Gå til indhold

Klimatilpasning

Borgere i hele landet oplever allerede nu problemer med øgede vandmængder på grund af klimaforandringer. De udfordringer kræver langsigtede og tværgående løsninger - lige netop den type handling, regionerne er sat i verden for.

Konference: Vandet kommer

Torsdag den 11. februar kl. 15.00-17.30 inviterede Danske Regioner, Concito og DI Infrastruktur sammen med den hollandske ambassade til konferencen ”Vandet Kommer – Erfaringer fra Holland med klimatilpasning og deres anvendelse i Danmark. Konferencen gav blandt andet indsigt i:

  • Hvordan man i Holland finansierer sin klimatilpasning.
  • Fordelingen af ansvar mellem den enkelte grundejer og samfundet.
  • Hvilke myndigheder og aktører, der løser hvilke opgaver.
  • Hvorledes tværgående myndighedssamarbejder fungerer.

Læs hovedpointerne fra konferencen her:

Regionernes rolle i klimatilpasning

Hvis Danmark skal i mål med en robust klimatilpasning, er der behov for at samle de forskellige aktører og understøtte samarbejde på tværs. I den proces kan regionerne spille en nøglerolle, fordi regionerne kan kombinere et strategisk helhedssyn med et nødvendigt lokalt kendskab.

Regional koordinering kan sikre dels samarbejde om de mest optimale løsninger og dels en samfundsmæssig merværdi ved at få kystsikring, turisme og naturbeskyttelse til at spille sammen. En regional koordinering kan sikre langsigtede bæredygtige løsninger. Et eksempel er de danske vandløb, der går på tværs af kommunegrænser, hvor kommunale tiltag kun påvirker enkelte del-strækninger af vandløbet, her kan regional koordinering tilgodese mange interesser.

Læs mere:

Eksperternes anbefalinger

Med afsæt i de fem klimaeksperters vurderinger, udenlandske erfaringer og regionernes egne akkumulerede erfaringer har publikationen "Klimasikkert Danmark 2030: Regionernes nye rolle" (pdf) sammenfattet syv anbefalinger om styrkelse af regionernes rolle. De konkluderer, at regionerne kan og bør spille en større rolle inden for følgende konkrete klimaaktiviteter:

1. En tværkommunal strategisk energiplanlægning

Regionerne bør få ansvaret for at udarbejde, drive og evaluere på regionale strategiske energiplaner. De regionale strategiske energiplaner skal sætte en vigtig overordnet, tværsektoriel, vidensbaseret og langsigtet retning for kommunernes indsatser med at fremme omstillingen til vedvarende energi.

2. En koordineret og tværkommunal klimatilpasningsplanlægning

Regionerne bør få ansvaret for at understøtte, koordinere og strømline kommunernes klimatilpasningsplaner - og for at sikre en tværkommunal kompetenceopbygning, vidensformidling og erfaringsudveksling med konkrete klimatilpasningsaktiviteter. De bør få til opgave at sikre, at klimatilpasningsplanerne udarbejdes med et tværkommunalt perspektiv, ligesom regionerne bør stå for løbende opfølgning på klimatilpasningsplanlægningen.

3. En operationalisering af og opfølgning på FN’s verdensmål

Regionerne bør få ansvaret for at udforme hver deres regionale strategier, der klart udlægger sporet til, hvordan Danmark kommer i mål med de 17 Verdensmål, og hvordan regionerne og kommunerne kan gå til den opgave. Regionerne bør dertil få ansvaret for at sikre, at kommunerne arbejder ud fra fælles mål, fælles vidensgrundlag, fælles metoder og værktøjer frem mod 2030 - og for løbende at følge op på indsatsen.

4. En stærk grøn erhvervsfremme

Regionerne bør få ansvaret for den regionale grønne erhvervsfremme. Regionerne har de seneste år spillet en vigtig rolle i udviklingen af de danske styrkepositioner inden for det grønne erhvervsområde. Regionerne bør qua den viden, de konkrete erfaringer, og det overblik de har oparbejdet, fremadrettet spille en væsentlig strategisk rolle i forhold til at udnytte og fremme Danmarks grønne vækstpotentialer.

5. En robust kystsikring

Regionerne bør få ansvaret for at klimasikre vores kyststrækninger. De bør få ansvaret for at etablere og drive en tværkommunal indsats baseret på et fælles, vidensbaseret og langsigtet strategisk fokus, så vi sikrer en helhedsorienteret og ensartet beskyttelse af de danske kyster.

