Gymnasier og erhvervsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. Det er en afgørende forudsætning for regional vækst og udvikling i hele landet.

Der er en klar sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet i en region. Regionerne arbejder derfor for en bred og varieret uddannelsesdækning, så de regionale virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft med både erhvervs- og videregående uddannelser.

Regional uddannelsesdækning

Tilgængelighed til uddannelser er centralt. Der skal være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte og for at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser er noget mindre. Eksempelvis udbydes der kun grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser i 51 byer, viser en opgørelse fra Danske Regioner. Der er derfor behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og regionerne er af samme grund med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i deres region.

Behov for flere faglærte

I 2020 vil der ifølge prognoser fra Center for Regional og Turismeforskning mangle over 30.000 faglærte. Det drejer sig om uddannede inden for så forskellige fagområder som jern og metal, bygge og anlæg samt handel og kontor. Der er dog store regionale forskelle på hvilken type faglærte, virksomhederne i det enkelte arbejdskrafts- og pendlingsopland vil komme til at mangle.

Stadig færre unge vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse  efter 9. og 10. klasse, er faldet fra 31,7 til 18,5 procent i perioden 2001-2015. Samtidig forlader en stor generation af ældre faglærte arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelser gøres mere attraktive.

Regionerne arbejder for at styrke indsatsen for flere faglærte både før, under og efter selve uddannelsesforløbet. Det inkluderer flere lokale udbud af erhvervsuddannelserne, styrket rekruttering, fastholdelsesindsatser samt indsatser for styrket kontakt til erhvervslivet, blandt andet i form af praktikpladser.

Regionale opgaver

Et bredt udbud af ungdomsuddannelser

Regionsrådene arbejder for at sikre, at der er et tilstrækkeligt geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser. Det sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Formelt har regionerne til opgave at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser med hensyn til geografisk placering. De kan indstille om placering af udbud til Undervisningsministeren, og de skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Desuden er regionerne med til at justere kapacitet og sikre en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og HF, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg. 

Regionale indsatser gennem uddannelsespuljer og vækstfora

Gennem de regionale uddannelsespuljer investerer regionsrådene cirka 70 millioner kroner årligt i indsatser målrettet ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen. Målet er at fremme uddannelsesniveauet.

Derudover investerer de seks regionale vækstfora i indsatser rettet mod valg, gennemførsel og kvaliteten af de regionale ungdomsuddannelser. Frem mod 2020 vil vækstforaene have et særligt fokus på at få flere faglærte og unge med en videregående uddannelse. Arbejdet vil bl.a. blive støttet med midler fra EU's Socialfond.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen
TEMA

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Prognoser peger på, at der i 2020 vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft. 

relaterede nyheder

Læs mere