Regionernes arbejde for vækst og udvikling i hele Danmark

Regionsrådene har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Til arbejdet med at understøtte vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder nedsætter hvert regionsråd et vækstforum.

Regionsrådene har ansvaret for den regionale erhvervsudvikling. Hver af de fem regioner i Danmark udarbejder derfor en regional vækst- og udviklingsstrategi, som sætter retning for arbejdet med at skabe vækst og udvikling i hele regionen. Strategien er udarbejdet af regionsrådet og vækstforum i tæt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og andre regionale parter.

Vækst- og udviklingsstrategierne tager udgangspunkt i de regionale styrker og opstiller regionale løsninger på regionale udfordringer, f.eks. i forhold til at skabe bedre vilkår for vækstvirksomheder, bedre match mellem arbejdskraftens kompetencer og de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og bedre pendlingsmuligheder.

Du kan læse mere om regionernes strategier for vækst og udvikling her:

 

Strategierne er grundlaget for regionsrådets prioritering af de indsatser, der skal sættes igang. Det er et arbejde, som de regionale vækstfora bistår dem med. Du kan læse mere om de regionale vækstfora herunder.

De regionale vækstfora

At skabe vækst og udvikling i hele Danmark kræver stærke regionale partnerskaber. Derfor har regionsrådene nedsat de regionale vækstfora. Der er seks vækstfora: et i hver region og et på Bornholm. Vækstforaene samler virksomheder, arbejdsmarkedets parter uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre erhvervsfremmeaktører i et partnerskab, som investerer i langsigtede og veldokumenterede indsatser, der understøtter den regionale strategi for vækst og udvikling til gavn for borgere og virksomheder i hele regionen.

Vækstforaene er desuden tæt på det regionale erhvervsliv. Derfor understøtter deres indsatser de regionale virksomheders styrker og potentialer - hvad enten det handler om styrke innovationsevnen, entreprenørskabet, anvendelsen af ny digital teknologi eller kompetencerne hos medarbejdere og ledere.

Hvor kommer pengene fra?

Vækstforaene investerer dels regionale erhvervsfremmemidler, dels midler fra EU's strukturfonde. Hver gang de regionale vækstfora investerer 100 kroner i erhvervsfremme, bidrager de regionale parter desuden med 110 kroner. 53 procent af de samlede investeringer i regional erhvervsfremme er nemlig medfinansiering fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, fonde og andre partnere. På den måde samles de regionale investeringer i større indsatser med fælles sigte og kritisk masse.

Vækstforaene investerer i gennemsnit 350 millioner kroner fra EU om året (2014-20). Strukturfondsmidlerne fra EU’s Regional- og Socialfond udgør dermed en væsentlig finansieringskilde for de regionale vækstfora.

Regional- og Socialfonden har hver især et særligt fokus: 

  • Midler fra regionalfonden går i særlig grad til indsatser der styrker innovation, energi- og ressourceeffektivitet i virksomheder samt skaber flere vækstvirksomheder
  • Midler fra socialfonden er målrettet initiativer der understøtter iværksætteri og jobskabelse, inklusion via uddannelse og beskæftigelse samt erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

Læs mere:

Vækstpartnerskabsaftaler

Derudover indgår regeringen og de regionale vækstfora hvert år vækstpartnerskabsaftaler. Det er politiske aftaler, som skal fremme den strategiske sammenhæng mellem den nationale og regionale erhvervsfremmeindsats, så alle dele af landet er rustet til at sikre vækst og udvikling fremover.

De seneste aftaler har haft fokus på virksomhedernes udfordringer med at håndtere den buldrende teknologiske udvikling. Den teknologiske udvikling nemlig buldrer frem og vil resultere i mærkbare ændringer i erhvervsstrukturen. Hvis danske virksomheder skal følge med udviklingen og udnytte de vækstmuligheder, der er forbundet med de hastige teknologiske fremskridt, er det derfor afgørende, at virksomheder og medarbejdere opnår de nødvendige kompetencer til at kunne navigere i en digital verden.

Det er desuden gennemgående for vækstpartnerskabsaftalerne, at samarbejdet om at understøtte og booste de regionale styrkepositioner skal have ekstra fokus fremover. Hele landet er begunstiget af forskellige og særlige styrker, der er regionalt funderede, og som fungerer som regionale lokomotiver for vækst, udvikling og arbejdspladser. Hvad enten det drejer sig om det maritime erhverv i Nordjylland, life science i Hovedstaden, fødevarer i Midtjylland eller energiteknologi i Syddanmark. 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive trafik_forside.png

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om vækst og regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

relaterede nyheder

Læs mere