Gymnasier og erhvervsuddannelser

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i de fem regioner. Det er en afgørende forudsætning for et Danmark i udvikling, hvor det er attraktivt at bo, leve og drive virksomhed.

Der er en klar sammenhæng mellem udbuddet af uddannelser og kompetenceniveauet i en region. Regionerne arbejder derfor for en bred og varieret uddannelsesdækning, så de regionale virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft med både erhvervs- og videregående uddannelser.

Regional uddannelsesdækning

Tilgængelighed til uddannelser er centralt. Der skal være et bredt geografisk udbud af uddannelser, så de unge har mulighed for at vælge en uddannelse, der er passende for den enkelte og for at skifte mellem uddannelser. 

I dag udbydes det almene gymnasium (stx) i 100 byer, mens udbuddet af handelsskoler (hhx), tekniske gymnasium (htx) og erhvervsuddannelser er noget mindre. Eksempelvis udbydes der kun grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser i 51 byer, viser en opgørelse fra Danske Regioner. Der er derfor behov for at udvikle og koordinere udbuddene regionalt, og regionerne er af samme grund med til at koordinere og udvikle uddannelsesudbuddet i deres region.

Behov for flere faglærte

I 2020 vil der ifølge prognoser fra Center for Regional og Turismeforskning mangle over 30.000 faglærte. Det drejer sig om uddannede inden for så forskellige fagområder som jern og metal, bygge og anlæg samt handel og kontor. Der er dog store regionale forskelle på hvilken type faglærte, virksomhederne i det enkelte arbejdskrafts- og pendlingsopland vil komme til at mangle.

Stadig færre unge vælger at starte på en erhvervsuddannelse. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse  efter 9. og 10. klasse, er faldet fra 31,7 til 18,5 procent i perioden 2001-2015. Samtidig forlader en stor generation af ældre faglærte arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er derfor afgørende, at erhvervsuddannelser gøres mere attraktive.

Regionerne arbejder for at styrke indsatsen for flere faglærte både før, under og efter selve uddannelsesforløbet. Det inkluderer flere lokale udbud af erhvervsuddannelserne, styrket rekruttering, fastholdelsesindsatser samt indsatser for styrket kontakt til erhvervslivet, blandt andet i form af praktikpladser.

Regionale opgaver

Et bredt udbud af ungdomsuddannelser

Regionsrådene arbejder for at sikre, at der er et tilstrækkeligt geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser. Det sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Formelt har regionerne til opgave at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser med hensyn til geografisk placering. De kan indstille om placering af udbud til Undervisningsministeren, og de skal tilsvarende inddrages i forbindelse med eventuel lukning af et udbud.

Desuden er regionerne med til at justere kapacitet og sikre en effektiv elevfordeling på de almene gymnasier og HF, så flest mulige elever får deres ønske opfyldt. Det sker gennem de regionale fordelingsudvalg. 

Regionale indsatser gennem uddannelsespuljer og vækstfora

Gennem de regionale uddannelsespuljer investerer regionsrådene cirka 70 millioner kroner årligt i indsatser målrettet ungdomsuddannelsesinstitutionerne i regionen. Målet er at fremme uddannelsesniveauet.

Derudover investerer de seks regionale vækstfora i indsatser rettet mod valg, gennemførsel og kvaliteten af de regionale ungdomsuddannelser. Frem mod 2020 vil vækstforaene have et særligt fokus på at få flere faglærte og unge med en videregående uddannelse. Arbejdet vil bl.a. blive støttet med midler fra EU's Socialfond.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Maya Ryevad Lauritsen
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

 

relaterede nyheder

Læs mere

Uden regionale politikere knækker Danmark over

Regionsrådspolitikere står vagt om et Danmark i balance, hvor alle borgere i hver landsdel – uanset om de bor i eller udenfor de største byer – har muligheden for at få et godt, sundt og trygt liv, skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, og formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Læs mere

Unge skal have en fælles start på ungdomsuddannelserne

Tusindvis af unge risikerer at få længere til en ungdomsuddannelse, og samtidig ved for mange unge for lidt om erhvervsuddannelserne. Derfor foreslår Danske Regioner i nyt udspil, at alle unge fremover skal starte deres ungdomsuddannelse på samme fælles grundforløb. ”Det vil give de unge muligheden for at stifte bekendtskab med hele paletten af ungdomsuddannelser i et fælles miljø”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Vi vil sikre en fair fordeling af tosprogede gymnasieelever

Danske Regioner er klar til at sikre en fair fordeling af gymnasieelever med hensyn til lokale forhold, skriver Stephanie Lose og Ulla Astman, der samtidig advarer mod at indføre gymnasiedistrikter, som vil sætte den velfungerende elevfordeling over styr.

Læs mere

Sådan sikrer vi gode ungdomsuddannelser i hele Danmark

Én fælles indgang til ungdomsuddannelserne skal sikre, at de unge præsenteres for uddannelsesmulighederne. Ligesom alle unge skal kunne tage en gymnasial- eller erhvervsuddannelse inden for rimelig afstand.

Læs mere