Med patienten i centrum

Hvordan kan teknologierne hjælpe til et bedre sundhedsvæsen?

SUND TEKNOLOGI

Regionerne arbejder med forskellige nye teknologier, som kan bidrage til løsninger på sundhedsområdets udfordringer. Forudsætningen for at indfri eventuelle potentialer er øgede investeringer i udvikling, afprøvning og skalering af nye værdiskabende løsninger.

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, som kan tilbyde verdensklasse behandling og samtidigt håndtere de stigende udfordringer: Flere ældre, flere med kronisk sygdom, mangel på specialister, eksplosiv vækst i sundhedsdata samt mere aktive sundhedsforbrugere mm.

Med de udfordringer, sundhedssektoren i Danmark i dag står overfor, er der nødt til at ske et radikalt skift. Fokus skal flyttes fra behandling, når behovet opstår, til proaktive og langsigtede forebyggelses- og behandlingstilbud med patienten i centrum. Her kan mange af de nye teknologier bidrage med løsninger, der på sigt kan frigive tid og ressourcer, der igen kan investeres i mere sundhed til den enkelte.

Investering i ny teknologi

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i 2017, blev der lanceret et forslag om et ambitiøst investeringsprogram for afprøvning af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf har Danske Regioner og de enkelte regioner - sammen og hver for sig - sat øget fokus på den fortsatte teknologiske transformation af sundhedsvæsenet.

Regionerne tager allerede aktiv del i at forny og styrke sundhedsvæsenet med afprøvning og ibrugtagelse af nye digitale og teknologiske løsninger, hvilket blandt andet illustreres med en eksempelsamling (se boks nederst på siden) og udstilling om ny teknologi lanceret ifm. Danske Regioners generalforsamling i 2018.

Fælles strategi for digital sundhed

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede.

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Video

Nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet

Anvendelsen af nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling med bl.a. kunstig intelligens, robotteknologier, droner m.v. Hvilke muligheder venter forude, og hvilken betydning får det for fremtidens sundhedsvæsen? Muligheder og udfordringer, der alle bliver berørt i denne informationsvideo.

overblik

Events

Event: Health Hackathon
23-24. november 2018, Odense

CoLab Plug & Play inviterer til et event, som både tager udgangspunkt i udvikling af koncepter samt kodning af tekniske løsninger. Et event som især lægger sit fokus på at hacke eksisterende kliniske problemer fra sundhedssektoren, og samtidig giver adgang til virksomheder, læringsmiljøer og living labs.

Konference: High Tech, Human Health
4. december 2018, Aarhus

Aarhus Universitet og Region Midtjylland inviterer til en konference, som fokuserer på, hvilke udfordringer sundhedssektoren i dag står - og fremadrettet vil stå overfor. Konferencen skaber således en ramme for, at forskellige interessenter med differentierede fagligheder og discipliner mødes og sammen giver nye innovative bud på fremtidens løsninger til sundhedssektoren.

Konference: Center for telemedicin
21. marts 2019, Aarhus

Konference med oplæg i plenum, workshops og parallelsessioner, en udstilling af telemedicinske løsninger.

Egne publikationer

Læs mere

10 gode eksempler på brugen af ny sundhedsteknologi

Ét indblik i regionernes arbejde af ny sundhedsteknologi. Publiceringen skildrer 10 gode eksempler på, hvordan der allerede arbejdes med ny teknologi i sundhedsvæsenet.

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategien skal sikre den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og med borgeren i centrum (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL - 2018).

Sundhed i skyen - et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet
Udviklingen af ny teknologi på sundhedsområdet er eksploderet de sidste ti år, og  teknologien vil forstyrre vores tilgang til sundhed, ligesom teknologien har forstyrret andre brancher og sektorer. Det kan lyde faretruende, for hvornår er forstyrrelser noget godt? Det er de, når forstyrrelserne fører til nytænkning, kreativitet og bedre løsninger – både for borgerne og for sundhedssektoren som system.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Oldenburg,
Seniorkonsulent
T -
M 21 44 85 51
E svo@regioner.dk
SVO.jpg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png