Sammenhængende sundhedsvæsen

Regionerne arbejder for at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten sættes i centrum og ressourcerne anvendes effektivt

Det danske sundhedsvæsen har gennemgået store forandringer. Der behandles langt flere, ventelisterne er nedbragt betydeligt, og vi får langt mere sundhed for pengene i dag end vi gjorde for blot 7 år siden. Samtidig er kvaliteten af behandlingen steget betydeligt, og de behandlingsmæssige resultater er blevet langt bedre.

Næsten alle danskere er hvert år i kontakt med det regionale sundhedsvæsen. 5,3 millioner mennesker var i 2014 i kontakt med hospital og/eller praksissektoren mindst én gang, svarende til 94 pct. af den samlede befolkning. Langt de fleste borgere har få kontakter om året til en eller få sundhedsaktører uden behov for særlige indsatser for at skabe sammenhæng på tværs end, at der er adgang til samme patientinformation.

 

 

Størstedelen af kontakterne med det danske sundhedsvæsen fungerer fint, men udfordringerne ligger især i de tunge, langvarige forløb med mange kontakter. Det kan være mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser eller den ældre medicinske patient. Her er der brug for bedre samspil og sammenhæng mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet. Mere koordination og bedre udnyttelse af ressourcerne er vejen frem, hvis udfordringerne med genindlæggelser og usammenhængende forløb skal løses.  Der skal holdes fokus på det kommuner og regioner er gode til og satses på det, der virker.

Regionerne vil gerne tage et større ansvar for de patienter, som har langvarige forløb med mange kontakter. Regionerne vil forsøge at bidrage til at forløbene optimeres, så en sund population bevares og det samlede forløb for den enkelte smidiggøres. Konkret vil regionerne arbejde for at åbne dørene til sygehusenes viden så den bringes i spil både i almen praksis og hos kommunerne. Et led heri er regionernes udgående funktioner og specialistrådgivningen.

De udgående funktioner kan blandt andet være med til at forebygge genindlæggelser og styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner og praktiserende læge, men de kan også bidrage til at patienten kan opretholde en mere almindelig hverdag. De udgående funktioner kan omfatte ambulante og akutte besøg, opfølgning efter indlæggelse, mobile laboratorier eller følge-hjem-ordninger. Regionerne ønsker desuden at styrke rådgivningen fra sygehusene, så den faglige ekspertise i højere grad kommer det samlede sundhedsvæsen til gode.

Kommisorium

Udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Regeringen har besluttet, at nedsætte et udvalg der skal udarbejde en plan for at sikre sammenhængen mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Arbejdet har særlig fokus på ældre patienter og mennesker med kronisk sygdom.

Udvalgsarbejdet har følgende fokusområder:

  • Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.
  • Rette kompetencer til rette opgaver
  • Ensartet kvalitet over hele landet
  • Bedre digital understøttelse og brug af data

Læs kommissoriet her:

Inspiration

Helhedsorienterede Patientforløb

Danske Regioner står sammen med en række aktører på sundhedsområdet bag et nyt inspirationskatalog om helhedsorienterede patientforløb. Med udgangspunkt i seks cases giver kataloget konkrete eksempler på, hvad det kræver at skabe mere sammenhæng i patientforløb, og hvordan patienter bliver inddraget, så de oplever deres forløb som trygge og meningsfulde. Kataloget er et resultat af indsatsen Helhedsorienterede Patientforløb i regi af Borgernes Sundhedsvæsen.

Parterne bag inspirationskataloget er Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Danske Lægesekretærer, FOA, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Danmarks Bløderforening og på vegne af Danske Patienter: Sjældne Diagnoser og Kræftens Bekæmpelse.

Læs inspirationskataloget her: