Med patienten i centrum

Hvordan kan teknologierne hjælpe til et bedre sundhedsvæsen?

Sund Teknologi

Regionerne arbejder med forskellige nye teknologier, som kan bidrage til løsninger på sundhedsområdets udfordringer. Forudsætningen for at indfri eventuelle potentialer er øgede investeringer i udvikling, afprøvning og skalering af nye værdiskabende løsninger.

Regionerne ønsker et sundhedsvæsen, som kan tilbyde verdensklasse behandling og samtidigt håndtere de stigende udfordringer: Flere ældre, flere med kronisk sygdom, mangel på specialister, eksplosiv vækst i sundhedsdata samt mere aktive sundhedsforbrugere mm.

Med de udfordringer, sundhedssektoren i Danmark i dag står overfor, er der nødt til at ske et radikalt skift. Fokus skal flyttes fra behandling, når behovet opstår, til proaktive og langsigtede forebyggelses- og behandlingstilbud med patienten i centrum. Her kan mange af de nye teknologier bidrage med løsninger, der på sigt kan frigive tid og ressourcer, der igen kan investeres i mere sundhed til den enkelte.

Investering i ny teknologi

I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i 2017, blev der lanceret et forslag om et ambitiøst investeringsprogram for afprøvning af ny teknologi i sundhedsvæsenet. I forlængelse heraf har Danske Regioner og de enkelte regioner - sammen og hver for sig - sat øget fokus på den fortsatte teknologiske transformation af sundhedsvæsenet.

Regionerne tager allerede aktiv del i at forny og styrke sundhedsvæsenet med afprøvning og ibrugtagelse af nye digitale og teknologiske løsninger, hvilket blandt andet illustreres med en eksempelsamling (se boks nederst på siden) og udstilling om ny teknologi lanceret ifm. Danske Regioners generalforsamling i 2018.

Fælles strategi for digital sundhed

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede.

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Video

Nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet

Anvendelsen af nye teknologiske muligheder i sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling med bl.a. kunstig intelligens, robotteknologier, droner m.v. Hvilke muligheder venter forude, og hvilken betydning får det for fremtidens sundhedsvæsen? Muligheder og udfordringer, der alle bliver berørt i denne informationsvideo.

overblik

Events

2-dages konference med fokus på kunstig intelligens og entreprenørskab.
24-26. april 2019, København

Konferencen byder på emner som kunstig intelligens (AI), cyber-sikkerhed, entreprenørskab og innovation samlet under titlen ”New horizons for Connecting Health

Temadag om implementering af tværsektoriel anvendelse af video
8. maj 2019, Odense

Video er et arbejdsredskab, der  i dag bruges flere steder i Region Syddanmark, men med et ønske om at udbrede brugen endnu mere. Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin inviterer derfor til en temadag, hvor der sættes fokus på implementering af tværsektoriel anvendelse af video.

SOSU EVENT 2019: SOSU’er tør eksperimentere med velfærdsteknologi
14. maj 2019, Aalborg

Vær med til at udforske velfærdsteknologier på skoler og i praksis i kommuner og regioner. Få nye metoder til uddannelse og videreuddannelse, og udvid dit netværk på tværs af offentlige og private skel.

Temamøde om proces for indkøb af robot og automationsløsninger til sundhedsvæsenet
27. maj 2019, Odense

Temamødet er det første i en temarækken med eksperter inden for robotteknologi og udbudsforretning, der sætter fokus på det rammeværk, der muliggør struktureret indkøb af robotteknologi.

 

Egne publikationer

Læs mere

10 gode eksempler på brugen af ny sundhedsteknologi

Ét indblik i regionernes arbejde af ny sundhedsteknologi. Publiceringen skildrer 10 gode eksempler på, hvordan der allerede arbejdes med ny teknologi i sundhedsvæsenet.

Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle - strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategien skal sikre den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og med borgeren i centrum (Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL - 2018).

Sundhed i skyen - et kig ind i den digitale fremtid på sundhedsområdet
Udviklingen af ny teknologi på sundhedsområdet er eksploderet de sidste ti år, og  teknologien vil forstyrre vores tilgang til sundhed, ligesom teknologien har forstyrret andre brancher og sektorer. Det kan lyde faretruende, for hvornår er forstyrrelser noget godt? Det er de, når forstyrrelserne fører til nytænkning, kreativitet og bedre løsninger – både for borgerne og for sundhedssektoren som system.

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Oldenburg,
Seniorkonsulent
T -
M 21 44 85 51
E svo@regioner.dk
SVO.jpg
Kontakt

Hvis du vil vide mere

LGL_laura.png
relaterede nyheder

Læs mere