Gå til indhold

Årsrapport 2022

For at understøtte transparens og læring på tværs af regionerne udgiver Regionernes It-råd en årlig offentlig beretning om rådets aktiviteter og erfaringer. I rapporten for 2022 kan du bl.a. læse om it-rådets formål, aktiviteter og model for risikovurdering af digitaliseringsprojekter.

 

It-rådet har desuden, på baggrund af de gennemførte risikovurderinger og erfaringer med offentlige og private digitaliseringsprojekter i øvrigt, identificeret fire tværgående temaer, som regionerne med fordel kan have fokus på i tilrettelæggelsen og gennemførslen af digitaliseringsprojekter

1. Stor ledelsesbevågenhed
Herunder ledelseskraft til, at nødvendige beslutninger, som er påkrævede for projekternes gennemførelse og idriftsættelse, kan træffes uden forsinkelse, og at uforudsete problemer og ændringer håndteres effektivt.

2. Klar governance og beslutningskraft
Herunder en dedikeret og erfaren styregruppe, tydelige beslutningsmandater på alle niveauer i projektet samt en organisering, hvor forretningen er den drivende kraft, så planerne og løsningerne understøtter regionernes kerneopgave.

3. Kompetencer samt tydelig rolle- og ansvarsfordeling
Herunder særlig opmærksomhed på de rette projektkompetencer til rette tid samt afstemning af roller og ansvar, fx i form af konkrete samarbejdsaftaler internt i projektet og i forhold til eksterne parter, bl.a. leverandører.

4. Projekttilrettelæggelse og -styring
Herunder realistiske tidsplaner, business cases med tilstrækkelige risikobuffere, tydelig beskrivelse af projekternes formål, målbare gevinster, som er mulige for regionerne at styre efter, en klart defineret og ansvarsafstemt implementeringsstrategi  samt tidlig identifikation af interne og eksterne interessenter for at sikre rettidig inddragelse og fokuseret kommunikation om projektet. 

Årsrapporten kan læses her: Årsrapport Regionernes it-råd 2022