Innovation og OPI

Sundhedsinnovation og offentlig-privat innovations-samarbejde (OPI) skal bidrage til at skabe nye og bedre løsninger til sundhedssektoren. Regionerne prioriterer området og samarbejdet med virksomhederne. Regionerne er den offentlige myndighed, der indgår i flest innovationssamarbejder.

Regionerne bidrager til at udvikle nye produkter og løsninger, der bedre kan opfylde behovene hos brugerne. Regionerne inviterer løbende brugere, personale og virksomheder ind i fælles udviklingslaboratorier for at udvikle nye og bedre løsninger.

Et nyligt eksempel er en ny seng til psykiatrien, hvor brugere og medarbejdere er blevet inddraget i at definere, afprøve, teste og videreudvikle forskellige prototyper af en ny seng.
Sengen er færdigudviklet og taget i brug på de nyeste psykiatriske sygehuse i Danmark.

Læs mere om psykiatrisengen her: Ny brugerudviklet psykiatrisk seng skal forbedre indlæggelsen

Regionernes innovationsarbejde og åbningen for samarbejde med virksomheder skal give mulighed for at gøre tingene på nye måder. Ændr praksis, når det giver værdi for patienterne.

Regionernes store åbenhed og investering i innovationsområdet viser sig ved, at regionerne er den offentlige part, der indgår i flest innovationsprojekter.

Innovationsarbejdet er blevet professionaliseret gennem de seneste år, og regionerne har bl.a. i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udarbejdet en guide vedrørende, hvordan der skabes mest mulig værdi af udviklingsprojekter på sundheds- og velfærdsområdet med særligt fokus på kommercialisering og markedsadgang: ”Øget kommerciel værdiskabelse af OPI inden for sundhed og velfærd”. Hele guiden kan læses fra Markedsmodningsfondens hjemmeside.

Regionale innovationsenheder

Innovation er hårdt arbejde. Fra de første spæde idéer til den færdige løsning. Derfor har regionerne opbygget enheder, der kan fremme innovationsarbejdet på hospitalerne.

I Region Nordjylland har de etableret en idéklinik. Idéklinikken er regionens innovationsenhed, der skal medvirke til, at gode idéer inden for det sundhedsfaglige område opsamles, konkretiseres, afprøves og eventuelt patenteres og realiseres.

Region Midtjylland har i samarbejde med kommuner og vidensinstitutioner i regionen etableret et sundhedspartnerskab Medtech Innovation Consortium (MTIC). Partnerskabet skal både understøtte pipelinen af gode projekter fra hospitaler og kommuner, involvere videninstitutioner og studerende i konkrete projekter og fremme virksomhedernes vækstpotentiale.

Region Syddanmark har etableret en regional stabsenhed for sundheds- og velfærdsinnovation (Syddansk Sundhedsinnovation).Enheden er sat i verden for at skabe værdi til driftsområderne i regionen. Enheden bidrager med innovation og er endvidere virksomhedernes adgang til regionen for at fremme OPI.

Region Sjælland har etableret et tværgående center: Produktion, Forskning og Innovation (PFI). Centrets innovationsfunktion skal bidrage til løsninger på sundhedsvæsenets centrale udviklinsudfordringer, herunder hjemtagning af eksisterende løsninger fra andre regioner/udlandet snarere end udvikling af løsningskoncepter på tidlige udviklingsstadier.

Region Hovedstaden har som en del af satsningen ”Greater Copenhagen” etableret Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). CHC arbejder med sunde vækstmuligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne. CHC samler aktører fra sygehusvæsenet, ældre- og socialområdet, forskningsmiljøer og virksomheder om at udvikle sundheds- og velfærdsløsninger, der både kan bruges lokalt og eksporteres. Regionen arbejder endvidere internt for at styrke implementering og skalering af innovation i regionen. Regionen har etableret et innovationsnetværk, der skal understøtte dette samt sikre koordinering og vidensdeling på tværs af regionen.

Sygehuspartnerskabet

Regionerne og staten er gået sammen om at etablere en pulje på 100 millioner kroner til et sygehuspartnerskab. Formålet var at fremme udvikling og markedsmodning af nye danske løsninger til sygehusene. Partnerskabet har medfinansieret i alt 14 projekter, hvor virksomheder i samarbejde med hospitaler har udviklet og testet innovative sygehusløsninger.

Der er særligt udviklet løsninger inden for logistikområdet, hvor projekterne viser, at der er gode muligheder for at fremme flowet af varer via øget automatisering og øget brug af robotter.

Case – Sortering af blodprøver

De store universitetshospitaler håndterer ca. 10 millioner analyseprøver årligt, hvor knap halvdelen kommer ind udefra fra de praktiserende læger. De interne prøver håndteres i automatiserede processer i dag. Denne hurtige håndtering medfører, at diagnosticering og behandling af patienter igangsættes stadig hurtigere. Prøverne fra de praktiserende læger går i dag igennem en række manuelle arbejdsprocesser, inden prøverne kan analyseres. Denne udfordring er blevet løst i et samarbejde mellem virksomheder og hospitaler. Der er udviklet en ny standardiseringsløsning, hvor en sorteringsrobot kan åbne og udpakke de indkomne prøver fra de praktiserende læger og sende prøverne direkte videre til analyse. Robotten er opstillet på Nordsjællands Hospital.

De foreløbige erfaringer fra sygehuspartnerskabet er samlet i en rapport: ”Sygehuspartnerskabet - Opsamling af resultater og cases”

Bedre rammer for samarbejdet med den nye udbudslov

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) adskiller sig fra andre offentlig-private samarbejdsformer ved, at samarbejdet ikke er et traditionelt aftager/leverandør forhold, der ender med levering af en kendt ydelse. Partnerne går i stedet sammen om at udforske nye løsninger på definerede udfordringer. Regionerne har udarbejdet en række værktøjer, der løbende kan hjælpe offentlige og private aktører med viden og inspiration om offentlig-privat innovationssamarbejde. Værktøjerne er samlet på www.opiguide.dk.

Med den nye udbudslov er der også sat fokus på behovet for større fleksibilitet og bedre adgang til dialog med markedet. Udbudsloven indfører en ny procedure, hvor udvikling af en løsning med efterfølgende anskaffelse af den udviklede løsning kan tænkes sammen i ét samlet udbud. Innovationspartnerskaber er en udbudsprocedure, hvor der indgås partnerskabskontrakt med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb af nye innovative varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter.