Gå til indhold

Miljø

Regioner: Jorden er mere forurenet end ventet – og oprensning bliver en varig opgave

En ny prognose viser, at opgaven med at rense op efter fortidens små og store forureninger vil strække sig mange år frem. Flere forurenede grunde kommer til, og det bør derfor ses som en fast driftsopgave at holde overblik og håndtere risici fremover, mener Danske Regioner.

Fortidens synder trækker dybe spor overalt i den danske natur, og siden 2007 har de fem danske regioner haft travlt med at kortlægge og rense op efter de mange jordforureninger, som kan skade menneskers sundhed og drikkevand.

Opgaven har fra begyndelsen været betragtet som en opgave, der kunne afsluttes, når alle forureninger var fundet og renset op. Men i en ny omfattende prognose fra Danske Regioner slås det for første gang fast, at opgaven med at komme jordforureningerne til livs er uden udløbsdato og vil lægge beslag på regionernes ressourcer i mange år fremover.

”Vi har hele tiden vidst, at tidshorisonten for at få bugt med forureningerne var lang – men nu må vi erkende, at der helt grundlæggende er tale om en varig driftsopgave,” siger Heino Knudsen, formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Nye teknologier giver bedre overblik

Baggrunden for vurderingen er, at antallet af kendte forureninger hele tiden stiger, i takt med at der løbende kommer ny viden til om kemiske stoffer, som man ikke tidligere har været opmærksom på. Regionerne er bl.a. kommet frem til, at der kan være langt større problemer, end man har troet, med nedsivning af pesticider fra de såkaldte pesticidpunktkilder. Det kan eksempelvis være gartnerier eller maskinstationer.

Samtidig forfines analysemetoderne hele tiden. Hvor der for få år blev analyseret for ca. 40 pesticider i en grundvandsprøve, indgik der 415 pesticidstoffer ved en nylig screening. Det betyder, at risikobilledet hele tiden ændrer sig.

”Vi får hele tiden ny viden og bedre metoder til at måle forureningerne, og derfor bliver vi hele tiden klogere på omfanget og indholdet af forureningerne. I takt med at vi finder stadig flere grunde, stiger behovet for at holde overblik og håndtere de mange typer forureninger, og vi er derfor nødt til at prioritere vores ressourcer benhårdt,” siger Heino Knudsen.

Af økonomiske og miljømæssige grunde prioriterer regionerne at rense op efter de forureninger, der udgør en aktuel risiko for menneskers sundhed og miljø. Men hvis man på et tidspunkt eksempelvis beslutter at ændre vandindvindingsområder, eller der skal bygges nyt i et område, kan der pludselig opstå nye behov for at håndtere forureninger.

Samtidig viser erfaringerne fra de seneste års arbejde, at nogle forureninger ikke umiddelbart kan renses op med de kendte teknologier. De kræver i stedet en langvarig driftsløsning for at sikre sig, at forureningen ikke spreder sig.

Alt sammen bidrager det til vurderingen af, at der er tale om en fast driftsopgave.

Nye penge til generationsforureninger

Heino Knudsen mener, at den nye prognose sætter en tyk streg under, at det er nødvendigt at finde ekstra finansiering til at rense op efter jordforureninger, herunder de ti største og dyreste forureninger i Danmark, de såkaldte generationsforureninger.

”En stor del af regionernes midler er bundet enten i borgerrettede serviceopgaver eller i langsigtet drift, som man ikke bare lige slukker for. Derfor er det afgørende, at vi fremover både får midler til at håndtere de mange almindelige forureninger og de store generationsforureninger rundt omkring i landet,” siger han.

Danske Regioner vurderer, at undersøgelser og oprensninger af jordforurening vil koste ca. 26 mia. kr. over de næste mange år. Det svarer til en udgift på ca. 6.000-7.000 kr. pr. indbygger. Dette er på niveau med andre europæiske lande, der har lavet en lignende opgørelse. Sideløbende med denne opgave vil der være brug for drift og serviceopgaver på kortlagte grunde, der ikke er renset op.

 

Fakta om prognose for jordforureninger

  • 40.000 grunde er i dag kortlagt som forurenede eller potentielt forurenede i Danmark
  • Danske Regioner vurderer, at den samlede omkostning til oprensning vil være ca. 26 mia. kr.
  • Af de kortlagte forureninger berører ca. 68 pct. grundvand, 16 pct. overfladevand og 16 pct. arealanvendelse.
  • Regionerne har identificeret ca. 83 pct. af de potentielle forureningslokaliteter, som man forventer at finde
  • Regionerne har undersøgt ca. 65 pct. af de grunde, som forventer at skulle undersøge
  • Regionerne bruger hvert år ca. 430 mio. kr. på jordforureningsopgaven
  • Heraf går ca. 130 mio. kr. til opgaver, der må forudsættes at vare ved.

Læs mere