Forskningsinfrastruktur

Forskning skaber evidens for behandling, diagnostik og udvikling af sundhedsvæsenet. Derfor arbejder regionerne for at støtte deres forskere bedst muligt.

I Danmark har vi i høj grad mulighed for at skabe bedre sundhed for kommende generationer på grund af vores unikke registre, databaser og biobanker kombineret med organiseringen af vores sundhedsvæsen. Regionerne ønsker at understøtte dette bl.a. gennem tre indsatser: Regionernes Bio- og Genombank, PROCRIN og Personlig Medicin.

PROCRIN - Program for Clinical Research Infrastructure

Danmark har en enestående mulighed for forskning i databaser – og alligevel bliver mange af de eksisterende og unikke data ikke udnyttet tilstrækkeligt. Danmarks ca. 60 nationale, kliniske kvalitetsdatabaser, de praktiserende lægers database og de nationale sundhedsregistre har alle et uudnyttet potentiale. Det drejer sig først og fremmest om mangel på ensartet infrastruktur, ekspertise og synliggørelse.

PROCRIN adresserer disse begrænsninger ved at forbinde data fra disse databaser og ved at fremme samarbejde og kommunikation mellem de forskellige interessenter.

For at klinisk evidens kan blive mere valid, må datakvaliteten styrkes, og de mange databaser integreres. PROCRIN vil forbedre mulighederne for at følge de kliniske forløb for den enkelte patient fra fødsel til den første kontakt med den praktiserende læge og gennem hele livet.

PROCRIN vil yderligere udvikle nye metoder til at validere og analysere store datamængder. En standardiseret klassifikation af kliniske data kombineret med tilgængelig ekspertise og synlighed vil kunne medvirke til at imødegå samfundets mest presserende sundhedsudfordringer: en aldrende befolkning, behovet for personlig medicin, udvikling af nye behandlingsmetoder, kvalitetssikring og styring af sundhedsvæsenets omkostninger. Disse krav til sundhedsvæsenet understreger behovet for en forbedret forskningsinfrastruktur.

PROCRIN er finansieret af Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden med 48 millioner kroner.

Læs mere om PROCRIN og afholdelse af kurser i bunden af denne side.

Regionernes Bio- og Genombank

Vævsprøver og blodprøver er nogle af de mest betydningsfulde gaver, en patient kan give til kommende generationer. Derfor vil regionerne sikre at disse gaver indsamles, opbevares og bruges på den mest optimale og sikre vis til gavn for fremtidige behandlinger.

Mulighederne for kobling i sundhedsforskningen mellem biologiske og kliniske data er særlig unik i Danmark. Derfor ser regionerne det som et særligt ansvar at udnytte dette til gavn for patienternes fremtidige bedst mulige behandling, fx i form af mere personlig medicin.

Biobanker er en helt nødvendig infrastruktur inden for flere områder af sundhedsforskningen, hvorfor regioner og hospitaler finansierer dem i fællesskab Regionernes Bio- og Genombank (RBGB).

Vil du vide mere om forskning, biobanker og få patientinformation, så besøg RBGBs egen hjemmeside: Regionernes Bio- og Genombank.

Læs mere om RBGB i materialet, som kan hentes nedenfor.

Personlig Medicin

Et særligt politisk satsningområde for regionerne er Personlig Medicin, som også beskrives nærmere under siden Medicin.

Forskningsinfrastrukturen er grundlaget for udvikling af Personlig Medicin. Det er i høj grad vigtigt, at de relevante parter samarbejder, og at forskellige data kan forbindes på sikker vis - særligt taget i betragtning, at Personlig Medicin kan involvere personfølsomme (fx genetiske) data.

Læs mere om

PROCRIN

PROCRIN's delprogram 5 udbyder kurser og seminarer i databaseforskning. Kurserne annonceres løbende på denne side:

Kursus: Databaseforskning for klinikere og ph.d.-studerende

Tid og sted: Den 1.-2. marts 2017 på Comwell Aarhus.

Målgruppe: Klinikere og ph.d.-studerende, der arbejder med databaser til hverdag eller i forskningssammenhæng

Pris: Kurset er fuldt finansieret af PROCRIN og er gratis for deltagerne. PROCRIN dækker forplejning på kursusdagene inkl. middag og overnatning (1. marts) for de som kommer langvejs fra.

Praktisk info: Der udbydes 40 pladser efter først til mølle-princippet. Der er et begrænset antal værelser til de som kommer langvejs fra og fordeling er også her først til mølle. Tilmelding er bindende. Deltagere kan tilmelde sig til og med d. 14. februar 2017. Framelding efter d. 14. februar 2017 eller no show faktureres med DKK 500,00. Din plads er først bekræftet, når du modtager en mail fra os. Du hører naturligvis også fra os, såfremt kurset er overtegnet. Vi forbeholder os retten til at aflyse ved for få tilmeldinger.

Tilmelding: Kurset er fyldt. Tilmeld dig evt. venteliste her: https://goo.gl/forms/iz5LijItJYnLmH0y2

Kontakt: Eventuelle spørgsmål kan rettes til Helle Vester på procrin@clin.au.dk eller tlf. 8716 8223.

Læs mere: Kursusbeskrivelse og litteratur (pdf)

Se nedenstående liste over projekter tildelt PROCRIN konsulentstøtte til databasestudier

Projekter (pdf)

 

Organisation af PROCRIN

Her kan du læse om hvordan PROCRIN er styret og se sammensætning af styregruppe, koordinationsgruppe og Advisory Board

Overordnet ledelse

PROCRINs overordnede ledelse udgøres af en styregruppe, som består af følgende:

 • Afdelingschef Annemarie Lauritsen, Ministeriet for Sundhed og Ældre (formand)
 • Kontorchef Peter Sloth, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner
 • Direktør Janus Laust Thomsen, DAK-E
 • Formand Peter Schwarz, Lægevidenskabelige Selskaber

Styregruppen afholder kvartalsvise møder.

 

Daglig ledelse

PROCRINs daglige ledelse udgøres af programlederen, Jørgen Jørgensen og den forskningsmæssigt overordnet ansvarlige, Henrik Toft Sørensen, samt lederne af de fem delprogrammer:

 • Professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Professor Mogens Vestergaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Lægelig Direktør Paul Bartels, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Afdelingschef Poul Erik Hansen, National Sundhedsdokumentation & Forskning, Statens Serum Institut
 • Professor Lars Pedersen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Ledelsesgruppen (”projektgruppen”) afholder månedlige møder.

Koordinationsgruppe

Under Delprogram 4 er tilknyttet en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for de universitetshospitaler, der har klinisk epidemiologiske afdelinger. Det drejer sig om følgende:

 • Overlæge Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Professor Bente Mertz Nørgård, Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital
 • Professor Christian Torp-Pedersen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Professor Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Universitetshospital

Koordinationsgruppen ledes af professor Henrik Toft Sørensen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Advisory Board

Til PROCRIN er knyttet et internationalt Advisory Board, der fungerer som sparringspartner for programmet. Det består af følgende:

 • Professor Anders Ekbom, Karolinska Institutet, Sverige
 • Professor Liam Smeeth, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
 • Professor Clement McDonald, National Institute of Health, USA
 • Professor Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Norge.
 • Professor Court Pedersen, Syddansk Universitet, Region Syddanmark

Advisory Board mødes tre gange i løbet af PROCRIN’s 2-årige forløb.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

majbrit.png