Gå til indhold

Hvad har din region besluttet?

Er du nysgerrig på, hvad din region arbejder med? Se eksempler på indsatser og beslutninger i de fem regioner her.

Åben menuen nedenfor og se eksempler på, hvad din region arbejder med inden for:

  • COVID-19
  • Psykiatri
  • Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet
  • Klima
  • Lægedækning
  • Akuthjælp
  • Transport
  • Uddannelse
Tiltag og beslutninger i regionerne

Eksempler fra de 5 regioner

COVID-19

Samarbejde og fleksibilitet har været alfa og omega internt på hospitalerne, ligesom et stærkt samarbejde med kommunerne har været afgørende i forhold til test- og vaccinestrategi. Region Nordjylland har haft fokus på at placere både test- og vaccinecentre, hvor det giver bedst mening for flest mulige borgere at blive testet og vaccineret. Paramedicinere fra Den Præhospitale Virksomhed og alment praktiserende læger har desuden spillet en stor rolle i regionen i forhold til at teste og vaccinere de svageste borgere i eget hjem og plejehjem.

Psykiatri

I Region Nordjylland hjælper Center for Pårørende familier, hvor mor eller far er ramt af psykisk sygdom. Ofte ved børn ikke, hvordan de skal håndtere den psykiske sygdom – hverken i forhold til sig selv eller i forhold til skole og venner. Center for Pårørende hjælper familien og børnene til at få et sprog omkring sygdommen, så det ikke er noget, de går og gemmer på selv.

Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet

I Region Nordjylland prioriterer man i høj grad arbejdet med Patientens Team. Det er et samarbejde omkring patienten bestående af patienten selv, de sundhedsprofessionelle, der behandler patienten, relevante kommunale medarbejdere, som hjemmepleje eller socialrådgiver og evt. patientens pårørende. Sammen tager de beslutninger om behandlingsforløbet og sikrer dermed mere inddragelse af patienten og større sammenhæng på tværs af afdelinger og mellem hospital og kommune. Patientens Team er både i psykiatrien og somatikken.

Klima

Et klimatiltag, Region Nordjylland lægger særlig stor vægt på, er bæredygtige indkøb. Det vil sige, at regionen gennemgår hele indkøbsprocessen fra fremstilling af produkter, til pakning og transport at produkter. Regionen er en stor organisation med betydelige indkøb på alt fra madvarer til kontor- og hospitalsartikler. Man har derfor mulighed for at stille krav til bæredygtig produktion og pakning af produkter.  Produkter, regionen ikke selv benytter i tilstrækkelig stor grad, fx operationsudstyr, indkøbes i fællesskab med de øvrige regioner.

Lægedækning

Region Nordjylland har oprettet flere sundhedshuse i samarbejde med nordjyske kommuner. Sundhedshusene rummer almen praksis samt en række andre sundhedsprofessionelle som fysioterapeut, jordemoder, øjenlæge, psykiatriske ambulatorier og kommunale tilbud som genoptræning. Det, at borgerne har adgang til flere forskellige sundhedsprofessionelle under samme tag, skaber mere sammenhæng og nærhed for borgeren i behandlingen. Det skaber samtidig bedre faglige fællesskaber for lægerne og de øvrige sundhedsprofessionelle, som mange efterspørger.

Akuthjælp

I Region Nordjylland har man oprettet videokonsultation i lægevagten, så patienter kan tilses hjemmefra via computer eller tablet. For de patienter, der har behov for at komme ind til lægen, er der oprettet tidsbestilling, så patienterne kan vente hjemme i stedet for at sidde i et venteværelse hos lægevagten. Det handler om respekt for patientens tid. I de kommende år er en særlige indsats på det akutte område at bringe paramedicinernes kompetencer langt mere i spil på det tværsektorielle område. F.eks. kan de tilse ældre patienter eller kronikere i hjemmet og igangsætte behandling, så patienten kan undgå en akut indlæggelse. Langt de fleste patienter vil helst blive hjemme i kendte rammer, hvis det kan lade sig gøre. 

Transport

Regionens politikere har sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune indkøbt landets tre første emissionsfrie brintbusser. Derudover kører 75 procent af regionens busser allerede CO2 neutralt. Regionen følger udviklingen tæt og senest i 2030 skal alle nyindkøbte busser være emissionsfrie busser.

Uddannelse

Regionsrådspolitikkerne uddeler hvert år 15. mio. kroner til udviklingsprojekter på de nordjyske ungdomsuddannelser. Det kan fx være projekter om trivsel og uddannelsesmiljø, eller projekter inden for FN’s verdensmål og grøn omstilling. En del af pengene er øremærket til STEM-området (science, Technology, Engineering, Mathematics) og skal inspirere flere til at tage en uddannelse inden for det tekniske, digitale og naturfaglige felt. Der er stor fokus på, at ungdomsuddannelserne forbereder de unge på uddannelser, der er efterspurgt af arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere om Region Nordjylland? 

COVID-19

Med et politisk ønske om at gøre det lettere for alle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, etablerede Region Midtjylland test- og vaccinetilbud i alle regionens 19 kommuner primo februar 2021. Den 10. august indførte regionen vaccination uden tidsbestilling i alle vaccinationscentre. Regionen har desuden udarbejdet en pandemiplan, der skal fungere som en tjekliste og værktøjskasse i tilfælde af, at en ny pandemi rammer. Planen skal sikre, at regionen står bedre rustet og forberedt, hvis Danmark igen rammes af en epidemi. Den blev godkendt af regionsrådet 18. august 2021.

Psykiatri

Flere og flere unge skader sig selv, og det har store omkostninger for de unge og deres familier. Regionen har derfor stort fokus på at behandle og støtte unge med selvskadende adfærd. Regionsrådet har bl.a. afsat 18,5 mio. kroner årligt til selvskadeteams, der skal sikre endnu bedre sammenhæng i behandlingen af de unge på tværs af akutmodtagelser, hospitalspsykiatrien og den enkeltes hverdagsliv.


Mange unge, der får en psykisk sygdom, dropper ud af deres uddannelse eller mister deres job. Regionen har derfor afsat 3,5 mio. kroner årligt til en forsøgsordning, hvor unge, der netop har fået diagnosen bipolar lidelse, tilbydes en særlig indsats med tæt kontakt til behandlingssystemet, psykoedukation og et tæt samarbejde med kommune og egen læge. Målet er, at de unge i højere grad kan opretholde en normal hverdag på trods af sygdommen.

Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet

Regionsrådet har godkendt en aftale, der sikrer, at borgere, der i øvrigt er færdigbehandlet på hospitalet, kan modtage intravenøs behandling med antibiotika eller væske i eller tæt på eget hjem med hjælp fra kommunale sygeplejersker. Det giver borgerne mulighed for at fastholde skolegang og arbejde, opretholde hverdag med familien, fastholde funktionsniveau og undgå isolation under indlæggelse.

Klima

Hospitalsdrift koster meget CO2. Næsten 70 pct. af Region Midtjyllands CO2-aftryk kommer fra hospitalernes forbrug af varer og tjenesteydelser. Regionsrådet har derfor vedtaget en bæredygtighedsstrategi, som i høj grad handler om at forbruge mindre og genanvende mere. Regionen hjælper også med at sikre løsninger på klimatilpasning og grøn omstilling i den geografiske region.

Lægedækning

Region Midtjylland har sørget for, at der er læger til borgerne på de midtjyske øer Samsø, Anholt, Endelave og Tunø. I 2019 blev der rekrutteret en ny læge til Samsø, og efterfølgende indgik regionen i et samarbejde med Odder og Horsens Kommune samt borgerforeningen på Tunø og Endelave, hvor man arbejdede for at tilbyde lægedækning på disse øer. Arbejdet endte med, at to lægepraksisser på fastlandet i dag varetager ølæge-funktionen. Helt aktuelt er en ny læge netop startet på Anholt 1. august 2021.

