Energi og klima

Klima- og energihensyn er højt prioriteret i alle regioner. Det gælder bl.a. i driften af sygehusene samt i regionernes indsats for regional vækst og erhvervsudvikling

Regionerne arbejder for at bidrage til et bedre klima og mindre energiforbrug på en lang række områder. Regionerne arbejder for at reducere sit eget energiforbrug og klimapåvirkning og støtter udviklingen af nye klima- og energiløsninger via vækstfora.

Regionernes arbejde med energi og klima er forankret i de regionale vækst og udviklingsstrategier. Indsatsen involverer områder som samarbejde med kommunerne om strategisk energiplanlægning, lokale Agenda21-strategier og kollektiv trafik.

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning skal understøtte kommunerne i planlægningen af energisystemet så potentialet for energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde.

Regionen har den styrke, at den kan agere med sigte på helhedsorienteret sammenhæng, da regionerne ikke har særinteresser i f.eks. forsyningsselskaber og dermed kan medvirke til at undgå suboptimering.

Tilsammen udgør kommuner og regioner derfor stærke fundamenter under den grønne omstilling.

Udvikling i energiforbruget på hospitaler

Indenfor regionernes eget energiforbrug er sygehusene storforbrugere. Det er nødvendigt for at kunne levere sundhedsydelser af høj kvalitet.

Siden 2009 har sygehusene nedbragt deres samlede energiforbrug. Det er sket samtidig med, at aktiviteten på sygehusene er steget. Regionerne og sygehusene følger på den måde samme spor som industrien herhjemme. Her har massevis af virksomheder over lang tid øget produktionen - uden at energiforbruget af den grund er fulgt med.

Grøn regional vækst

Udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier er et centralt indsatsområde for de regionale vækstfora.

Regionerne lægger stor vægt på at bidrage til omstillingen af energiforbruget.  Det sker bl.a. gennem de regionale vækstfora, der i dag står bag betydelige investeringer i udvikling, test og demonstration af nye grønne løsninger og klimavenlige teknologier – i samspil med virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, staten, kommuner, EU m.fl.

Vækstforaenes hovedopgave er at sikre en regional vækst baseret på regionale styrkepositioner.  Og netop derfor er energi og cleantech et prioriteret satsningsområde for vækstforaene. Grønne ideer, udvikling af nye teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige eksport, vækst og velfærd.

VÆKST

Vækstfora

Hvert år investerer de regionale vækstfora i iværksætteri, kompetenceudvikling og innovation for at understøtte økonomisk vækst og jobskabelse i hele Danmark. Det har indtil nu skabt tusindvis af jobs og meromsætning i private virksomheder for mange milliarder.