Psykiatri

Regionerne styrker hjælpen til mennesker med svær psykisk sygdom

Regionerne vil nu sikre, at hjælpen til mennesker med svær psykisk sygdom oprustes. Danske Regioners bestyrelse har besluttet at arbejde for samtlige 10 anbefalinger fra den arbejdsgruppe, der har analyseret udfordringerne.

10 ud af 10. Det er resultatet efter et møde i Danske Regioners bestyrelse d. 24. oktober. Her blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med samtlige af de 10 anbefalinger til en bedre psykiatri, som en ekspertgruppe har afleveret til Danske Regioner.

- I dag er en god dag for patienterne i vores psykiatri. Vi er enige om, at der konkret ude i de enkelte regioner skal gøres endnu mere for at sikre bedre behandling til de mennesker, der er hårdest ramt af psykisk sygdom, siger Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Arbejdsgruppen blev nedsat i forlængelse af rapporten ”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?”. Rapporten er baseret på en gennemgang af 218 mentalerklæringer, og rapportens forfattere vurderede blandt andet, at tre ud af fire af de 218 mentalobserverede patienter modtog utilstrækkelig psykiatrisk behandling, inden de begik kriminalitet.

En aktør har ansvaret

Sophie Hæstorp Andersen fremhæver blandt andet, at regionerne vil prioritere at få et systematisk samarbejde på plads om de nye koordinationsplaner for den enkelte patient. Samtidig skal det tydeliggøres og sikres, at én aktør har det fulde ansvar for en patient, indtil ansvaret er overdraget og bekræftet af en anden aktør. Det kan være behandlingsforløb, der går på tværs af afdelinger i den regionale behandlingspsykiatri, eller går på tværs af behandlingspsykiatrien, borgerens egen læge og kommune.

- Det handler om, at vi bliver bedre til at følge patienterne og ikke slippe taget i dem, før der er en klar aftale om det videre forløb. Her må vi sige, at indsatsen for gruppen af patienter med svær psykisk sygdom ikke altid har været god nok. Det skal vi have rettet op på, så vi bedre kan forebygge, at nogle ender med at begå kriminalitet. I stedet skal vi give dem en chance og et håb om et bedre liv, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Skal ind i 10 års planen

Andre af arbejdsgruppens 10 anbefalingerne vil Danske Regioner tage med direkte ind i forhandlingerne med regeringen om en 10 års plan for psykiatrien.

Det handler blandt andet om finansiering til flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af borgere, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. I dag behandler regionerne den psykiske lidelse, mens kommunerne står for misbrugsbehandlingen, men den opdeling er langt fra hensigtsmæssig, mener Sophie Hæstorp Andersen.

- Vi har desværre tidligere oplevet, at mennesker, der både har et misbrug og psykisk sygdom, dumper ned mellem to stole. Her er eksperter og organisationer enige i, at det vil være et stort skridt i retning af bedre behandling til den gruppe patienter, hvis vi samler behandlingen i regionerne. Derfor er det også et emne, som vi meget gerne vil drøfte med regeringen, når vi skal lave en 10 års plan for psykiatrien, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere:

 Arbejdsgruppens rapport:

Rapport om sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet:

 

fakta

Arbejdsgruppens 10 anbefalinger

1. En aktør har det fulde ansvar for en patient/borger, indtil ansvaret er fuldt ud overdraget og bekræftet af en anden aktør.

2. Der skal være tilstrækkelig kapacitet i den stationære psykiatri til, at alle patienter med et lægeligt begrundet behov for at blive indlagt, kan blive indlagt.

3. Der skal være tilstrækkelig kapacitet i de sociale indsatser til, at borgere med behov for social støtte hurtigt kan få det mest hensigtsmæssige tilbud for den enkelte.

4. Udskrivningsaftaler/koordinationsplaner skal bruges systematisk i det tværsektorielle samarbejde om den enkelte borger.

 

5. Hvis en patient udebliver fra aftaler i psykiatrien eller har gentagne akutte kontakter med hospitalssektoren, skal der senest ved tredje hændelse ske en lægefaglig vurdering af de fremadrettede indsatser.

6. Patienter skal hurtigere tilbydes et mere individuelt tilpasset tilbud.

7. Bedre adgang til specialiseret psykiatrisk rådgivning om brugen af tvang.

8. Bedre viden om ansvar for behandling af patienter med dom til behandling.

9. Mennesker med svær psykisk sygdom og samtidigt misbrug skal have adgang til et sammenhængende behandlingstilbud.

10. Regioner og kommuner skal i samarbejde sikre de fornødne tilbud til hjemløse i psykiatrisk behandling.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thomas I. Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8198
M: 2917 0933
E: tij@regioner.dk

Søren Juul Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Sophie Hæstorp Andersen,
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, regionsrådsformand
T 38 66 51 00
M 70 20 95 88
E formand@regionh.dk
Sophie Hæstorp Andersen (1)
Relaterede nyheder

Læs mere

Forslag: Tusindvis af danskere med psykisk sygdom og misbrug skal have samlet behandling

Psykisk sygdom og misbrug hænger tæt sammen, men behandles alligevel hver for sig af regioner og kommuner. Det betyder, at mennesker med begge diagnoser risikerer at falde mellem to stole, når de har brug for behandling. Danske Regioner foreslår, at behandlingen samles i ét regionalt tilbud, hvor man på samme tid og sted får hjælp til både psykiske lidelser og misbrug.

Læs mere

Video bliver en fast del af psykiatrien

Under COVID-19-epidemien har videokonsultationer i psykiatrien taget et voldsomt ryk fremad. Nu vil regionerne gøre video til en fast del af arbejdet i psykiatrien, når det giver faglig mening og passer til den enkelte patient. En ny Task Force for digital psykiatri skal lede arbejdet med at udnytte video og andre digitale muligheder i psykiatrien bedst muligt til gavn for patienterne.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Prisopgave i psykiatri 2019

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Læs mere