Gå til indhold

Grønne hospitaler

Klima- og energihensyn er højt prioriteret i alle regioner. Det gælder bl.a. i omstillingen af driften af hospitaler og institutioner, hvor regionerne vil gå forrest i klimakampen.

Et bredt politisk flertal landede i 2019 en klimalov med en ambitiøs målsætning om, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Det kan gøre Danmark til den grønne ledestjerne for resten af verden, men målet kræver handling.

Når det gælder handling, har regionerne gode muligheder for at byde ind til regeringens klimahandlingsplaner, og er allerede i fuld gang med at gøre hospitaler og institutioner mere grønne og klimavenlige. Det gør regionerne ved at arbejde med energibesparelser, effektiv udnyttelse af kapaciteten og finde bæredygtige løsninger, når der skal bygges. Derudover arbejder regionerne aktivt med at minimere spild og fokusere på grønne.

Det gode arbejde ses tydeligt på nedenstående figur, som viser regionernes forbrug af el og varme sammenholdt med hospitalernes og institutionernes opgørelse af årlig aktivitet. Regionernes forbrug af el, vand og varme er som resultat af indsatsen faldet gennem en årrække. Men vi kan gøre det endnu bedre. Det kan vi bl.a. gennem et tættere samarbejde med regeringen og ved at arbejde hårdt for en klimavenlig politik, som understøtter yderligere grøn omstilling af regionernes drift.

Figur: Graf over regionernes el og varme forbrug sammenholdt med hospitalernes og institutionernes årlige aktivitet. Danske Regioner (2020).

Regionernes konkrete forslag

For at bidrage til den danske klimamålsætning med 70% reduktion af CO2 i 2030 vil regionerne konkret arbejde på at styrke indsatsen og klimaomstillingen på fire områder:

  • Klimavenlige bygninger
  • Grønne brændstoffer og optimeret transport
  • Bæredygtige indkøb
  • Cirkulær økonomi uden spild
Illustration med teksten "Regionerne vil reducere CO2-udledningen med 75 procent i 2030"

Sådan lyder målsætningen fra Danske Regioner i et udspil fra 2020, hvor bl.a. klimavenlige nybyggerier, varmeomlægning og hybrid-ambulancer skal være med til at indfri målet 

Ved at forpligte sig til den fælles målsætning arbejder regionerne på at være med til at drive den grønne omstilling af hele den offentlige sektor i Danmark.

Læs mere:

Klimavenlige bygninger

Arbejdet med mere klimavenlige bygninger kan bidrage aktivt til at nå 75-procents-målsætningen. Nogle eksempler på tiltag er udskiftning af ældre tage og vinduer på hospitalerne, så de bedre holder på varmen, samt udskifte olie- og naturgasfyr, som stadigvæk er at finde hos nogle institutioner, med varmepumper, biogas og lignende grønne varmekilder. Derudover skal brugen af klimavenlige materialer øges, så nybyggerier lever op til de nyeste standarder for bæredygtighed.

Bæredygtige indkøb

Som en del af den bredere grønne omstilling har alle regioner desuden fokus på at minimere spild og stille flere grønne krav, når de køber ind. På den måde håber Danske Regioner, at man kan være med til at modne markedet og påvirke danske og udenlandske leverandører til at producere mere grønt. Konkret vil dette være gennem dialog med leverandører og erhvervsorganisationer samt gennem pilotudbud med fokus på grønne og cirkulære elementer.

Grønne brændstoffer og optimeret transport

Patienttransporten og den interne kørsel mellem hospitalernes matrikler kan omstilles til grønnere brændstoffer. Desuden er der forslag om at indføre hybrid-ambulancer, for at minimere brændstofforbruget, samt fokusere på effektiv logistik og sørge for at alle biler og containere er fuldt op. Hospitalerne kan også blive en del af den grønne el-infrastruktur i landet ved at stille arealer til rådighed for el-ladestandere.

