Gå til indhold

Åbenhed om regionernes resultater

Danske Regioner har sammen med regeringen søsat et nyt nationalt kvalitetsprogram, og regionerne er godt i gang med at forankre de otte nationale mål i det daglige arbejde. Samtidig er det nu blevet muligt at følge udviklingen på landsplan og regionalt på Danske Regioners hjemmeside.

Regionerne ønsker at sætte fokus på udvikling og tendenser i kvalitetsarbejdet med nøgletal for de nationale mål på Danske Regioners hjemmeside.

Det er afgørende for regionerne, at der er åbenhed om udviklingen, og med den nye måde at anskue nøgletallene på bliver det lettere for såvel offentlighed som regioner at blive klogere på udvikling og tendenser. Det skal være let at overskue - og dermed agere på forskelle i regionerne.

Formålet med de nationale kvalitetsmål er at forny og accelerere arbejdet med at skabe forbedringer til gavn for patienten, samtidig med at det giver mening for personalet. Derfor er opfølgning på udviklingen afgørende.

Nøgletallene vil indgå i de løbende drøftelser mellem regionerne med fokus på læring mellem regionerne og styrket samarbejde. Danske Regioner vil fremover løbende opdatere hjemmesiden med nye nøgletal.

Se seneste opdaterede nøgletal her

Fakta

Der er aftalt otte nationale mål for, hvor det samlede sundhedsvæsen skal bevæge sig hen til gavn for patienterne.

Målene peger alle i retning af bedre kvalitet og sammenhæng for patienterne og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. For hvert af de nationale mål er der en række indikatorer, der konkretiserer de overordnede mål.

Regionerne ønsker at følge med i, om lokale indsatser påvirker de nationale indikatorer i den rigtige retning, og nu har regionerne et fællesredskab til det, der kan bruges fornuftigt til at se på om der er mulighed for læring mellem regionerne. Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger er et centralt element i den nye tilgang til kvalitet. Her skal de nationale mål omsættes til lokale delmål og indsatser, der giver mening, hver dag sundhedspersonalet møder på arbejde. En årlig statusrapport skal vurdere, om indikatorerne - og dermed målene - har udviklet sig i den ønskede retning.

Indikatorer for de otte nationale mål

Øget patientinddragelse

 • Patienttilfredshed
 • Patientoplevet inddragelse

Behandling af høj kvalitet

 • Opfyldelse af kvalitetsmål i de kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indlagte personer i psykiatrien, der bæltefikseres

Forbedret overlevelse og patientsikkerhed

 • 5 års overlevelse efter kræft
 • Hjertedødelighed
 • Sygehuserhvervede infektioner
 • [Overlevelse ved uventet hjertestop]

Hurtig udredning og behandling

 • Ventetid til planlagt sygehusoperation og psykiatrien
 • Somatiske/psykiatriske patienter udredt inden for 30 dage
 • Kræftpakke-forløbet gennemført inden for tiden

Bedre sammenhængende patientforløb

 • Akutte genindlæggelser inden for 30 dage
 • Ventetid for genoptræning
 • Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene
 • Ajourførte medicinoplysninger (praktiserende læger)

Styrket indsats for kronikere og ældre patienter

 • Akutte indlægger pr. KOL/Diabetes-patient
 • Forebyggelige indlæggelser for ældre

Flere sunde leveår

 • Middellevetid
 • Daglige rygere i befolkningen

Mere effektivt sundhedsvæsen

 • Liggetid pr. indlæggelse
 • Produktivitet på sygehuse
kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Lund Pedersen, chefrådgiver og projektleder
Center for sundhedspolitik, økonomi og socialpolitik
T:3529 8244
M:2917 0896
E:lop@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere