Gå til indhold

Om den juridiske arbejdsgruppe

Den juridiske arbejdsgruppe for sundhedsforskning er nedsat af sundhedsdirektørkredsen og dekanerne for de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Kommissoriet for den juridiske arbejdsgruppe for sundhedsforskning er udarbejdet af Danske Regioner og godkendt af sundhedsdirektørkredsen og dekanerne for de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Arbejdsgruppen refererer til sundhedsdirektørkredsen og de fire sundhedsdekaner, som også udpeger arbejdsgruppens formænd. Der er delt formandskab mellem dekan Lars Hvilsted Rasmussen og lægelig direktør Kim Brixen. De resterende medlemmer udvælges blandt jurister i regionerne og på universiteterne, som besidder den nødvendige faglige indsigt. Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Nationalt Genom Center, Regionernes Bio- og Genombank, Nationalt Center for Etik og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram er alle tildelt en observatørpost i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Danske Regioner.

Formålet med arbejdsgruppen er at skabe et fælles grundlag for at løse de juridiske barrierer, som sundhedsforskere oplever i dag. Fokus er særligt på den kliniske forskning og registerforskningen på tværs af regioner og universiteter. Arbejdsgruppen skal hjælpe med at sikre en ens fortolkning af gældende lovgivning og dermed en afklaring af rammerne for det fælles arbejdsgrundlag på forskningsområdet.

Arbejdsgruppen beskæftiger sig med forskellige typer af juridiske problemstillinger relateret til forskningsprojekter. Formålet er at lette arbejdet for både forskere og jurister i forbindelse med blandt andet godkendelse af ansøgninger om forskningsprojekter, så det bliver nemmere og hurtigere at gennemføre ansøgningsprocessen og dermed komme hurtigere i gang med forskningsprojekter – til gavn for patienterne og samfundet. Dette sker ved bl.a. at udarbejde fælles vejledninger, skabeloner og rammeaftaler – så der skabes et fælles grundlag for sagsbehandlingen og en ensartet praksis på tværs af regioner og universiteter.

Læs mere