Gå til indhold

EU-prioriteter i 2020

I 2020 har Danske Regioner fokus på EU-tiltag i relation til COVID-19, European Green Deal, EU’s digitale dagsorden, EU’s sundhedspolitik og arbejdsgiverpolitik og EU’s demokratidagsorden. Derudover er Danske Region engageret i implementering af direktiv om sundhedsydelser på tværs af grænser samt EU-budgettet 2021-2027 med specielt fokus på betydningen for Horizon Europe og Interreg-programmerne.

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år foreningens prioriteter i forhold til interessevaretagelsen i EU, hvilket sker med udgangspunkt i bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram samt EU-Kommissionens arbejdsprogram.
For 2020 ligger Danske Regioners fokus på følgende områder:

1. EU-tiltag i relation til COVID-19

GODKENDELSE AF STATSSTØTTE 

EU-Kommissionen har vist fleksibilitet omkring statsstøtteregler. Konkret har f.eks. den danske regerings tiltag om at dække kriseramte virksomheders lønudgifter krævet godkendelse fra EU-Kommissionen. Desuden har EU-Kommissionen lempet budgetreglerne, der normalt sætter rammerne for landenes offentlige forbrug.

STRUKTURFONDSMIDLER MÅ BRUGES PÅ KRISETILTAG

Europa-Parlamentet har godkendt, at medlemslandene må bruge struktur-fondsmidler til at adressere konsekvenserne af krisen i medlemslandene. EU-Kommissionen har anslået, at der vil være ca. 210 mio. kr. til Danmark, som bl.a. kan bruges til ekstra hospitalsudstyr, værnemidler mv. Midlerne udmøntes gennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

MÅSKE STØRRE EU-FOKUS PÅ SUNDHED

I kølvandet på COVID-19 vil EU-Kommissionen måske forsøge at få større kompetence vedrørende sundhedstrusler eller i det mindste et bedre samarbejde EU-landene i mellem, selvom EU-traktatens artikel 168 fastslår, at organisering og styring af sundhedsvæsenet er medlemslandenes kompetence alene. Sådanne tiltag vil Danske Regioner være opmærksom på.

2. European Green Deal – Miljø, ressourcer, cirkulær økonomi, klima og energi

EU-Kommissionens nye forslag til en ”European Green Deal” rummer muligheder for regionerne. European Green Deal indeholder bl.a. forslag til europæisk klimalov, klimapagter, gennemgang af lovgivningen på vandområdet samt muligt tiltag om bindende grønne indkøb.

EU’s Green Deal skal mobilisere 7.500 mia. kr. frem mod 2027. Blandt initiativerne er bl.a. en ny Fond for Retfærdig Omstilling, der dog fortrinsvis er målrettet omstillingen i de mest kulafhængige regioner i Polen, Tyskland, Rumænien, Frankrig og Italien. Afhængig af de endelige budgetforhandlinger kan der være op til 260 mio. kr. til danske projekter i den nye fond.

3. EU's digitale dagsorden

EU’s digitale dagsorden indeholder bl.a. forslag til:

  • Retsakt om digitale tjenester, som bl.a. vil præcisere reglerne for online-tjenester, herunder også offentlige sundhedstjenester.
  • Revision af direktivet om sikkerhed i net- og informationssystemer (NIS-direktivet), som i dansk ret har indført en række forpligtelser i forhold til sikkerhed i net- og informationssystemerne, som navnlig offentlige myndigheder m.fl. i sundhedssektoren og andre operatører af væsentlige tjenester bør være opmærksomme på.
  • Rapport om anvendelsen af persondataforordningen (GDPR), hvori EU-Kommissionen vil komme med en evaluering og evt. forslag til revision af persondataforordningen.

4. EU’s social søjle (sundhedspolitik og arbejdsgiverpolitik)

Tiltagene under EU’s sociale søjle er bl.a.:

  • En kræfthandlingsplan for Europa: Målet for EU-Kommissionens forslag til Europas kræfthandlingsplan, er at mindske kræftbyrden for patienter, deres familier og sundhedssystemerne. Den vil tage fat på uligheder i forbindelse med kræft mellem og inden for medlemsstaterne og iværksætte tiltag, der støtter, koordinerer og supplerer medlemsstaterne indsats. Forslaget til Europas kræfthandlingsplan offentliggøres måske i slutningen af 2020.
  • En lægemiddelstrategi for Europa: Strategien skal sikre, at Europa har nok medicin og igen bliver førende på forskning og udvikling er planlagt til slutningen af året. Strategien er planlagt til offentliggørelse i 4. kvartal, men er givetvis allerede ved at blive justeret som et resultat af COVID-19.
  • Mindstelønninger for arbejdstagere i EU: EU-Kommissionen har taget fat på arbejdet med et direktiv om mindstelønninger og selvom EU-Kommissionen i et høringsbrev til Danmark har garanteret, at den danske model ikke bliver berørt af EU-regler om europæisk mindsteløn, så er der alligevel grund til at følge forslaget til direktiv nøje og sikre, at det ikke underminerer den danske model.

5. EU’s demokratidagsorden

EU’s demokratidagsorden handler f.eks. om ”Konferencen om Europas fremtid”, der over en to-årig periode skal give input til, hvordan EU-samarbejdet skal se ud i fremtiden. Baggrunden er, at Brexit nu er en realitet og at regeringerne i Polen og Ungarn gennem en årrække har trukket deres lande længere og længere væk fra de demokratiske værdier, der ellers klart og tydeligt fremgår af EU's traktat.

6. Igangværende sager

IMPLEMENTERING AF DIREKTIV OM SUNDHEDSYDELSER PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Danske Regioners EU-talsmand Karsten Uno Petersen er ordfører på Regions-udvalgets udtalelse om implementeringen af EU-direktivet om sundhedsydelser på tværs af grænser. Pga. COVID-19 er det ikke muligt at holde de nødvendige møder i Regionsudvalget og vedtagelsen af den endelige udtalelse og dermed også den videre interessevaretagelse overfor EU-Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet er udskudt til oktober 2020.

HORIZON EUROPE

Danmark ligger i den absolut pæne ende, hvad angår hjemtag af Horizon-midler, ikke mindst hjulpet på vej af regionernes indsats, både på den hjemlige bane og via kontorerne i Bruxelles. Ifølge de seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er det samlede danske hjemtag siden programstart i 2014 på over 9 mia. kr. Ser man på hjemtaget ift. indbyggertal, ligger Danmark fortsat på en andenplads på listen over de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon-programmet.

EU-BUDGETTET 2021-2027

Debatten om prioriteringerne for EU’s kommende flerårige budget var i fuld gang inden corona-pandemien ramte. Danske Regioner interesserer sig for EU-budgettet 2021-2027 specielt på grund af betydningen for Horizon Europe og Interreg-programmerne.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
relaterede nyheder

Læs mere