Akuthjælp

Regionsrådet besluttede i 2019 at Ringkøbing skulle have en akutlægebil, der sammen med akutlægebiler i Holstebro og Lemvig skal sikre hurtig hjælp til borgere i Vestjylland med langt til nærmeste (akut)hospital. Og da corona lukkede landet ned, besluttede politikerne i regionsrådet at lukke flere akutklinikker i en periode, for at sikre personale nok til at behandle patienter, der var indlagt med corona.

Transport

Region Midtjylland har omlagt Grenaa-Aarhus-Odder-strækningen fra diesel til strøm. Hvor strækningen tidligere brugte 1,7 mio. liter diesel om året, er den nu omlagt til en letbane, der kører på strøm. Regionsrådet har stor fokus på at sikre flere grønne løsninger som fx batteritog og elbusser.

Uddannelse

Uddannelse sikrer udvikling, og i Region Midtjylland mangler mange virksomheder faglærte og kandidater inden for det naturvidenskabelige og tekniske område (STEM). Regionen har afsat 55 mio. kroner til at få flere til at vælge uddannelser eller efteruddanne sig inden for STEM.  

Vil du vide mere om din region? Besøg Region Midtjyllands hjemmeside:

COVID-19

Nemt, enkelt og tæt. Det har været strategien i Region Syddanmark for at forebygge smitte og alvorlige sygdomsforløb under coronapandemien. I efteråret 2020 oprettede regionen PCR-teststeder i alle 22 kommuner og hurtigtests på tværs af regionen med over 400 hurtigteststeder, da der var flest. I 2021 åbnede regionen vaccinationscentre i de 7 største byer og lokale vaccinationssteder på tværs af alle regionens kommuner. Derudover har regionsrådet i Region Syddanmark fremrykket byggeriet af et centrallager i Odense, der kan tages i brug som værnemiddellager i slutningen af 2022. Lageret skal sikre et solidt lager af værnemidler i fremtiden.

Psykiatri

I Region Syddanmark har regionsrådet vedtaget en ambitiøs psykiatriplan. Målet er, at patienter - der har en psykisk sygdom - kan få hurtigere hjælp, bedre behandling og få større indflydelse på deres egen behandling, så den opleves veltilrettelagt og sammenhængende. Psykiatrien bliver tilført 75 millioner kroner mere om året, når planen er rullet helt ud i 2024. Penge, der bl.a. skal bruges til nye psykiatriske afsnit i Esbjerg, Vejle og Odense, ansættelse og uddannelse af flere medarbejdere, der selv har haft psykisk sygdom inde på livet, et center for pårørendeinddragelse - ligesom flere patienter skal have mulighed for at modtage hjælp i form af videokonsultationer.

Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet

I Region Syddanmark skal patienterne opleve sammenhæng i deres behandling på tværs af sygehus, kommune og praktiserende læge. Derfor har alle regionens sygehuse ansat sygeplejersker – såkaldte udskrivelseskoordinatorer –, som sørger for, at patienterne kommer godt hjem, og at både patienter, pårørende, kommunale samarbejdspartnere og patienternes egen læge inddrages og får den nødvendige information.

Klima

Skybrud, stormflod og ekstremt vejr er en følge af den globale opvarmning, og mange borgere oplever at kæmpe forgæves mod vandmasserne, når gaderne står under vand. Derfor har Region Syddanmark kortlagt, hvor oversvømmelserne rammer i fremtiden, så kommunerne kan lave langsigtede løsninger på tværs af kommunegrænser. Regionen har derudover også installeret solcelleanlæg på de ledige kvadratmeter på de syddanske sygehustage. Forventningen er, at solcelleparken ved det nye universitetshospital i Odense i gennemsnit kan producere ca. 20 procent af det daglige strømforbrug, når hospitalet tages i brug.

Lægedækning

Alle skal have adgang til en praktiserende læge, uanset hvor de bor. Regionen går i front for at etablere sundhedshuse, hvor flere læger kan have en praksis og nyde godt af den faglige sparring. Regionen har derfor medvirket i om- og nybygninger, og i tæt samarbejde med kommunerne har regionen over de seneste år søgt og fået over 70 millioner kroner fra Folketinget til etableringen af en lang række sundhedshuse.

Akuthjælp

Når der er brug for akut hjælp, skal den nå hurtigt frem til syddanskerne, uanset hvor de bor i regionen. Derfor har Region Syddanmark investeret i højtspecialiseret udstyr til ambulancerne, så de dygtige ambulancebehandlere, paramedicinere og læger kan starte behandlingen allerede på ulykkesstedet og under transporten til akutmodtagelsen. Akutbiler og akutlægehelikoptere er også parate til at rykke ud, og aftaler med frivillige akuthjælpere og hjerteløbere supplerer indsatsen.

Transport

Region Syddanmark finansierer uddannelsesbusser i hele regionen og sikrer studerende en bedre adgang til ungdomsuddannelser. Busserne samler om morgenen studerende op i tyndt befolkede områder og sætter dem af ved de forskellige uddannelsesinstitutioner. Om eftermiddagen kører de retur. Regionen har desuden oprettet to passagerråd, som består af 26 frivillige passagerrådsmedlemmer. Medlemmerne hjælper med at udvikle den kollektive trafik i regionen både i Syd- og Sønderjylland og på Fyn.

Uddannelse

I Region Syddanmark skal det være muligt at uddanne sig tæt på det sted, man bor – uanset hvor man bor. For at unge kan blive ved med at uddanne sig fx på Tørring Gymnasium og Grindsted Gymnasium, har regionsrådet de seneste år indstillet, at der lægges loft over optagelse på de to store gymnasier i Vejle. Regionrådet bakker også op om campusdannelsen i fx Faaborg, hvor flere ungdomsuddannelser slår sig sammen for at kunne tilbyde unge uddannelser i det sydfynske.

Vil du vide mere om Region Syddanmark? 

COVID-19

Nærhed, let og lige adgang for alle har været de bærende principper i Region Sjællands vaccinationsindsats. Regionen tog derfor initiativ til, at studerende på ungdomsuddannelser kan blive vaccineret på 30 forskellige uddannelsessteder fordelt over hele regionen. Regionen har desuden åbnet syv store vaccinationscentre, der kan tage imod flere tusinde borgere samt flere mindre centre i alle 17 kommuner.  Derudover bliver der også vaccineret på regionens fire akutsygehuse, ligesom et godt samarbejde med kommunerne har sikret vaccination af de mest sårbare borgere via mobile enheder. 

Psykiatri

Region Sjælland vil sikre en mere fleksibel, udgående og opsøgende behandling til mennesker med psykisk sygdom, når de har ekstra behov for støtte. Regionen styrker derfor i 2021 distriktspsykiatrien og inddeler den i 22 teams, der dækker forskellige lokalområder. Alle teams består af sygeplejersker, terapeuter, socialrådgivere, psykologer og læger, som sammen bidrager til behandling af høj kvalitet.

Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet

Region Sjælland oprettede i 2019 Danmarks første e-hospital, der giver patienterne mulighed for at komme i konsultation med lægen hjemme fra computeren eller smartphonen. Regionens politikere har afsat 29 mio. kroner i budgettet for 2020 til formålet, som skal rykke behandlingen tættere på borgeren. Regionens politikere har desuden besluttet en ny dialyseplan for 2021-2025, som skal styrke området og give patienter med nedsat nyrefunktion en mere sammenhængende behandling. Det betyder bl.a., at antallet af dialysepladser bliver øget fra fire til seks hospitaler i regionen. 

