Sundhedsdataprogrammet

Sundheds- og Ældreministeriet igangsatte i efteråret 2015 Sundhedsdataprogrammet. Formålet er at sikre stabile leverancer af relevante nationale sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi, der skal skabe større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater.

Sundhedsdataprogrammet skal frem mod 2018

  • Bidrage til en modernisering af it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen.
  • Sikre en bedre datakvalitet og datagrundlag.
  • Styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata.
  • Etablere en ny og let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet.

Sundhedsprogrammet ejes af Sundheds- og Ældreministeriet og drives efter statens projektmodel, hvor både regioner og kommuner er repræsenteret i bestyrelse og styregruppe.

Visionen for sundhedsdataprogrammet

  • Bedre sundhed gennem bedre brug af data.
  • Systematisk brug af sundhedsdata skal drive kvalitet og styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget brug af data om kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og forbedring af den samlede indsats for borgerne. Det skal bl.a. bidrage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.