Gå til indhold

Psykiatri og social

Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst eller depression på et tidspunkt i livet. Ca. 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser

Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien.  Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team. Derudover skal regionerne yde konsulentbistand til regionale og kommunale institutioner.

Kommunerne har ansvaret for socialpsykiatrien, der omfatter forskellige former for sociale tilbud til sindslidende. I socialpsykiatrien tilbydes der ydelser som bosteder, væresteder og aktivitetscentre, støtte- og kontaktpersonordninger og støtte til beskæftigelse. Regionerne er i en række tilfælde leverandør af socialpsykiatriske tilbud. Det sker på bestilling fra kommunerne.

Den regionale psykiatri har i perioden 2011-2020 oplevet en stigning i antallet af kontakter. Knap 30.000 børn og unge var i 2011 i kontakt med den regionale psykiatri. I 2020 var tallet ca. 40.000. Det svarer til en stigning på 33 pct.   I 2011 var knap 100.000 voksne i kontakt med den regionale psykiatri. Det tal var i 2020 steget til næsten 120.000, svarende til en stigning på 20 pct.

Danske Regioners deludspil på psykiatri- og socialområdet

Danske Regioner har bl.a. sammen med samarbejdspartnere udarbejdet en række udspil med anbefalinger til, hvordan indsatserne til mennesker med mentale udfordringer og psykiske lidelser kan forbedres. Det er på områderne børn- og unge, tidlig psykisk hjælp, psykisk sygdom og samtidigt misbrug, rekruttering samt forskning i psykiatri. Desuden har Danske Regioner med afsæt i en ekspertgruppe udarbejdet anbefalinger til indsatser til forebyggelse af kriminalitet hos mennesker med psykisk sygdom. Det er udspil, som er bragt ind i arbejdet med 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed. 

Mental sundhed

Et nyt behandlingstilbud til børn og unge

Flere og flere børn diagnosticeres med en psykisk lidelse. Mange har ikke modtaget en relevant tidlig indsats, enten fordi tilbuddene slet ikke findes i primærsektoren eller fordi tilbuddene ikke er af tilstrækkelig kvalitet. Den situation er helt uholdbar – ikke mindst for børnene og deres familier.

Derfor har Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri netop foreslået at etablere et behandlingstilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Det nye behandlingstilbud skal forankres i kommunerne i tæt samarbejde med regionernes psykiatriske afdelinger. 

Læs mere:

Læs udspil:

Mental sundhed

Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug

Misbrug er udbredt blandt mennesker med psykisk sygdom. Faktisk har mere end halvdelen af mennesker med misbrug i Danmark også en psykisk lidelse, og meget ofte er de to ting viklet ind i hinanden. Derfor skal de to lidelser behandles samtidigt.

I dag er behandlingen delt. Stof- og alkoholafhængighed behandles i kommunen, undtagen når man er indlagt. Behandling for psykisk sygdom varetages i den regionale psykiatri. Men det skal der laves om på.

I et fælles udspil fra Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab foreslås det samle behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og afhængighed i regionerne, der har de sundhedsfaglige kompetencer til at varetage behandlingen.

One pager - Et samlet behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug (PDF)

Læs mere:

Læs udspil:

 

Mental sundhed

Gratis psykologisk hjælp

Hjælpen til psykologisk behandling er i dag tilfældig og ulige fordelt. Borgere med depression eller psykiske problemer som følge af vold, sorg eller lignende kan i dag få en del af deres psykologregning dækket af regionen. For borgere med angst ydes der kun støtte til de 18-39-årige, mens de ældre svigtes.

Efter engelsk forbillede foreslår Danske Regioner derfor muligheden for gratis samtaleterapi og psykologisk hjælp til borgere med f.eks. angst, depression, posttraumatisk stress og tvangstanker.

Opgørelser fra England viser, at behandlingerne koster ekstra i form af udgifter til terapeuter, men at gratis hjælp til den enkelte borger vil være rentabel for den samlede samfundsøkonomi. Borgere, der hjælpes i tide, forbliver i højere grad på arbejdsmarkedet og trækker mindre på ydelser fra sundhedsvæsenet herunder psykiatrien, ligesom de i højere grad er selvforsørgende. Erfaringerne fra England er, at hver gang der bruges én krone til gratis psykologisk hjælp, sparer samfundet to kroner, blandt andet som følge af færre udgifter til sygdom, førtidspension, sygedagpenge.

Læs mere:

Læs udspil:

MENTAL SUNDHED

Bedre behandling til mennesker med svær psykisk sygdom

Mennesker med psykisk sygdom lever i gennemsnit 10-15 år kortere end resten af befolkningen, og for dem med meget svær psykisk sygdom kan det tal være helt oppe på 20 år. Mennesker med svær psykisk sygdom udsættes oftere for tvang og har oftere behov for genindlæggelse. Derfor er der brug for et øget fokus på de omtrent 7.400 mennesker, der har de allersværeste psykiske lidelser. Dét er ambitionen med et nyt psykiatriudspil, som Danske Regioner står bag.

