Digitalisering i sundhedsvæsenet

Digitaliseringen er et middel til at indfri vores sundhedspolitiske mål om et sammenhængende sundhedsvæsen i verdensklasse, der har borgeren i centrum. Digitalisering er samtidig et vigtigt instrument til at understøtte de forandringsprocesser, som følger af kvalitetsdagsordenen. Det er derfor væsentligt, at regionerne sammen med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet griber og udnytter de digitale muligheder.

REGIONERNE SAMARBEJDER OM DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN

Regionerne arbejder målrettet med digitaliseringen for at gøre en række ting lettere og bedre for borgere og sundhedspersoner. Vores fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet indeholder seks strategiske målsætninger for det digitale sundhedsvæsen:

  • Vi gør det nemt for borgerne at have en aktiv og ligeværdig rolle i patientforløbet
  • Vi gør det nemt for sundhedspersoner at passe deres kerneopgaver
  • Vi udvikler it-infrastrukturen for at skabe sikke og stabil drift
  • Vi samarbejder om at få mest muligt ud af sundhedsvæsenets ressourcer
  • Vi tager teten på at skabe sammenhængende patientforløb
  • Vi skaber klare aftaler for det digitale samarbejde i partnerskab med stat, kommuner og praktiserende læger

SAMMENHÆNGENDE IT-SYSTEMER SKABER OVERBLIK

Regionerne har i dag mange forskellige it-systemer, der hver især løser specialiserende opgaver. En vigtig opgave er at få it-systemerne til at tale sammen, så læger og sygeplejersker let kan få overblik over patienter og behandlinger. Det er et mål for alle regionerne at sikre dette overblik ved fortsat at udvide og forbedre it-systemerne.

Sådan bidrager regionerne til at realisere visionen om et digitalt sammenhængende sundhedsvæsen

Regionerne har længe haft fokus på digitaliseringens betydning for sundhedsvæsenet. Det betyder, at regionerne har mange erfaringer, både i den enkelte region og i fællesskab på tværs af regioner. For at udnytte disse erfaringer bedst muligt, har regionerne etableret Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI) i 2010. Siden da har regionerne i fællesskab forpligtet sig på 58 pejlemærker, som omhandler alt fra telemedicin, informationssikkerhed til en fælles akut app.

Læs mere:

Dem samarbejder vi med om digitalisering i sundhedssektoren

Regionerne kan se fornuften i at en stat, fem regioner, 98 kommuner og cirka 3.600 praktiserende læger finder sammen om at it-understøtte sammenhængende og effektive patientforløb. For at sikre at sundhedssektoren hænger sammen, er det nemlig essentielt, at vi samarbejder på tværs af sektorer. Regionerne vil derfor opbygge et stærkt partnerskab med sundhedssektorens forskellige parter, herunder:

Almen praksis
Fra januar 2015 er der etableret en porteføljestyregruppe for it og digitalisering i almen praksis. Gruppen skal bidrage til at skabe overblik over igangværende og kommende indsatser indenfor sundheds-it og digitalisering, som berører almen praksis.

Medcom
Medcom er en central samarbejdspartner i udbredelsen af sundheds-it på tværs af sundhedssektoren.
MedCom’s kerneområde er bedre patientforløb gennem styrket elektronisk kommunikation. MedCom er med til at sikre, at relevante data om patientforløb deles hurtigt og sikkert mellem de forskellige parter, der bidrager til det samlede patientforløb. MedCom’s elektroniske løsninger udvikles og udbredes alle indenfor rammerne af Sundhedslov og Persondatalov, der blandt andet sikrer, at patientdata ikke kan tilgås og anvendes af uvedkommende. Danske Regioner sidder i MedCom’s styregruppe sammen med KL og Sundheds- og Ældreministeriet.

Sundhed.dk
Målet med sundhed.dk er at skabe en direkte adgang til sundhedsvæsenet – hvad enten man er patient, pårørende, læge, sygeplejerske eller har en anden rolle i det danske sundhedsvæsen.
Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og KL. Sundhed.dk ledes af en bestyrelse, der afspejler kredsen bag portalen.

Myter og fakta om digitalisering og sundheds-it

Danske Regioner vil være med til at skille fakta fra fiktion omkring digitalisering og sundheds-it.

Sådan var det engang. I dag har hver region én elektronisk patientjournal, og regionernes patientjournalsystemer taler sammen ved hjælp af sundhedsjournalen, som alle borgere kan se på Sundhed.dk. Klinikere inden for den enkelte region har en samlet elektronisk indgang, uanset om det gælder notater, medicinoplysninger, rekvisitioner, svar på prøver og undersøgelser, booking samt det patientadministrative system PAS. Dermed har klinikerne også en klinisk it-arbejdsplads med adgang til de væsentligste supplerende sundhedsoplysninger. 

Regionerne har løbende samlet deres patientjournalsystemer, og fra 2021 vil det samlede antal af EPJ-systemer være nede på to. Derudover arbejder regionerne løbende på at forbedre mulighederne for datadeling på tværs via sundhedsjournalen.

Læs mere om, hvordan regionernes EPJ-systemer understøtter det gode patientforløb her. 

En undersøgelse fra Center for Digital Forvaltning (CEDI) i 2014 viser, at Danmark – tæt forfulgt af Sverige – samlet set er længst fremme med udbredelsen af EPJ i de fem regioner og med deling af data på tværs af sundhedsvæsenet.

Det er ulovligt, hvis sundhedspersonale bevidst går ind og slår data op på personer, som de ikke har en behandlermæssig relation til. I regionerne følger vi op på om dette sker. Og vi slår hårdt ned på misbrug af personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Regionerne logger løbende brugernes opslag, og følger kravene i lovgivningen. Samtidigt mener vi, at det er enormt vigtigt at borgere selv kan se, hvem der har været inde og se på deres oplysninger. Det kan borgere i dag via sundhed.dk, hvor de kan slå op i min log.

Regionerne arbejder løbende på at forbedre forholdene for klinikerne. Det gælder både minimering af dobbeltindtastninger, minimere ventetid og forbedre visningerne i klinikernes systemer, så de ikke skal klikke rundt i forskellige systemer. Regionerne arbejder på at minimere login tiden. Det kræver væsentlige investeringer og ressourcer at få det til at fungere optimalt, men der er en række initiativer i gang.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
Strategi for Digital Sundhed 2018-2022

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere