Klima, miljø og ressourcer

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre danskernes sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, og at beskytte vores overfladevand og natur

Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt. Der er ingen nemme løsninger, og det tager tid at sikre overblik og viden.

Regionerne har kendskab til over 36.000 grunde, hvoraf ca. halvdelen er forurenede. Den anden halvdel skal undersøges for at finde ud af, om de er forurenede eller ej.

Særligt har regionerne fokus på knap 8.000 grunde, fordi de enten kan true menneskers sundhed eller grundvandet.

Læs mere:

Det Nationale Netværk af Testgrunde

De fem regioner driver sammen et netværk af forurenede grunde fordelt rundt i landet, hvor teknologivirksomheder, forskningsinstitutioner mv. kan afprøve metoder og teknologier til undersøgelse af forurening og oprensning. Formålet med netværket er at understøtte udviklingen af jordforureningsteknologi ved at stille faciliteter til rådighed samt ved at udstille løsninger og produkter. 

Læs mere:

 

Grundvand

Regionerne arbejder for rent drikkevand, og har i samarbejde med staten, kommunerne og vandforsyningerne ansvaret for at beskytte grundvandet.

Danmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Vandet leveres af ca. 2.600 almene vandværker over hele landet.

Det er dermed en forudsætning, at det grundvand, der pumpes op, er fri for miljøfremmede stoffer, før det sendes ud til forbrugerne.

Overfladevand 

I 2014 overtog regionerne opgaven med at håndtere de potentielle skadevirkninger, som jordforurening kan have på vandmiljø og natur. Dette skal gøres i henhold til EU's Vandrammedirektiv, som fastsætter rammer for beskyttelse af bl.a. vandløb og søer. En screening af de godt 36.000 kendte jordforureninger identificerede 1.228 lokaliteter, hvorfra der er risiko for, at forureningen kan skade overfladevand. Dertil kommer 6 generationsforureninger, som også udgør en risiko for overfladevand, eksempelvis ved Grindsted, hvor der hvert år siver store mængder vinylklorid ud i Grindsted Å.

Regionerne anslår, at risikoafklaring og afværge forbundet med beskyttelse af overfladevand og natur løber op i 1,3 mia. kr. Derudover anslås udgiften til at håndtere de 6 generationsforureninger at løbe op i 1-3 mia. kr. yderligere.  

Læs mere:

Magasinet Miljø & Ressourcer (1/2019) (pdf, s. 14)

 

Råstoffer 

Med kommunalreformen i 2006 fik regionerne opgaven med at kortlægge råstoffer, udarbejde råstofplaner samt at give tilladelse til og føre tilsyn med råstofindvinding. Staten er myndighed når det gælder indvinding til havs.

De primære forekomster af råstoffer i Danmark er grus, kalk, kridt, sand, sten og ler. Med fortsat udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for materialer til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Regionerne har til stadighed udfordringer med at udpege nye områder til indvinding af råstoffer, da mange interesser kæmper om de begrænsede arealer. Derfor er regionerne fortalere for, at der udarbejdes en national strategi for råstofindvinding, så ressourcen forvaltes forsvarligt.

Læs mere 

 

 

Magasin

Miljø og Ressourcer

Miljø - magasin.png (1)

Bladet ”Miljø og Ressourcer” udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. 

Bladet udkommer på tryk og elektronisk 4 gange om året og indeholder bl.a. aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

BVI.png
Miljø og ressourcer

Relaterede nyheder