Udspillet indeholder i alt syv anbefalinger, der har mennesker med svær psykisk sygdom i centrum. Udover at styrke særligt den intensive sengekapacitet handler det om, at vi vil tilbyde dem med svær psykisk sygdom mere terapi, behandling af misbrug og bedre aktivitetstilbud. I udspillet anbefales desuden, at de ambulante psykiatriske behandlingstilbud udbygges og organiseres, så de i højere grad tilrettelægges med afsæt i borgerens aktuelle behov. Der er i særlig grad brug for at udbygge de udgående psykiatriske funktioner for mennesker med svær psykisk sygdom i egen bolig.

Læs mere:

Læs udspil:

Mental Sundhed

Stærke kompetencer og attraktive arbejdspladser i fremtidens psykiatri

Med et nyt udspil ønsker Danske Regioner at skabe bedre behandling og mere attraktive arbejdspladser i psykiatrien. Dette skal sikres ved bl.a. at oprette to nye specialuddannelser til social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter, som skal være med til at klæde dem bedre på til arbejdet i psykiatrien og dermed styrke behandlingen.

Yderligere skal der også fokus på at skabe attraktive arbejdspladser. Hvis udviklingen af patienter i den regionale psykiatri fortsætter, kommer regionerne til at mangle personale i psykiatrien. Mere psykiatri i lægeuddannelsen, et godt arbejdsmiljø, gode introduktionsforløb for nye medarbejdere og attraktive seniorordninger for ældre speciallæger er blandt de værktøjer, der skal sikre flere hænder.  

Læs mere: 

Læs udspil: 

MENTAL SUNDHED

Mere forskning om god diagnostik og behandling af psykisk sygdom

I udspillet ”Forskning – vejen til god og effektiv diagnostik og behandling af psykisk sygdom” fra Danske Regioner indgår 13 anbefalinger til, hvordan forskning i psykiske sygdomme kan styrkes. Med udspillet ønsker Danske Regioner at skabe endnu bedre diagnostik og behandling for borgere med psykisk sygdom.

Anbefalingerne handler bl.a. om, at det skal være mere attraktivt for alle faggrupper at forske, og at patienter og pårørende skal inddrages mere aktivt i forskningen. Det indgår også som anbefaling, at regionerne mere formaliseret udvælger og iværksætter flere tværregionale forskningsinitiativer om fx misbrug og samtidig psykisk sygdom, overdødelighed og nedbringelse af tvang. Samarbejdet skal også medvirke til at sikre, at nye forskningsresultater hurtigere bliver udbredt til hele landet.

De 13 anbefalinger bygger oven på de enkelte regioners forskningsstrategier.

Læs udspil:

Mental sundhed

Kriminalitetsforebyggende indsatser målrettet mennesker med psykisk sygdom

Danske Regioner har med afsæt i en nedsat ekspertgruppe udarbejdet 10 anbefalinger til indsatser, der kan forebygge kriminalitet hos mennesker med psykisk sygdom. Omdrejningspunktet for anbefalingerne er, at der skal ske en forbedret indsats i den psykiatriske behandling, sociale støtte og misbrugsbehandling hos en lang række aktører på tværs af flere sektorer.

Med anbefalingerne vil Danske Regioner blandt andet arbejde for et mere systematisk samarbejde om de nye koordinationsplaner for den enkelte patient. Det skal også i højere grad tydeliggøres og sikres, at én aktør har det fulde ansvar for en patient, indtil ansvaret er overdraget og bekræftet af en anden aktør. Det kan være behandlingsforløb, der går på tværs af afdelinger i den regionale behandlingspsykiatri, eller går på tværs af behandlingspsykiatrien, borgerens egen læge og kommune.

Baggrunden for anbefalingerne er, at der er sket en betydelig stigning i antallet af nye foranstaltningsdomme siden slutningen af 1990’erne. I den forbindelse har regionerne fået udarbejdet en analyse, der viser, at flere patienter ikke har fået tilstrækkelig psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling og social støtte forud for kriminelle handlinger.

Læs mere:

Læs udspil:

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Regionerne: Giv os et større ansvar på det specialiserede socialområde

Debatten om sundhedsvæsenets struktur er i disse uger på sit højeste. Et område er dog gået under radaren. Nemlig det specialiserede socialområdet, som sundhedsstrukturkommissionen foreslår fjernet fra regionerne. Vi bør gå den stik modsatte vej og give regionerne et større ansvar end i dag.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Regioner vil give borgere frit valg af sengepladser udenfor hospitalerne 

Danske Regioner vil løfte kvaliteten for de mange tusinder af patienter, der hvert år ligger i en sygeseng udenfor et hospital. Borgere på de midlertidige og akutte pladser skal bl.a. have frit valg, faste lægetilsyn, og de skal ikke længere opkræves regninger i forbindelse med opholdene. 

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere