Gå til indhold

Gymnasier og erhvervsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. Det er en afgørende forudsætning for et Danmark i udvikling, hvor det er attraktivt at bo, leve og drive virksomhed.

Regional uddannelsesdækning

Adgang til lokale uddannelsesudbud er centralt, når unge skal vælge uddannelsesretning. Derfor skal der være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge den uddannelse, der er passende for den enkelte og for eventuelt at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser er noget mindre. Eksempelvis viser en opgørelse fra Danske Regioner, at grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser kun udbydes i 51 byer. For at sikre et varieret udbud for alle unge i Danmark, er der behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og regionerne er af samme grund med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i deres region.

Kort over Danmark med steder der har ungdomsuddannelser

Behov for flere faglærte

I 2025 vil der mangle op mod 67.000 faglærte ifølge prognoser fra Center for Regional og Turismeforskning. Det drejer sig om uddannede inden for så forskellige fagområder som jern og metal, bygge og anlæg samt handel og kontor. Der er dog store regionale forskelle på hvilken type faglærte, virksomhederne vil komme til at mangle.

For få unge vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, er faldet fra 31,7 til 19,9 procent i perioden 2001-2020. Samtidig forlader en stor generation af ældre faglærte arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelser gøres mere attraktive.

Regionerne arbejder for at styrke indsatsen for flere faglærte både før, under og efter selve uddannelsesforløbet. Det inkluderer flere lokale udbud af erhvervsuddannelserne, styrket rekruttering, fastholdelsesindsatser samt indsatser for styrket kontakt til erhvervslivet, blandt andet i form af praktikpladser.

Gode transportmuligheder, uddannelse og bosætning hænger tæt sammen

For gymnasiale uddannelser og for erhvervsuddannelsernes grundforløb stiger frafaldet med afstanden til institutionen. Højere rejseomkostninger øger risikoen for frafald, bl.a. et større antal skift og højere rejseomkostninger reducerer søgningen til uddannelserne tilsvarende. Unge søger i overvejende grad uddannelser nær deres bopæl. Der viser en analyse af institutionsudviklingen (Implement Consulting Group og Damvad Analytics, 2020), hvilket bekræfter lignende analyser fra Danske Regioner.

Derfor er det afgørende, at uddannelserne er tæt på eleverne. Regionerne arbejder på at finde løsninger, som går det muligt at forbedre den geografiske uddannelsesdækning med fokus på også at sikre de bedst mulige kollektive transportmuligheder.

Læs mere

Regionale opgaver

Et bredt udbud af ungdomsuddannelser

Regionsrådene arbejder for at sikre, at der er et tilstrækkeligt geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser. Det sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Formelt har regionerne til opgave at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser med hensyn til geografisk placering. De kan indstille om placering af udbud til Undervisningsministeren, og de skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Regionerne indstiller også, om nogle gymnasier skal have et midlertidigt klasseloft på antallet af klasser et gymnasium må udbyde. Et klasseloft kan fx besluttes for at sikre at unge fra forstadskommuner i højere grad vælger deres lokale gymnasium og ikke søger mod gymnasier i større byer. Det skal sikre, at der fortsat er et gymnasialt udbud i de mindre byer.

Desuden sikrer regionerne en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og HF, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg, hvor regionen og rektorerne sidder sammen. I 2020 søgte op mod 30.000 unge ind på det almene gymnasium. Af dem fik 92 procent deres 1. prioritet opfyldt.

Søjlediagram der viser antal ansøgere som fik opfyldt 1. prioritet til STX og HF i 2020

Kilde: Danske Regioner, 2020.

Fakta om de regionale fordelingsudvalg

  • I hver region findes et eller flere regionale fordelingsudvalg, som fordeler ansøgere til STX og HF inden for et bestemt geografisk område. Der er i alt 17 fordelingsudvalg, som regionerne sekretariatsbehandler.
  • Fordelingsudvalgene består af rektorerne fra gymnasierne i fordelingsudvalgets dækningsområde samt to politikere fra regionsrådet.
  • Fordelingsudvalgene træffer under ansvar over for regionsrådet alle afgørelser om fordeling af de optagelsesberettigede ansøgere til den treårige uddannelse til stx og den toårige HF-uddannelse.
  • De gældende fordelingsregler betyder, at hvis et gymnasium har flere ansøgere, end der er plads til, går pladserne til de elever, der bor tættest på (målt gennem afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesstedet).
  • Supplerende er der en regel, der sikrer, at elever ikke har mere end 60 minutters transporttid til gymnasiet.

Regionale indsatser gennem uddannelsespuljer

Gennem de regionale uddannelsespuljer investerer regionsrådene cirka 70 millioner kroner årligt i indsatser målrettet ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen. Målet er at fremme uddannelsesniveauet.

Danske Regioner og Danske Gymnasier præsenterer en række fælles forslag, som skal sikre, at unge i hele Danmark fortsat har et godt og balanceret gymnasialt tilbud tæt på dem selv.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pia Mulvad Reksten,
Barselsvikar, chefrådgiver
T
M 2727 7651
E pmr@regioner.dk
Billede af medarbejder Pia Mulvad Reksten
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

relaterede nyheder

Læs mere

Regionale løsninger skal forhindre uddannelsesørkener

Unge i Danmark skal have adgang til ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Derfor skal vi understøtte, at det brede uddannelsesudbud bevares til gavn for de unge og samfundet som helhed. Det skriver Stephanie Lose, Ole Heinager og Henrik Nevers i et debatindlæg.

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere