Gå til indhold

Ikke-anbefalede lægemidler

KRIS har siden december 2012 behandlet en række lægemidler og indikationer, som rådet ikke har anbefalet. De konkrete indikationer og begrundelserne for ikke at anbefale dem er at finde i mødereferaterne

For lægemidler og indikationer behandlet efter KRIS’ møde den 17. juni 2014 er ansøgningsskemaer og mini-MTV offentlige.

Alfabetisk liste:

Aflibercept (Zaltrap) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013 og den 24. oktober 2013.

Ataluren (Translarna) til behandling af patienter med Duchennes muskeldystrofi. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Bevacizumab (Avastin) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013 og 24. oktober 2013.

Blinatumomab (Blincyto) til behandling af patienter med tilbagefald af akut lymfatisk leukæmi (B-celle subtype, B-ALL) efter standard kemoterapi, allogen knoglemarvstransplantation eller B-ALL, som er refraktær overfor gængs induktionsbehandling. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 1. marts 2016.

Catumaxomab (Removab) til behandling af patienter med EpCAM-positivt karcinom. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Everolimus (Votubia) til behandlingsrefraktær epilepsi ved tuberøs sklerose.
Everolimus (Votubia) anbefales ikke som standardbehandling, men kan anvendes til en mindre patientgruppe indenfor de specialiserede behandlingscentre*. Anvendelsen sker efter nærmere specificerede kriterier for udvælgelse af patienter, samt opfølgning på effekt og bivirkninger. Anbefalingen er betinget af, at ansøger melder tilbage til Medicinrådet efter 1 år.
Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 14. juni 2017 og blev endeligt afsluttet den 1. november 2017.
*) Det er den 13. november 2017 blevet præciseret, at de specialiserede behandlingscentre omfatter Center for sjældne sygdomme i København og Aarhus, samt Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Everolimus (Afinitor) til behandling af patienter med brystkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. juni 2013.

Everolimus (Afinitor) i kombination med exemestan til behandling af patienter med brystkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 30. januar 2013.

Holoclar (corneaepithelceller) til behandling af voksne patienter med moderat til alvorlig limbal stamcellemangel. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 1. marts 2016. 

Idelalisib (Zydelig) til behandling af patienter med follikulære lymfomer (FL). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 10. december 2014.

Irinotecan (Onivyde) til behandling af patienter med bugspytkirtelkræft, i kombination med fluorouracil og leucovorin til 2. og 3. linje behandling ved progression af sygdom efter behandling med gemcitabin-baseret kemoterapi. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 1. februar 2017.

Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi) til behandling af patienter med cystisk fibrose. Ansøgningen blev færdigbehandlet på KRIS' møde den 20. april 2017.
Orkambi anbefales ikke som standardbehandling, men klinikerne kan påbegynde behandling ud fra en algoritme, der som udgangspunkt ligger til grund for klinikernes udvælgelse af patienter til behandling med Orkambi. De kliniske kriterier tager udgangspunkt i de usikkerheder, som KRIS tidligere har påpeget.
KRIS anbefaler, at der hvert halve år gives tilbagemelding til Medicinrådet.

Migalastat (Galafold) til behandling af patienter med Fabry sygdom. Ansøgningen blev færdigbehandlet på KRIS' møde den 20. april 2017.
Migalastat anbefales ikke som standardbehandling til Fabry sygdom, men kan anvendes indenfor det nationale specialiserede center efter en individuel klinisk vurdering og tæt opfølgning af patienten.
KRIS lægger her vægt på, at der er igangværende udviklings- og undersøgelsesprogrammer, hvor patienterne selekteres efter kriterier, som ligger udover de inklusionskriterier, som er anvendt i studierne.

Nintedanib (Vargatef) til behandling af patienter med lungecancer (NSCLC). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 23. april 2015 og igen den 20. april 2017.

Obeticholsyre (Ocaliva) til behandling af primær biliær cholangitis. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 14. juni 2017.

Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling af patienter med follikulært lymfom. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 6. september 2016.

Ocriplasmin (Jetrea) til behandling af patienter med symptomatisk vitreomakulær traktion (øjensygdom). Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Panobinostat (Farydak) - i kombination med bortezomib og dexamethason - til behandling af voksne patienter med relaps og refraktær myelomatose og med mindst to forudgående behandlingsregimer, herunder med bortezomib og en immunmodulator. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 1. marts 2016.

Parathyroideahormon (Natpara) til behandling af kronisk hypoparatyroidisme 3. linje. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 14. juni 2017.

Ramucirumab (Cyramza) til behandling af inoperabel eller metastatisk adenokarcinom i ventrikel eller i den gastro-øsofageale overgang. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 18. februar 2015.

Regorafenib (Stivarga) til behandling af metastatisk GIST 3. linje. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 14. juni 2017.

Regorafenib (Stivarga) til behandling af patienter med tarmkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 24. oktober 2013.

Ruxolitinib (Jakavi) til behandling af patienter med polycythæmia vera (PV). Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 17. juni 2015.

TAS-102 (Lonsurf) til behandling af voksne patienter med metastaserende kolorektal kræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 14. juni 2016.

Tolvaptan (Jinarc) til opbremsning af progression af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne patienter med autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD, cystenyre sygdom), som er i CKD stadium 1-3 med evidens på hurtigt progredierende sygdom. Ansøgningen blev behandlet på KRIS' møde den 6. september 2016.

Vismodegib (Erivedge) til behandling af patienter med hudkræft. Ansøgningen blev behandlet på KRIS’ møde den 12. december 2013.