Klima

I 2018 besluttede regionsrådet at energirenovere regionens hospitaler med energieffektive belysnings- og ventilationsanlæg samt nye vinduer og ekstra isolering, der skal give et bedre indeklima for patienter og personale. Med budget for 2020 sætter Region Sjælland desuden kraft bag den grønne omstilling til gavn for miljøet og klimaet i regionen. I alt afsættes otte mio. kroner til grønne initiativer med fokus på at reducere klimabelastningen fra det plastik, der anvendes i regionen.

Lægedækning

I 2020, hvor ø-lægen på Fejø skulle på pension, besluttede regionsrådet at gøre en særlig indsats for at skaffe en ny læge til øen. Regionen oprettede et jobopslag og en rekrutteringsvideo, der resulterede i, at den afgående ø-læge blev erstattet af to læger, der ovenikøbet også er gift med hinanden. For at sikre, at alle har lige adgang til og frit valg af praktiserende læge har Region Sjælland også åbnet tre nye nærklinikker – og har en fjerde på vej.

Akuthjælp

Den 31. januar 2024 udløber Region Sjællands nuværende aftale med Falck Danmark A/S. Herefter har regionsrådet besluttet, at regionen selv skal stå for en stor del af ambulancedriften. Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab, der er endnu tættere på borgeren. Region Sjælland er den region, der bruger flest penge per indbygger på dette område. To nye frivillige ordninger, hjerteløbere og hjerteassistance, skal i øvrigt bidrage til at styrke akutberedskabet i regionen. 

Transport

I Samarbejde med trafikselskabet Movia har regionen igangsat et forsøg på buslinjen mellem Ringsted, Sorø og Slagelse, hvor der fra 8. august 2020 og to år frem er afgang hver halve time. Regionsrådet har afsat to mio. kroner til formålet. Regionen skifter desuden til el-busser på rute 230R mellem Roskilde og Frederikssund, som er den største buslinje i Østdanmark. Derudover indgik regionen i slutningen af 2020 klimasamarbejdsaftaler med staten. Heri ligger fælles ambitioner om en grøn omstilling af regionens busser, tog og egne transportmidler. 

Uddannelse

I 2020 udviklede Region Sjælland en app, som skal medvirke til at mindske frafaldet af unge, der begynder på en erhvervsuddannelse. Med appen kan eleverne fortælle, hvordan det går på uddannelsen, om de har det godt med klassekammeraterne og lærerne, hvad de synes om undervisningen, og om det er let at komme til og fra erhvervsskolen. Appen er en del af projektet ”Fra frafald til fastholdelse”, som regionen samarbejder med tre erhvervsskoler om indtil 2023.

Vil du vide mere om din region? Besøg Region Sjællands hjemmeside:

COVID-19

Da pandemien ramte indkøbte Region Hovedstaden på rekordtid millioner af mundbind, handsker og dragter til læger og sygeplejersker sammen med ekstra respiratorer. Regionen etablerede dertil næsten 100 faste teststeder og en række mobile teststeder. I sommeren 2021 testede regionen næsten 250.000 borgere hver dag. Sideløbende med sommerens testindsats blev 25.000 borgere vaccineret dagligt. Regionen har desuden søsat flere end 50 forskningsprojekter med fokus på COVID-19 for mere end 100 mio. kroner på hospitaler og i samarbejde med universiteter, erhvervsliv og andre. 

Psykiatri

Med fokus på at hjælpe psykiatriske patienter godt videre til en bedre hverdag, involverer Region Hovedstaden pårørende, kommuner og praktiserende læger for at sikre de bedst mulige forløb. Regionen har også ansat flere end 100 personer, der selv har været igennem psykisk sygdom og er kommet sig. De fungerer som støtte og samtalepartnere for patienterne og bidrager med vigtig viden og med at skabe håb og forståelse.  

Sammenhængende behandling i sundhedsvæsenet

Regionen samarbejder med kommuner, praktiserende læger og andre om at få behandlingen til at hænge bedst muligt sammen. Bl.a. har kommunerne nu mulighed for at se patientens journal i Sundhedsplatformen. Og med app’en MinSP (Min Sundhedsplatform) kan patienten kommunikere direkte med sin behandler, få adgang til information og foretage hjemmemålinger. Med fokus på ældre patienter og borgere med kronisk sygdom har regionen lavet aftaler om kommunale akutfunktioner, så de kan få behandling af kommunens sygeplejersker, som har adgang til speciallæger fra hospitalet. På den måde kan borgerne måske undgå at blive indlagt.

Klima

Region Hovedstaden bidrager til indsatsen mod jordforureninger, hvor pesticider og andre kemiske stoffer truer det danske drikkevand. Regionen driver 75 oprensninger, der beskytter 38 mio. kubikmeter drikkevand mod forurening. Sammen med regeringen har regionen desuden besluttet, at alle nye busser fra 2024 skal være klimavenlige busser, der ikke udleder forurenende partikler eller luft. Fra 2026 skal der køre batteritog på Nærumbanen, ligesom den nye letbane i Ring 3 bliver både grøn og eldrevet.

Lægedækning

Siden 2018 har Region Hovedstaden udvidet med ca. 50 nye lægepraksisser. Derudover arbejder regionen på at tiltrække nye læger ved at skabe overblik over mulighederne for at blive læge i regionen og ved at tilbyde råd og vejledning til lægerne, når de skal etablere sig. Med fokus på at sikre nok uddannelsespladser på hele Sjælland blev der desuden fra 2018 til 2020 etableret 30 nye uddannelsespladser med tilskud fra regionen. 

Akuthjælp

I Region Hovedstaden kan man døgnet rundt ringe til 1813, hvis man har brug for akut hjælp ved skade eller ved akut sygdom, når egen læge har lukket. Regionen har 11 akutmodtagelser og -klinikker, men også praktiserende læger er klar, når der er brug for akut hjælp. Både aften, nat og weekender kan man få besøg af en læge i eget hjem. Ved brug for akut hjælp ved sygdom eller ulykke, der truer liv eller førlighed sender regionen en ambulance og måske en akutlægebil ud for at hjælpe, undersøge, behandle og transportere til rette hospital.

Transport

Regionen har sammen med kommuner og trafikselskaber omlagt buslinjer, så det er let at komme til og fra den nye metro i København. Derudover er regionen i gang med at anlægge letbane i Ring 3, som åbner i 2025 og forbedrer mulighederne for at komme på tværs af Storkøbenhavn. I 2021 sætter regionen også en ny cykelparkering op ved 23 lokalbanestationer og 16 større busstoppesteder. Regionen er også sammen med trafikselskabet Movia i gang med at lave 51 ”samkørselspladser” ved kollektive trafikknudepunkter. Målet er, at det bliver lettere at køre sammen og dermed også køre grønnere.

Uddannelse

I samarbejde med universitet, professionshøjskole og andre uddannelsessteder har Region Hovedstaden hvert år 12.000 studerende i praktik og træning. Regionen har derudover sammen med andre etableret en introduktion til erhvervsuddannelserne, der er bredt ud til mere end 450 grundskoler i regionen, og desuden sammen med erhvervsskolerne skabt flere end 7.000 praktikpladser siden 2012. Regionen er også optaget af, at flere kvinder vælger en uddannelse inden for det tekniske og naturvidenskabelige område. Derfor støtter Regionen Girls Day In Science, som bidrager til, at flere end 6.000 skoleelever skal på besøg hos en virksomhed for at høre nærmere om mulighederne.

Vil du vide mere om din region? Besøg Region Hovedstadens hjemmeside: