Gå til indhold

FAQ og bedømmelseskriterier for Årets Borgerinddragende Initiativ 2021

Tema: Digitalisering

Hvorfor digitalisering som tema?

Digitalisering er valgt som årets tema for Årets Borgerinddragende Initiativ, da der ligger et stort potentiale i netop at udnytte digitaliserede løsninger til at øge inddragelse af borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet, ligesom borgernes indsigt og viden skal bruges til at udvikle de digitale tilbud og løsninger.

Digitalisering kan eksempelvis anvendes til individuel inddragelse ved at understøtte samtalen mellem behandler og patient, som forberedelse til mødet mellem patient/pårørende og behandler, til fælles beslutningstagen eller til at styrke patientens indsigt i og mestring af sin sygdom.

At inddrage borgeren som et led i den digitale omstilling gælder ikke blot i forhold til den konkrete behandling eller forløb. Også i hele udviklingen af fx digitale løsninger som apps, er det vigtigt at borgerne inddrages organisatorisk, så de digitale løsninger der udvikles, er brugervenlige og skaber værdi for borgerne i deres møde med regionernes sundhedsvæsen.

Patientinddragelse handler ikke kun om at indføre nye metoder og værktøjer; i lige så høj grad handler det om at ændre vores patientperspektiv og dermed er patientinddragelse også forbundet med en kulturændring. Derfor skal digitale tiltag med henblik på at styrke inddragelse have skarpt fokus på effekten; ikke at udvikle smarte IT-løsninger blot fordi der udvikles spændende teknologier. Metaforisk kan man sige, at det man betaler for i sidste ende, ikke er en boremaskine, men et hul i væggen.

Derfor lægges der også op til en relativt bred fortolkning af digitaliseringsbegrebet, da det ikke er programmet, softwaren, hvor avanceret teknologien er, appen eller den smarte elektroniske gadget i sig selv, der er interessant, men netop værdien af borgerinddragelsen, initiativet bringer med sig. Som følge heraf, vil der i udvælgelseskriterierne lægges vægt på den værdi initiativet har skabt i forhold til borgerinddragelse og de afledte positive effekter inddragelsen kaster af sig.

Ved at gøre digitalisering til temaet for Årets Borgerinddragende Initiativ, vil Danske Regioner gerne sende et signal om den høje prioritet, vi tillægger den digitale omstilling i sundhedsvæsenet og ikke mindst borgernes aktive deltagelse i denne omstilling.

Hvilke initiativer kan indstilles?

Initiativer, der har til formål at styrke patient- eller pårørendeinddragelse i det regionale sundhedssystem ved brug af digitalisering, kan indstilles. Der kan være tale om individuel såvel som organisatorisk inddragelse. Både initiativer i psykiatrien, initiativer i somatikken og initiativer på tværs af somatikken og psykiatrien kan indstilles.

Hvem kan indstille?

Alle, der kender et initiativ i det regionale sundhedssystem, der har til formål at styrke patient- eller pårørendeinddragelse gennem brug af digitalisering, har mulighed for at indstille initiativet til Årets Borgerinddragende Initiativ.

Hvordan indstiller man?

Man indstiller et initiativ ved at beskrive indsatsen ud fra følgende oplysninger:

 • Titel
 • Baggrund for initiativet (formål, målgruppe)
 • Initiativet i praksis (beskrivelse, udfordringer)
 • Resultat af initiativet
 • Evaluering af initiativet (erfaringer, fremtiden)

Beskrivelsen indsendes via en formular, som du fra d. 11. november finder på Danske Regioners hjemmeside.

Bemærk, at der er begrænsning på antal ord i indstillingen, og at det ikke er muligt at indsende bilag. 

Hvornår indstiller man?

Det er muligt at indstille fra den 11. november 2020 kl. 12.00 og frem til den 18. december 2020 kl. 12.00.

Hvad er bedømmelseskriterierne?

Der vil blive lagt vægt på, at:

 • initiativet er forankret i patienten eller pårørendes ønsker, behov, forslag og ressourcer, og at disse elementer har reel indflydelse på behandling, forløb, beslutninger mv.
 • initiativet er udviklet i samarbejde med patienter og/eller pårørende.
 • initiativet skaber reel værdi for brugerne, hvad enten der er tale om individuel eller organisatorisk inddragelse (med organisatorisk inddragelse forstås, at patient- og pårørenderepræsentanter ved deltagelse i udvalg, råd og nævn bidrager til udviklingen af sundhedsvæsenet, så det i højere grad fokuserer på brugernes behov).
 • initiativet skaber ny indsigt.
 • den værdi, initiativet bidrager med, kan måles eller på anden måde tydeligt dokumenteres.
 • initiativet er evaluereret eller planlagt evalueret.

Hvornår kåres vinderen?

Vinderen kåres ved Danske Regioners generalforsamling den 25. marts 2021.

Hvad får vinderen?

Vinderen modtager 10.000 kr. Pengene skal bruges på udsmykning eller lign., der kan forbedre de fysiske rammer for patienter på afdelingen.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på Danske Regioners virtuelle generalforsamling den 25. marts 2021. Filmen vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside og kan frit anvendes af vinderinitiativets egen organisation.

Ligeledes lægges alle initiativer, der er indstillet til prisen, på hjemmesiden til læring og vidensdeling.

Hvem står bag prisen?

Danske Regioner har uddelt Årets Borgerinddragende Initiativ siden 2016. Se de sidste fire års vindere her: 2017, 2018, 2019, 2020.

Hvordan findes vinderen?

Alle indkomne initiativer gennemgås af en bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra de fem regioner, Danske Patienter, Lægeforeningen, FOA, SIND og KL.

Bedømmelseskomiteen nominerer de 5-7 bedste initiativer til at vinde prisen. De nominerede initiativer offentliggøres i slutningen af januar.

Blandt de nominerede initiativer kårer et patientpanel én vinder. Hver paneldeltager giver initiativerne point ud fra bedømmelseskriterierne. Det initiativ, der samlet får flest point, vinder prisen.

Kommunikationsindsats og film

Af hensyn til kommunikationsindsatsen er det vigtigt, at de nominerede initiativer kan forsyne Danske Regioner med fotos af god kvalitet fra afdelingen, hvor der optræder fx personale, patienter, pårørende eller lignende. Desuden vil Danske Regioners kommunikationsafdeling gerne have mulighed for at interviewe personale og patienter om initiativet.

Når vinderen er fundet, skal det vindende initiativ sammen med filmholdet aftale nærmere, hvornår og hvordan filmoptagelserne skal finde sted. Dette vil ske fra midten af februar og et par uger frem.

Vil du vide mere?

Mere information om Årets Borgerinddragende Initiativ fås hos seniorkonsulent, Martin Bredgaard Sørensen, Danske Regioner på e-mail: mbs@regioner.dk eller tlf.: 27129935.