Gå til indhold

EU-prioriteter i 2021

I 2021 har Danske Regioner fokus på EU’s ambition om en stærkere europæisk sundhedsunion, EU’s Green Deal, forslaget om en dataretsakt samt handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder konsekvenserne for den danske arbejdsmarkedsmodel. Herudover fortsætter arbejdet med igangværende EU-sager, som Danske Regioner er engageret i.

Danske Regioners bestyrelse fastlægger hvert år foreningens prioriteter i forhold til interessevaretagelsen i EU, hvilket sker med udgangspunkt i bestyrelsens strategi- og arbejdsprogram samt EU-Kommissionens arbejdsprogram. 

For 2021 ligger Danske Regioners fokus på følgende områder:

1. En stærkere europæisk sundhedsunion

Som følge af COVID-19 ønsker Kommissionen en stærkere europæisk sundhedsunion bl.a. med fokus på beredskabsplaner og fælles indkøb af medicin og værnemidler. Herudover har de også en ambition om at styrke de eksisterende agentrurers rolle, herunder Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC), samt oprette et nyt agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling. Danske Regioner vil følge tiltaget om en europæisk sundhedsunion tæt.

De vigtigste sager for Danske Regioner er herunder:

 • Fælleseuropæiske tiltag vedrørende beredskabsplaner og fælles indkøb af medicin og værnemidler.
 • Forslag om oprettelse af et nyt europæisk agentur for biomedicinsk forskning og udvikling.
 • Revision af lovgivningen om blod, væv og celler.

2. 55 pct. CO2-reduktion inden 2030

Som led i ambitionen om EU’s Green Deal og et klimaneutralt Europa inden 2050 vil Kommissionen arbejde for en CO2-reduktion på mindst 55 pct. inden 2030. Den såkaldte ’Fit for 55’-pakke dækker en række politikområder, heriblandt handlingsplaner for nulforurening for vand, vedvarende energikilder, energieffektivitet samt fokus på at gennemføre EU's handlingsplan for cirkulær økonomi.

De vigtigste sager for Danske Regioner er herunder:

 • Ændringen af direktivet om energieffektivitet.
 • Revisionen af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. 

3. Europæisk aftale om data og et fælles sundhedsdataområde

Med et mål om at gøre dette årti til Europas ”digitale årti” fremlægger Kommissionen en plan med klart definerede digitale mål for 2030. Der er blandt andet fokus på et europæisk sundhedsdataområde og en fælles europæisk retsakt om data, herunder CE-mærkning og et europæisk e-ID. Initiativerne er særligt relevante for regionernes digitaliseringstiltag, blandt andet på grund af evalueringen af lovgivningen om CE-mærkning af produkter. Dette kan få økonomisk betydning for regionernes egen-udvikling og registrering af løsninger indenfor sundheds-it.

 De vigtigste sager for Danske Regioner er herunder:

 • Et europæisk sundhedsdataområde.
 • En europæisk dataretsakt.
 • Et pålideligt og sikkert europæisk e-ID.
 • Evaluering af de nye lovgivningsmæssige rammer for CE-mærkning.

4. Nye arbejdsmarkedspolitiske tiltag

Kommissionen har fremlagt en handlingsplan, som skal sikre at den økonomiske og sundhedsmæssige krise ikke udvikler sig til en social krise. Dette indebærer en gennemførelse af den såkaldte europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder forslaget om en minimumsløn.

De vigtigste sager for Danske Regioner er herunder:

 • Arbejdsmarkedspolitiske tiltag, som har indflydelse på regionernes rolle som arbejdsgiver.

5. Igangværende EU-sager, som Danske Regioner er engageret i

Udover de nye tiltag, så fortsætter Danske Regioner arbejdet med de vigtigste igangværende EU-sager fra 2020.

Det drejer sig blandt andet om:

 • Evalueringen af direktivet om sundhedsydelser på tværs af grænser, hvor Danske Regioner via et ordførerskab i Det Europæiske Regionsudvalg, nu kan rette henvendelse til EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet på vegne af alle regioner og kommuner i EU.
 • EU’s kræfthandlingsplan, lægemiddelstrategi og medicin til sjældne sygdomme og børn.
 • Implementering af Horizon Europe og Interreg-programmerne.
 • Lovforslaget om minimumslønninger for arbejdstagere i EU.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
relaterede nyheder

Læs mere