Gå til indhold

Voksen-, efter- og videreuddannelse

Udbuddet af voksen- og efteruddannelser skal matche virksomhedernes efterspørgsel. Regionerne arbejder for at opkvalificere arbejdsstyrken og ledige, så virksomhederne i højere grad får adgang til de kvalifikationer, de har behov for, for at skabe vækst.

Det er vigtigt med et efteruddannelsessystem, der er fleksibelt, og som løbende kan tilpasse sig behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedet i Danmark står over for store omvæltninger i de kommende år. Den teknologiske udvikling med eksempelvis øget automatisering, robotteknologier og brug af droner vil ændre arbejdsmarkedets kompetencekrav.

Opkvalificeringen af den eksisterende arbejdsstyrke gennem voksen- og efteruddannelser er derfor en vigtig prioritet.

Voksen- og efteruddannelserne trænger til et serviceeftersyn

Danske Regioner ønsker et system, der bygger på følgende tre principper: 

1. Et efterspørgselsorienteret og fleksibelt system
Systemet skal tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets efterspørgsel samt have den nødvendige fleksibilitet i forhold til at imødekomme virksomhedernes konkrete behov for opkvalificering.

2. Et overskueligt system med én indgang
Virksomhederne skal opleve, at systemet er overskueligt, og der skal etableres én indgang til voksen- og efteruddannelse på alle niveauer.

3. En sammenhængende indsats
Systemet skal være mere sammenhængende - og i højere grad gå på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatserne.

Dermed foreslår regionerne et paradigmeskifte, så voksen- og efteruddannelsessystemet bliver mere efterspørgselsorienteret og i højere grad bliver set som redskab til øget vækst og understøttelse af erhvervsudviklingen gennem tilvejebringelse af de rette kompetencer på rette tid og sted.

Almene voksenuddannelser

Regionsrådet skal i samarbejde med alle voksenuddannelsescentre i regionen koordinere indsatsen, herunder for så vidt angår den geografiske placering af udbuddet i regionen og kapaciteten, med henblik på, at der er et tilstrækkeligt og varieret voksenuddannelsestilbud til alle. Voksenuddannelsescentre og andre udbydere af almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, bortset fra private institutioner for gymnasial uddannelse, skal samarbejde med regionsrådet om koordineringen.

Den seneste udvikling på det almene voksenuddannelsesområde, hvor flere uddannelsessteder udenfor de større byer må lukke, viser, at behovet for at koordinere udbuddet og tage et større politisk ansvar for adgangen til almen voksenuddannelse presser sig på. Det skyldes ikke mindst, at det ifølge PIAAC-undersøgelsen (2013) er hver 6. dansker mellem 16 og 65 år, svarende til 569.000, der mangler basale færdigheder indenfor læsning. Det gør sig ligeledes gældende ift. regnefærdigheder, mens én million voksne har svage it-færdigheder. Det er en målgruppe, hvor et løft kan gøre en verden til forskel for deres hverdag og fremtidige muligheder.

Regional indsats

Voksenuddannelsestilbud

AVU er et tilbud til voksne på 25 år og derover om at kunne dygtiggøre sig i et eller flere fag på grundskoleniveau. Formålet er at sikre voksne har muligheden for videre uddannelse og derved også forudsætningerne for at aktivt at kunne tage del i et demokratisk samfund. Undervisningen er derfor tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, der dækker fag på basisniveau, altså niveaumæssigt under grundskolens 9. klasse, samt fag der niveaumæssigt svarer til 9. og 10. klasse. Derudover er der mulighed for et højere niveau, som har faglig sammenhæng til HF-uddannelsen.

LÆS MERE

Ordblindeundervisning for voksne er et tilbud til at afhjælpe eller begrænse de vanskeligheder en deltager må have for at klare sig i sammenhænge, hvor der kræves en skriftlig præstation. Undervisning har derfor til formål at forbedre en deltagers funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og generelle færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder evt. it-hjælpemidler. Dette kan medvirke til at øge deltageres mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og ikke mindst privatlivet.

LÆS MERE

Forberedende voksenundervisning er målrettet voksne over 25 år, som har et ønske om at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Det højeste tilbudte niveau svarer til folkeskolens 9. klasse. Undervisningen retter sig derfor imod voksne, der enten vil forbedre deres muligheder for at tage en uddannelse eller have færdigheder til gavn på jobbet eller i samfundet i øvrigt.

FVU tilbyder også grundlæggende it og engelsk undervisning for voksne, der er i beskæftigelse.

LÆS MERE

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

relaterede nyheder

Læs mere