Psykiatri

Gode intentioner, men fejl i forløb

Der har i Dagbladet Politiken været rejst kritik af, at en rapport om psykiatriske patienter ikke er blevet offentliggjort. Danske Regioners administrerende direktør Adam Wolf gør rede for forløbet.

Massevis af gode intentioner for de hårdest ramte psykiatriske patienter, men desværre også fejl i håndteringen. Sådan må man beskrive Danske Regioners rolle i den sag om en rapport om psykiatriske patienter, som Politiken har beskrevet i flere artikler.

Senest har Politiken skrevet, at flere politikere på Christiansborg ønsker en undersøgelse af forløbet. Jeg vil gerne i det følgende bidrage til den fulde opklaring af, hvad der egentlig er sket - og beklage de fejl, som er blevet begået.

I december 2015 udgiver Sundheds- og Ældreministeriet rapporten ”Kortlægning af Retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatser for denne gruppe”.

Baggrunden for rapporten var et stigende antal retspsykiatriske patienter, og på anbefalinger fra den rapport besluttede Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner i maj 2016, at der skulle udarbejdes en ny og grundig rapport med det formål at undersøge, hvorvidt utilstrækkelig behandling kunne være en risikofaktor for kriminalitet begået af psykisk syge.

Den nye rapport skulle laves i et samarbejde mellem regionerne og Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik. Psykiatridirektørkredsen nedsatte en styregruppe bestående af ledende overlæger fra de regionale retspsykiatriske afdelinger, som sammen med den ledende overlæge fra Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik fik ansvaret for arbejdet.

Dette var således optakten. Via gennemgang af 218 konkrete sagsforløb skulle den nye rapport sikre os ny viden om behandlingen af patienter med svære psykiske lidelser og hjælpe til bedre forebyggelse, så psykisk syge ikke ender med at begå kriminalitet.

I oktober 2018 mødtes psykiatridirektørerne for at drøfte styregruppens rapport. Her blev det vurderet, at der var metodemæssige problemer ved rapporten. Det blev derfor besluttet, at der var brug for yderligere faglige diskussioner af metoder og indhold, før rapporten kunne præsenteres. Desuden omfattede rapporten på det tidspunkt konkrete sagsresuméer, og direktørerne fandt behov for at vurdere, om resuméerne af hensyn til ofre og pårørende var tilstrækkeligt anonymiserede, herunder om de helt skulle fjernes fra rapporten inden offentliggørelse.

I februar 2019 mødtes repræsentanter for styregruppen med psykiatridirektørerne for at drøfte rapporten. De anonymiserede sagsbeskrivelser var fjernet, og nogle steder var rapporten justeret. Repræsentanterne for styregruppen argumenterede for, at rapporten nu var færdig og klar til offentliggørelse.

Det er vigtigt at understrege, at det aldrig har været vores hensigt at hemmeligholde rapporten. Regionerne har selv bestilt den med det vigtige formål at kaste lys over et område, hvor vi som samfund skal gøre det bedre.

Derfor var det desværre også forkert, at vi dels ikke orienterede vores politikere om rapporten, dels ikke offentliggjorde rapporten efter mødet med styregruppen i februar, da det stod klart, at rapporten ikke ville blive ændret yderligere. Det beklager vi.

Baggrunden for den - forkerte - beslutning om ikke at offentliggøre var en intention om, at en så alvorlig rapport burde følges op med anbefalinger om handlinger. Vi ønskede at komme med løsninger samtidig med, at vi præsenterede problemerne.

I dag må vi sige, at det var en fejlvurdering. Da rapporten var færdig, burde den have været politisk behandlet og derefter offentliggjort.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave de ønskede anbefalinger. De vil blive lagt frem før sommerferien og behandlet på et møde i Danske Regioners bestyrelse den 29. august. Det er den hurtigst mulige proces, hvis det samtidig skal være fagligt forsvarligt.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Adam Wolf,
Administrerende direktør
T
M 2024 2220
E awo@regioner.dk
ADAM AWO.png (2)
relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere