Gå til indhold

Klimatilpasning

Danmark står over for store udfordringer med øgede vandmængder på grund af klimaforandringer, som kræver langsigtede og tværgående løsninger.

Behovet for en regional rolle

Hvis Danmark skal i mål med en robust klimatilpasning, er der behov for at samle de forskellige aktører og understøtte samarbejde på tværs. Der er brug for, at vi binder nationale og lokale klimaindsatser sammen i vandets geografi, som grundlæggende er regional. I den proces kan regionerne spille en nøglerolle, fordi regionerne kan kombinere et strategisk helhedssyn med et nødvendigt lokalt kendskab.

Syv anbefalinger: Klimatilpasning af Danmark

Danske Regioner har lanceret syv anbefalinger til klimatilpasning af Danmark. De syv anbefalinger er Danske Regioners indspil til den nationale klimatilpasningsplan, der skal forhandles i 2022.

Fordele ved regionale løsninger

Regionalt arbejde med klimatilpasning har en række fordele. En regional koordinering kan sikre samarbejde og fremdrift om de mest optimale løsninger, ved at alle væsentlige aktører inddrages. Regionerne kan skabe helhedsløsninger, der indtænker samfundsmæssig merværdi i tilpasningsprojekter, fx i form af attraktive naturområder for turisme, friluftsliv og naturbeskyttelse. Klimatilpasningsprojekter kræver også en tung faglighed, og regionerne kan fungere som videns- og erfaringssamler for fagmiljøer på tværs af kommunegrænser.

Regionale indsatser med klimapasning

Alle fem regioner spiller i dag på forskellig vis og niveauer en vigtig rolle i den danske klimaindsats. Det gælder især de områder, hvor regionerne har større ansvarsposter: infrastruktur, råstoffer og ikke mindst sundhed.

Læs mere om eksempler på projekter og områder, hvor regionerne spiller en rolle i klimatilpasningen:

Coast to Coast Climate Challenge

Region Midtjylland: Vidensdeling på tværs af 24 delprojekter. .

Klimatilpasning på Tværs

Region Hovedstaden: Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser.

NEPTUN

Region Syddanmark: Innovation på tværs af den dansk-tyske grænse.

Topsoil

Region Midtjylland: Internationalt samarbejde om jordens øverste lag og klimatilpasning.

Analyser og rapporter

Danske Regioners arbejde med klimatilpasning hviler på en række analyser og rapporter, herunder:

Analyse: COWI og Region Midtjylland, Ekstremnedbør, en perspektivering af de store oversvømmelser i Tyskland til danske forhold

Ekstreme nedbørshændelser, som den der ramte Tyskland, Belgien og Holland i sommeren 2021, vil også kunne ramme Danmark. Det viser en analyse som COWI har lavet for Region Midtjylland. Rapporten viser bl.a., at den nuværende indsats for klimatilpasning eller planlægning af nybyggerier ikke tager tilstrækkeligt højde for de ændrede vejrforhold vi står over for.

Læs mere: Ekstremnedbør, en perspektivering af de store oversvømmelser i Tyskland til danske forhold (pdf)

Rapport: Teknologirådets anbefalinger. Klimatilpasning for fremtiden
Teknologirådet har i samarbejde med Danske Regioner nedsat en ekspertgruppe, der har vurderet udfordringer, dilemmaer og mulige løsningsveje til at styrke den danske klimatilpasning. Ekspertgruppens anbefalinger er sammenfattet i rapporten Klimatilpasning for fremtiden.

Læs mere: Teknologirådet: klimatilpasning for fremtiden (pdf)

Undersøgelse: Epinion, Klimatilpasning i et borger- og virksomhedsperspektiv

På vegne af de fem regioner, Danske Regioner og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) har Epinion i foråret 2021 lavet en undersøgelse om danskernes bekymringer om klimaforandringerne og deres viden om klimatilpasning. På tværs af alle fem regioner har over 4000 borgere og 1000 virksomheder svaret på undersøgelsen.

Læs mere: National undersøgelse af klimatilpasning i et borger- og virksomhedsperspektiv (pdf)

Rapport: Sustainia, Klimasikkert Danmark 2030

Med afsæt i fem klimaeksperters vurderinger, udenlandske erfaringer og regionernes egne akkumulerede erfaringer sammenfatter rapporten ”Klimasikkert Danmark 2030” syv anbefalinger til styrkelse af regionernes rolle i klimatilpasning af Danmark.

Læs mere: Klimasikkert Danmark 2030: Regionernes nye rolle (pdf)

Analyse: SCALGO og Region Midtjylland, Risiko for oversvømmelse af ejendomme

75.000 ejendomme ved vandløb og kyster er i risiko for at blive oversvømmet, når ekstremt vejr rammer Danmark. Det viser en analyse, som Region Midtjylland og SCALGO har lavet for Danske Regioner.

Læs mere: Risiko for oversvømmelse af ejendomme (pdf)

Tidligere

Afholdte arrangementer

Torsdag den 11. februar 2021 kl. 15.00-17.30 inviterede Danske Regioner, Concito og DI Infrastruktur sammen med den hollandske ambassade til konferencen ”Vandet Kommer – Erfaringer fra Holland med klimatilpasning og deres anvendelse i Danmark. Konferencen gav blandt andet indsigt i:

  • Hvordan man i Holland finansierer sin klimatilpasning.
  • Fordelingen af ansvar mellem den enkelte grundejer og samfundet.
  • Hvilke myndigheder og aktører, der løser hvilke opgaver.
  • Hvorledes tværgående myndighedssamarbejder fungerer.

Læs hovedpointerne fra konferencen her:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Klimatilpasning

Relaterede nyheder