EU-prioriteter i 2019

I 2019 har Danske Regioner fokus på arbejdet mod europæiske elektroniske patientjournaler, EU’s flerårige budget til Horizon Europe og strukturfondene, miljø, klimatilpasning og cirkulær økonomi samt EU-regler for ansættelsesforhold.

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år foreningens prioriteter i forhold til interessevaretagelsen i EU, hvilket sker med udgangspunkt i bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram samt EU-Kommissionens arbejdsprogram.
For 2019 ligger Danske Regioners fokus på områderne, som følger herunder:

1. Et sundhedsvæsen der skaber værdi for borgerne

EN EUROPÆISK ELEKTRONISK PATIENTJOURNAL / EU’S DIGITALE INDRE MARKED

EU-Kommissionen er kommet med en anbefaling om at oprette en europæisk elektronisk patientjournal. Det handler bl.a. om af fastlægge fælles europæiske standarder, så der kan ske udveksling af data, uden at systemerne skal være de samme. Meddelelsen om brug af kunstig intelligens i EU opfordrer også til fælleseuropæiske etiske retningslinjer. Begge meddelelser bliver færdigbehandlet i det Europæiske Regionsudvalg i 2019 og bliver en del af den løbende udvikling af det digitale indre marked.

LANDESPECIFIKKE ANBEFALINGER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET

EU-Kommissionens årlige vækstundersøgelse har, i de seneste år, også evalueret sundhedsområdet. På langt de fleste parametre klarer det danske sundhedssystem sig godt i sammenligning med andre lande. EU-Kommissionens systematiske benchmarking af sundhedssystemer også bruges til at identificere lande hvis erfaringer og systemer, vi med fordel kan lære noget af.

ARBEJDET I HOPE

Danske Regioner har formandskabet i HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation), hvilket giver bedre mulighed for at løfte vore sundhedsdagsordener i EU-systemet.

2. Et Danmark der hænger sammen

EU’S FLERÅRIGE BUDGET EFTER 2020

Forhandlingerne om EU’s flerårige budget er omdrejningspunktet for, hvilke muligheder Danmark har for at benytte sig af EU-finansiering til projekter, som kan understøtte regional udvikling, uddannelse og jobs.
Regionerne er kompetente myndigheder i forhold til at sikre udvikling og gode levevilkår i hele landet. EU’s strukturfonde er derfor væsentlige for regionerne til finansiering af regionale initiativer samt Interreg-programmer.
Opmærksomheden bliver dog i stigende grad rettet mod EU’s forsknings- og udviklingsprogram. Danske forskningsinstitutioner og virksomheder klarer sig godt i konkurrencen om midlerne. Det kommende program kommer til at hedde Horisont Europa og Danske Regioner arbejder på linje med regeringen om at skaffe både et tilstrækkeligt budget til det nye program samt sikre, at midlerne gives til de bedste og mest innovative projekter.

KLIMA OG MILJØ

I Danske Regioner står klimaspørgsmål højt på den politiske dagsorden. Samtidig er miljølovgivningen et af de områder, som er mest præget af EU-lovgivning.
EU-Kommissionen har udgivet et refleksionspapir vedrørende ”En bæredygtig fremtid for EU inden 2030”. Refleksionspapiret redegør bl.a. for EU’s politik indenfor cirkulær økonomi, bæredygtig energi, mobilitet og energirigtige bygninger og kan bruges til at understøtte aktiviteter i regionerne, der handler om disse politikområder.
Derudover er EU-Kommissionens  kvalitetskontrol af Vandrammedirektivet fra 2001 interessant, fordiregionernes opgave med jordforurening er forbundet med vandrammedirektivet.
Danske Regioner er også interesserede i at følge initiativer relaterede til handlingsplanen for cirkulær økonomi, både så vi sikrer et tilstrækkeligt ambitionsniveau, rolle og råderum for regionerne i Kommissionens initiativer, og om muligt for at bruge dem som afsæt for nye regionale initiativer og muligheder på nationalt niveau.

FN’S VERDENSMÅL

Danske Regioner planlægger sammen med regionerne at opsætte nogle fælles regionale mål og indikatorer, som kan bruges i regionernes kommunikation. Der arbejdes også på europæisk plan på at synliggøre kommuner og regioners bidrag til verdensmålene på platforme og samarbejde i bl.a. det Europæiske Regionsudvalg.

3. Moderne, effektive og demokratisk styrede regioner

OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS GENANVENDELSE AF DATA

EU-kommissionen vil se på offentlige myndigheders brug og ikke mindst genbrug af data. Danske Regioner arbejder for en modernisering af lovgivningen om sundhedsdata inden for rammerne af forordningen om databeskyttelse.  Da databeskyttelse og dermed brug af data er reguleret af både EU-lovgivning og dansk særlovgivning, kan EU spille en væsentlig rolle i at indfri Danske Regioners visioner på området.

EU-INITIATIVER PÅ DET ANSÆTTELSESRETLIGE OMRÅDE

EU-Kommissionen kommer i 2019 med initiativer, som kan få indflydelse på den danske overenskomstmodel og regionerne som arbejdsgivere. Det handler bl.a. om nye initiativer vedrørende arbejdsvilkår, social lighed, en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed og et fælleseuropæisk socialt sikringsnummer. Desuden afventer man en mulig vedtagelse af det nye Work-life balance direktiv.
De forskellige EU-initiativer risikerer at indeholde bestemmelser, som kommer på kant med den danske aftalemodel. Generelt ser Danske Regioner en udfordring i den måde, hvorpå EU-direktiver og EU-domspraksis ikke nødvendigvis spiller sammen med den tradition, som der er for, at arbejdsmarkedets parter i Danmark indgår kollektive aftaler. Derfor er det væsentligt, at Danske Regioner er opmærksom på eventuelle udfordringer, der kan opstå mellem EU-lovgivningen og Danske Regioner som arbejdsgiverorganisation og forvalter af den danske aftalemodel.

REVISION AF EU’S UDBUDSDIREKTIVER

EU’s udbudsdirektiv danner grundlag for den danske udbudslov. EU-Kommissionen skal evaluere udbudsdirektivet senest i april 2019. Regionsudvalget planlægger en egen initiativudtalelse i evalueringsprocessen, som bl.a. ser på om ændringerne i direktivet med henblik på at tilskynde til offentlige udbud som strategisk redskab til at forbedre miljø, social inklusion og innovation har haft en effekt.

DEMOKRATISK STYREDE REGIONER

Danske Regioner arbejder for at det regionale demokrati fortsat udvikles og styrkes. Det er overordnet set også formålet med arbejdet i både Regionsudvalget, CEMR og i Europarådets kongres for lokale og regionale myndigheder.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
asger.png
Hvis du vil vide mere

Kontakt

INTET BILLEDE
relaterede nyheder

Læs mere