fordelingsregnskabet udarbejdes på grundlag af sygehusets stedfordelte regnskab, som angiver de udgifter, der er afholdt i løbet af året.

Ved hjælp af en række fordelingsnøgler, som beskriver ydelsesstrømmene mellem de enkelte afdelinger, er det muligt at lave en fordeling af ressourceforbruget til de omkostningssteder, som producerer de enkelte ydelser på sygehuset.

 Nogle af disse udgifter er relative enkle at fordele efter forbrug, mens der for andre typer udgifter ikke findes en entydig opgørelse af forbruget på den enkelte afdeling. Det afgørende i den forbindelse er derfor at vælge en fordelingsnøgle, som vurderes til at være den bedste beskrivelse af forbruget og dermed det mest rigtige og præcise grundlag for fordeling af udgifterne. 

Ved siden af de udgifter, som fremgår af sygehusets regnskab, indeholder fordelingsregnskabet også en række udgifter, som er afholdt udenfor sygehuset. Det er ydelser, som vedrører patientbehandlingen og sygehusdriften generelt, og ressourceforbruget skal derfor medregnes i de samlede udgifter i fordelingsregnskabet. Udgifterne fra fællesafdelingerne og en række af de klinisk tværgående afdelinger, som ikke producerer/opgør patientspecifikke ydelser, fordeles til de afdelinger (endelige omkostningssteder), som producerer patientspecifikke ydelser.

Når alle udgifter er fordelt ud på de relevante afdelinger, kan udgiften per ydelse beregnes. Den samlede udgift for en indlæggelse eller et ambulant besøg kan herefter gøres op som summen af udgifter til alle ydelser, der er ydet i forbindelse med en indlæggelse eller ambulante besøg.

Regionerne har siden foråret 2007 arbejdet på at forbedre og ensrette en overordnet fordelingsmetodik for samtlige hospitaler, udarbejdet forslag til minimumsfordelingsnøgler samt identificeret forhold, der kan have indflydelse på sammenligneligheden i fordelingsregnskaberne. Arbejdet er organiseret i arbejdsgruppen vedrørende forbedring og ensretning af registreringerne til sundhedsstyrelsens omkostningsdatabase med udgangspunkt i sygehusenesfordelingsregnskaber (AFERSOF).

 

AFERSOF

 

Arbejdsgruppen vedrørende forbedring og ensretning af registreringerne til sundhedsstyrelsensomkostningsdatabase med udgangspunkt i sygehusenes fordelingsregnskaber (AFERSOF) blev nedsat af regionssundhedsdirektørkredsen i foråret 2007 med det formål at komme med forslag, som kan forbedre og ensrette sygehusenes fordelingsregnskaber.

Arbejdsgruppens medlemmer består af regionale repræsentanter fra såvel sygehusene og regionsgårdene, sundhedsstyrelsen samt Danske Regioner.

AFERSOF udpeger hvert år nye emneområder, som der arbejdes intensivt med. Endvidere udgiver AFERSOF årligt en rapport vedrørende ensretning og forbedring af hospitalernes fordelingsregnskaber.