Med patienten i centrum

Hvordan kan teknologierne hjælpe til et bedre sundhedsvæsen?

SUND TEKNOLOGI

Regionerne arbejder med forskellige nye teknologier, som kan bidrage til løsninger på sundhedsområdets udfordringer. Forudsætningen for at indfri eventuelle potentialer er øgede investeringer i udvikling, afprøvning og skalering af nye værdiskabende løsninger.

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, som kan tilbyde verdensklasse behandling og samtidigt håndtere de stigende udfordringer: Flere ældre, flere med kronisk sygdom, mangel på specialister, eksplosiv vækst i sundhedsdata samt mere aktive sundhedsforbrugere mm.

Med de udfordringer, sundhedssektoren i Danmark i dag står overfor, er der nødt til at ske et radikalt skift. Fokus skal flyttes fra behandling, når behovet opstår, til proaktive og langsigtede forebyggelses- og behandlingstilbud med patienten i centrum. Her kan mange af de nye teknologier bidrage med løsninger, der på sigt kan frigive tid og ressourcer, der igen kan investeres i mere sundhed til den enkelte.

Investering i ny teknologi

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i 2017, blev der lanceret et forslag om et ambitiøst investeringsprogram for afprøvning af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf har Danske Regioner og de enkelte regioner - sammen og hver for sig - sat øget fokus på den fortsatte teknologiske transformation af sundhedsvæsenet.

Regionerne tager allerede aktiv del i at forny og styrke sundhedsvæsenet med afprøvning og ibrugtagelse af nye digitale og teknologiske løsninger, hvilket blandt andet illustreres med en eksempelsamling (se boks nederst på siden) og udstilling om ny teknologi lanceret ifm. Danske Regioners generalforsamling i 2018.

Fælles strategi for digital sundhed

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede. [link til strategien]

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Video

Nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet

Anvendelsen af nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling med bl.a. kunstig intelligens, robotteknologier, droner m.v. Hvilke muligheder venter forude, og hvilken betydning får det for fremtidens sundhedsvæsen? Muligheder og udfordringer, der alle bliver berørt i denne informationsvideo.

overblik

Konferencer

The Safety of Telemedicine - What Can Resilient Health Care Contribute?
16. august, Odense

Principles and methods of Resilient Health Care, Efficiency-Thoroughness Trade-off and how resilience engineering can contribute to the safety of telemedicine - with present examples from Denmark and Australia, a country where telemedicine is a necessity. 

Konference: Center for telemedicin
21. marts 2019, Aarhus

Konference med oplæg i plenum, workshops og parallelsessioner, en udstilling af telemedicinske løsninger.

publikationer

Læs mere

Sund Teknologi - eksempelsamling (pdf)

Læs om regionernes arbejde med brugen af nye teknologier i sundhedsvæsenet. Få et indblik i 10 gode eksempler på brugen af ny sundhedsteknologi (Danske Regioner - 2018).

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - strategi for digital sundhed 2018-2022 (pdf)

Strategien skal sikre den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og med borgeren i centrum (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL - 2018).

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Oldenburg,
Seniorkonsulent
T *
M 21 44 85 51
E svo@regioner.dk
intet-billede.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png