6. En klog plan for arealanvendelse

Regionerne bør få ansvaret for at sikre, at Danmark gennemfører den omlægning af de danske arealer, som er nødvendig for at levere på de vedtagne nettomål for nedbringelse af CO2-udledningen. Regionerne bør stå for den overordnede arealplanlægning for at sikre den rette sammentænkning af by og land og for at udnytte de positive synergier, som ligger i en tværregional og tværkommunal tilgang til arealanvendelsen.

7. En accelereret omstilling til cirkulær økonomi

Regionerne bør få en central rolle i forhold til at sikre en bedre udnyttelse, genanvendelse og værdiskabelse af vores materiale- og ressourcestrømme. De bør få ansvaret for at skabe sammenhæng, koordinere lokale tiltag og sørge for løbende videns- og erfaringsudveksling. De bør dertil få ansvaret for at løfte indsatsen op på et nødvendigt tværkommunalt, tværregionalt, nationalt og internationalt niveau.

Teknologirådets anbefalinger:

Teknologirådet har i samarbejde med Danske Regioner nedsat en ekspertgruppe, der har vurderet udfordringer, dilemmaer og mulige løsningsveje til at styrke den danske klimatilpasning. Ekspertgruppens anbefalinger er sammenfattet i rapporten Klimatilpasning for fremtiden.

I Danske Regioner ser vi rapporten som et væsentligt bidrag til arbejdet med en national klimatilpasningsplan, som miljøministeren har sat i gang, samt evalueringen af aftalegrundlaget bag vandsektoren.

Et par af eksperternes hovedkonklusioner er:

  • Arbejdsgruppen anbefaler at tilvejebringe en samlet regional vandressourceplanlægning for overfladevand og grundvand (herunder vandind­vinding og spildevandsafledning). Der skal være tæt sammenhæng mellem planlægning, myndighedsudøvelse og im­plementering.
  • Der er behov for ny lovgivning om sammenhæn­gende og integreret helhedsplanlægning for klimatilpasning, både på nationalt og regionalt plan og både for vandoplan­de og sammenhængende kyststrækninger.
  • Lokalkendskab er nødvendigt i konkrete klima­tilpasningsprojekter. Men et armslængdeprincip er nødvendigt i rollen som myndighed – især i de til­fælde, hvor der skal træffes overordnede beslutnin­ger, som kan forekomme upopulære i en kommune.
  • Der mangler et planniveau. Der savnes et strategisk niveau mellem implementering af EU-lovgivningen (vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet) og udarbejdelsen af kommuneplaner og lokalplaner, der handler om at afværge risiko for oversvømmelse.

LÆS MERE:

Regional klimaindsats

Alle fem regioner spiller i dag på forskellig vis og niveauer en vigtig rolle i den danske klimaindsats. Det gælder især de områder, hvor regionerne har større ansvarsposter: infrastruktur, råstoffer og ikke mindst sundhed.

Eksempler

Regionale indsatser

Gudenåen er med sine 146 km Danmarks længste å. Gudenåen strømmer gennem syv kommuner og gennem middelstore danske byer som Tørring, Silkeborg, Ry, Bjerringbro og Randers. Arealanvendelsen omkring åen er primært landbrug, men arealerne indeholder desuden natur, herunder Natura 2000 arealer, samt bymæssig bebyggelse.

Region Midtjylland arbejder i regi af klimatilpasningsprojektet "Coast2Coast Climate Challenge" med klimatilpasning af Gudenåen i tæt samarbejde med de berørte kommuner og vandselskaber. Målet er et grundlag for at lave de rigtige tiltag, de rigtige steder. Det kan for eksempel være billigere at tilbageholde vand på oplandsarealer i en kommune, fremfor at lave afhjælpende konstruktioner i en bymæssig bebyggelse i en anden kommune.

Coast to Coast Climate Challenge skal frem mod 2022 sikre, at Region Midtjylland bliver "en klimarobust region".

Region Hovedstaden har påtaget sig en betydningsfuld rolle med at understøtte stærke aktører, etablere netværk og skabe vidensoverblik.

Regionen har bl.a. sammen med HOFOR, Københavns Kommune og en række andre partnere etableret et Living Lab for klimatilpasning, kaldet Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen (CALL Copenhagen).

Målet er, at CALL skal fungere som udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger og derigennem samle kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder, borgere og vidensinstitutioner om at øge investeringer i og eksport af innovative og helhedsorienterede systemløsninger inden for klimatilpasning. 

Tilbage i 2010 indgik Region Nordjylland en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Danmarks første KlimaRegion og forpligtede sig hermed til at nedbringe regionens CO2-udledning med 2 % hvert år indtil 2025.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af CAN
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Camilla Rosenhagen
Klimatilpasning

Relaterede nyheder