Gå til indhold

Gymnasier og erhvervsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. Det er en afgørende forudsætning for et Danmark i udvikling, hvor det er attraktivt at bo, leve og drive virksomhed.

Regional uddannelsesdækning

Adgang til lokale uddannelsesudbud er centralt, når unge skal vælge uddannelsesretning. Derfor skal der være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge den uddannelse, der er passende for den enkelte og for eventuelt at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser er noget mindre. Eksempelvis viser en opgørelse fra Danske Regioner, at grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser kun udbydes i 51 byer. For at sikre et varieret udbud for alle unge i Danmark, er der behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og regionerne er af samme grund med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i deres region. 

Læs mere:

 

Behov for flere faglærte

I 2025 vil der mangle op mod 67.000 faglærte ifølge prognoser fra Center for Regional og Turismeforskning. Det drejer sig om uddannede inden for så forskellige fagområder som jern og metal, bygge og anlæg samt handel og kontor. Der er dog store regionale forskelle på hvilken type faglærte, virksomhederne vil komme til at mangle.

For få unge vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, er faldet fra 31,7 til 19,9 procent i perioden 2001-2020. Samtidig forlader en stor generation af ældre faglærte arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelser gøres mere attraktive.

Regionerne arbejder for at styrke indsatsen for flere faglærte både før, under og efter selve uddannelsesforløbet. Det inkluderer flere lokale udbud af erhvervsuddannelserne, styrket rekruttering, fastholdelsesindsatser samt indsatser for styrket kontakt til erhvervslivet, blandt andet i form af praktikpladser.

Ditbarnsfremtid: Tal med dine børn om uddannelse

Forældreindsatsen Ditbarnsfremtid er finansieret af de fem regioner, og har indebåret et samarbejde med en række aktører inden for uddannelses- og vejledningsområdet.

Gennem tre år har indsatsen produceret samtalehæfter, podcasts, film og portrætter af rollemodeller mm. for at inspirere til gode og reflekterede samtaler om uddannelse. Indsatsen er målrettet forældre, fordi forældre spiller en meget vigtig rolle, når de unge skal træffe valg. Der er sket rigtig meget med ungdomsuddannelserne de sidste 20 år, og mange er fx ikke klar over, at man både kan læse videre med EUD og EUX. 

Projektet har bl.a. udviklet et samtalehæfte med gode råd til samtalen mellem forældre eller vejledere og unge uddannelsessøgende (rm.dk). Samt podcastserien 'Samtaler om Uddannelse' (ditbarnsfremtid.dk), der har  fokus på de unges overvejelser og dilemmaer i spændingsfeltet mellem uddannelsesvalg og arbejdsliv. Podcast, udvalgte film og samtalehæfter er også tilgængelige på emu.dk

I forbindelse med afslutning af projektet i 2021, er der lave en afslutningsvideo, som beskriver resultater og produkter fra projektet. Se videoen nedenfor. 

Gode transportmuligheder, uddannelse og bosætning hænger tæt sammen

For gymnasiale uddannelser og for erhvervsuddannelsernes grundforløb stiger frafaldet med afstanden til institutionen. Højere rejseomkostninger øger risikoen for frafald, bl.a. et større antal skift og højere rejseomkostninger reducerer søgningen til uddannelserne tilsvarende. Unge søger i overvejende grad uddannelser nær deres bopæl. Der viser en analyse af institutionsudviklingen (Implement Consulting Group og Damvad Analytics, 2020), hvilket bekræfter lignende analyser fra Danske Regioner.

Derfor er det afgørende, at uddannelserne er tæt på eleverne. Regionerne arbejder på at finde løsninger, som går det muligt at forbedre den geografiske uddannelsesdækning med fokus på også at sikre de bedst mulige kollektive transportmuligheder.

Læs mere

Regionale opgaver

Et bredt udbud af ungdomsuddannelser

Regionsrådene arbejder for at sikre, at der er et tilstrækkeligt geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser. Det sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Formelt har regionerne til opgave at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser med hensyn til geografisk placering. De kan indstille om placering af udbud til Undervisningsministeren, og de skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Regionerne indstiller også, om nogle gymnasier skal have et midlertidigt klasseloft på antallet af klasser et gymnasium må udbyde. Et klasseloft kan fx besluttes for at sikre at unge fra forstadskommuner i højere grad vælger deres lokale gymnasium og ikke søger mod gymnasier i større byer. Det skal sikre, at der fortsat er et gymnasialt udbud i de mindre byer.

Desuden sikrer regionerne en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og HF, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg, hvor regionen og rektorerne sidder sammen. I 2020 søgte op mod 30.000 unge ind på det almene gymnasium. Af dem fik 92 procent deres 1. prioritet opfyldt.

 

Kilde: Danske Regioner, 2020.

Fakta om de regionale fordelingsudvalg

  • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. Der er i alt 17 fordelingsudvalg, som regionerne sekretariatsbehandler.
  • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
  • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige HF-uddannelse.
  • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
  • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

Regionale indsatser gennem uddannelsespuljer

Gennem de regionale uddannelsespuljer investerer regionsrådene cirka 70 millioner kroner årligt i indsatser målrettet ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen. Målet er at fremme uddannelsesniveauet.

Danske Regioner og Danske Gymnasier præsenterer en række fælles forslag, som skal sikre, at unge i hele Danmark fortsat har et godt og balanceret gymnasialt tilbud tæt på dem selv.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Maya Ryevad Lauritsen
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

relaterede nyheder

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Ny gymnasieaftale styrker regionernes ansvar for uddannelser til alle unge

Regionerne er glade for ny politisk aftale, som betyder, at det fremover bliver nemmere at sikre gode gymnasietilbud til alle unge i hele landet.

Læs mere