Gå til indhold

Klimatilpasning

Danmark står over for store problemer med øgede vandmængder på grund af klimaforandringer. De udfordringer kræver langsigtede og tværgående løsninger - lige netop den type handling, regionerne er sat i verden for.

Regionernes rolle i klimatilpasning

Hvis Danmark skal i mål med en robust klimatilpasning, er der behov for at samle de forskellige aktører og understøtte samarbejde på tværs. Der er brug for, at vi binder nationale og lokale klimaindsatser sammen i vandets geografi, som grundlæggende er regional. I den proces kan regionerne spille en nøglerolle, fordi regionerne kan kombinere et strategisk helhedssyn med et nødvendigt lokalt kendskab. 

Regional arbejde med klimatilpasning har en række fordele. En regional koordinering kan sikre samarbejde og fremdrift om de mest optimale løsninger, ved at alle væsentlige aktører inddrages. Regionerne kan skabe helhedsløsninger, der indtænker samfundsmæssig merværdi i tilpasningsprojekter, fx i form af attraktive naturområder for turisme, friluftsliv og naturbeskyttelse. Klimatilpasningsprojekter kræver også en tung faglighed, og regionerne kan fungere som videns- og erfaringssamler for fagmiljøer på tværs af kommunegrænser

Læs mere:

Klimatilpasning i et borger- og virksomhedsperspektiv

På vegne af de fem regioner, Danske Regioner og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) har Epinion i foråret 2021 lavet en undersøgelse om danskernes bekymringer om klimaforandringerne og deres viden om klimatilpasning. På tværs af alle fem regioner har over 4000 borgere og 1000 virksomheder svaret på undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at danskerne har et bredt kendskab til klimaforandringerne og til, hvordan klimaforandringerne forebygges. Derfor er også mange danskere bekymrede for, hvilke  konsekvenser, klimaforandringerne får. Herunder ses især bekymring for lokale konsekvenser fx oversvømmelser og skybrud. Dette ses blandt andet ved at oversvømmelse fylder mere i borgernes bevidsthed, når de overvejer boligkøb. 

Når man spørger danskerne, hvordan konsekvenserne af klimaforandringerne skal behandles viser det sig, at 68% af danskerne ønsker en mere helhedsorienteret klimatilpasning, også selvom dette måtte være dobbelt så dyrt. Netop en helhedsorienteret klimatilpasningsstrategi står regionerne i en unik position til at udvikle.

Læs mere om undersøgelsen: 

 

 

Tværkommunale kyststrækninger kalder på regionale løsninger

For at forebygge fremtidige oversvømmelser og kysterosion fremsatte regeringen i 2017 forskellige initiativer, herunder et værktøj til at vurdere risikoen og udvikle strategier, kaldet Kystplanlægger. Værktøjet er tiltænkt kommunerne, der kan bruge det i deres arbejde for klimasikring af de danske kyster. 

I arbejdet med kystplanlægger er Danmarks kyster blevet inddelt i 15 kyststrækninger. Denne opdeling baserer sig på geografiske forhold og skarpe inddelingspunkter som fx fjorde og broer. Dette betyder, at de 15 strækninger ofte er tværkommunale. Derimod er de færreste af disse strækninger tværregionale, og derfor står regionerne i en unik position til at varetage en ensartet og effektiv sikring af den enkelte kyststrækning - og dermed de danske kyster som en helhed.

Læs mere om Kystplanlægger: 

Kort over de danske kyststrækninger hvor det ses, at disse strækninger er tværkommunale, men tværregionale i en mindre grad.

 

Regional klimaindsats

Alle fem regioner spiller i dag på forskellig vis og niveauer en vigtig rolle i den danske klimaindsats. Det gælder især de områder, hvor regionerne har større ansvarsposter: infrastruktur, råstoffer og ikke mindst sundhed.

Læs mere om eksempler på projekter og områder, hvor regionerne spiller en rolle i klimatilpasningen nederst på denne side. 

Eksempler

Regionale klimaindsatser

Tilbage i 2010 indgik Region Nordjylland en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Danmarks første KlimaRegion og forpligtede sig hermed til at nedbringe regionens CO2-udledning med 2 % hvert år indtil 2025.

Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der løber fra 1. januar 2017 til 31. december 2022. Projektet ledes af Region Midtjylland og har til formål at

  • skabe en klimarobust region gennem formulering af langsigtede strategier blandt aktører,
  • implementere kommunale klimatilpasningsplaner, samt
  • identificere og forbedre ressourcer blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen. 

Region Midtjylland sørger for at alt dette sker gennem vidensdeling på tværs af 24 delprojekter, 31 samarbejdsparter og yderligere 25 støttende aktører.

Projektet støttes med 52 mio. kroner fra EU's Life Program. 

Læs mere:

Gudenåen er med sine 146 km Danmarks længste å. Gudenåen strømmer gennem syv kommuner og gennem middelstore danske byer som Tørring, Silkeborg, Ry, Bjerringbro og Randers. Arealanvendelsen omkring åen er primært landbrug, men arealerne indeholder desuden natur, herunder Natura 2000 arealer, samt bymæssig bebyggelse.

Region Midtjylland arbejder i regi af klimatilpasningsprojektet "Coast to Coast Climate Challenge" med klimatilpasning af Gudenåen i tæt samarbejde med de berørte kommuner og vandselskaber. Målet er et grundlag for at lave de rigtige tiltag, de rigtige steder. Det kan for eksempel være billigere at tilbageholde vand på oplandsarealer i en kommune, fremfor at lave afhjælpende konstruktioner i en bymæssig bebyggelse i en anden kommune.

Coast to Coast Climate Challenge skal frem mod 2022 sikre, at Region Midtjylland bliver "en klimarobust region".

C5a (Cluster for Cloud to Coast Climate Change Adaptation)

Region Midtjylland deltager som partner og bidrager med case-eksempel omkring Skjern Å i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. Regionen indsamler data for tilpasningsstrategier og sørger bl.a. for at bruge regionens erfaringer og viden fra klimatilpasningsprojekter i C5a.

 

NEPTUN

Region Syddanmark deltager i NEPTUN, der har til formål at samle små- og mellemstore virksomheder på tværs af den dansk-tyske grænse om innovation og vækstpotentiale ift. vand-, spildevands- og klimatilpasningssektoren. Regionen deltager i projektet ved at facilitere kortlægning af offentlige myndigheders udfordringer og behov på klimatilpasningsområdet.

 

Topsoil

Region Midtjylland har rollen som ledende partner i projektet, der via internationalt samarbejde undersøger jordens øverste lag for at finde klimatilpasningsproblemer og -løsninger. Regionen bidrager med projektadministration, regnskab og afrapportering til bevillingsgiver i EU.

Projektet Klimatilpasning på Tværs er et bredt samarbejde som omfatter Region Hovedstaden og flere kommuner i hovedstadsområdet.

Med projektet sætter Region Hovedstaden fokus på klimatilpasning, som går på tværs af kommunegrænser, og hvor der kan opstå uenighed om betaling og finansiering. Projektet arbejder med at udvikle konkrete løsninger og modeller for, hvordan man kan fordele udgifterne i forbindelse med klimatilpasning.

Region Hovedstaden har bevilliget 3 mio. kr. til projektet og samarbejdet strækker sig fra 1. januar 2020 til 31.december 2021.

Tidligere

Afholdte arrangementer

Torsdag den 11. februar kl. 15.00-17.30 inviterede Danske Regioner, Concito og DI Infrastruktur sammen med den hollandske ambassade til konferencen ”Vandet Kommer – Erfaringer fra Holland med klimatilpasning og deres anvendelse i Danmark. Konferencen gav blandt andet indsigt i:

  • Hvordan man i Holland finansierer sin klimatilpasning.
  • Fordelingen af ansvar mellem den enkelte grundejer og samfundet.
  • Hvilke myndigheder og aktører, der løser hvilke opgaver.
  • Hvorledes tværgående myndighedssamarbejder fungerer.

Læs hovedpointerne fra konferencen her:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christian Andersen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Julie Ottosen
Klimatilpasning

Relaterede nyheder