Cirkulær økonomi uden spild

Danske Regioner ønsker at bidrage til omstillingen til et cirkulært samfund over de kommende år. Dette vil være gennem en ensartet affaldssortering i de 10 nationalt bestemte fraktioner og anvende nye teknologier og digitale løsninger i affaldssektoren til at forbedre genanvendelsen. Desuden ønsker regionerne at foretage en systematisk gennemgang af hospitalernes forbrug af engangsartikler og minimere spild af fødevarer, metaller og tekstiler for at undgå unødig produktion og ressourceforbrug.

EKSEMPLER

Regionale indsatser

I Region Nordjylland behandles madaffald fra køkkenet og hospitalets kantine fra Regionshospital Nordjylland af en biokværn. Herefter sendes det videre til et biogasanlæg i Vrå, hvor det bliver omdannet til biogas. Desuden anvendes restproduktet fra afbrændingen på biogasanlægget til gødning i landbruget.

LÆS MERE

I Region Midtjylland er der indført testlabs, hvor man forsøger at indsamle de to plasttyper: PP og HDPE. Den frasorterede plast fra hospitalerne skal genanvendes til at skabe bæredygtige legepladser for at give affaldet højst mulig genanvendelsesværdi.

I Region Syddanmark har man indført en ny indkøbspolitik, hvor der arbejdes for at forlænge produkters levetid gennem leasingaftaler, reparation, opgraderingsmuligheder og tilbagebetalingsordninger. På den måde støtter indkøbspolitikken op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ved at vise hensyn til både klima, miljø og ordentlige arbejdsforhold.

LÆS MERE

I Region Sjælland har man et plastprojekt kørende på hospitalerne, hvor der fokuseres på sortering af tre forskellige plasttyper. Desuden kigger de i regionen nærmere på blandet plast fra operationer, som ofte kan være svært at genanvende.

LÆS MERE

I Region Hovedstaden har man besluttet, at alt affaldssortering skal være ensartet på tværs af kommunegrænser og i alle bygninger og matrikler. Der er blevet lavet 10 forskellige affaldsfraktioner til denne sortering, som implementeres i alle kommuner. Desuden er der fokus på at minimere klinisk og farligt affald.

LÆS MERE

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Malene Bugge Larsen,
Teamleder/Seniorkonsulent
M 4028 4762
E mbl@regioner.dk
Malene Bugge Larsen
relaterede nyheder

Læs mere

Syv ud af ti patienter er tilfredse i psykiatrien

Et pænt flertal af patienterne og de pårørende tilfredse med den hjælp, de får på hospitalerne. Tilfredsheden med psykiatrien er lidt lavere end blandt somatiske patienter. Men trods problemer med at skaffe kvalificeret personale og et stort pres på psykiatrien, er 73 procent af de voksne, 68 procent af børnene og de unge samt 76 af deres forældre tilfredse med den hjælp, de har fået.

Læs mere

Regeringen indgår aftale om fortsat brug af den private kapacitet

Som led i akutplanen har regeringen og Danske Regioner indgået en aftale med Sundhed Danmark, der blandt andet giver lavere priser på behandling og undersøgelser, så regionerne bedst muligt kan inddrage det private i afviklingen af ventelister.

Læs mere

Regionerne: Sådan ved du, om der er risiko for PFAS-forurening på din grund

Ud af de ca. 15.000 grunde, som regionerne har i kikkerten for mulig PFAS-forurening, har 12.000 grundejere allerede viden om, at grunden er eller kan være forurenet. De resterende er ved at blive vurderet. Så snart regionen har konkret viden om grunden, får grundejeren besked.

Læs mere

Debatindlæg: Regionerne: Rent drikkevand kræver fokus på alle forureningskilder

Det danske drikkevand er unikt og noget af det bedste i verden. I regionerne er vi enige med regeringen, når den i sit grundlag for det kommende regeringssamarbejde erklærer, at vi skal værne om det danske drikkevand, som vi trygt kan drikke direkte fra vandhanen uden afsmagen af klor.

Læs mere