Gå til indhold

Kvalitet på privathospitaler

Regionerne og Danske Regioner vil gerne sikre en høj kvalitet på den udredning og behandling, som vi køber på privathospitalerne.

Regionernes Kvalitetsorganisation vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, arbejdet med datadrevet kvalitet og Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsens tilsyn) er med til at sørge for, at kravene til kvalitet efterleves af privathospitalerne og patienterne oplever ensartet kvalitet uagtet om de behandles i offentligt eller privat regi.

Regionerne og Danske Regioner stiller derfor eksempelvis krav som tilsiger, at de private hospitaler har tilknyttet en speciallæge indenfor det speciale de indgår aftale om, at privathospitalerne skal leve op til lovgivningen samt at de registrere den behandling de udfører i de nationale kvalitetsdatabaser og i Landspatientregisteret (LPR).


Regionernes Kvalitetsorganisation

I 2009 udtalte Rigsrevisionen kritik af den måde regionerne og Danske Regioner fulgte op på kvaliteten på den behandling man købte hos privathospitalerne. På den baggrund oprettede Danske Regioners bestyrelsen, Regionernes Kvalitetsorganisation som et supplement til kravet om akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse (DDKM) – som dog ikke længere eksistere - og Sundhedsstyrelsens tilsyn.

Formålet med Regionernes Kvalitetsorganisation er todelt. Den skal både sikre, at privathospitalerne overholder og lever op til kvalitetskravene i aftalerne med Danske Regioner, samt sikre, at privathospitalerne løbende arbejder med kvalitetsforbedringer.

Regionernes Kvalitetsorganisation foretager bl.a.:
Præ-kontrol af privathospitalerne før en aftaleindgåelse og løbende stikprøvekontroller som f.eks. opfølgning på håndtering af medicin, retningslinjer for håndtering af sikkerhed omkring patienternes data, indrapporteringen til de kliniske databaser m.m.

Læs mere under Kontrakter og bilag (specialeaftaler og tro- og love erklæringer)

Datadrevet kvalitetsmodel

Danske Regioner og Sundhed Danmark har udviklet en ny datadrevet kvalitetsmodel, som bygger på data fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og de databaser der er knyttet hertil. Den nye kvalitetsmodel for privathospitaler og klinikker skal sikre, at de private leverandører arbejder i samme retning mod højere kvalitet som resten af sundhedsvæsenets aktører. Endvidere vil modellen gøre det lettere at overskue, hvor der er behov for forbedringer.

Målsætninger og indholdet i den ny kvalitetsmodel for private hospitaler og klinikker er udviklet i tråd med intentionerne i Det Nationale Kvalitetsprogram og hovedfokus er de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet under kvalitetsprogrammet.  

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram. For at kunne måle på disse er der udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål og gør det muligt at måle på disse.

Modellen indeholder for nuværende kun indikatorer inden for 1 af de 8 nationale mål. Det drejer sig om mål 4 - Behandling af høj kvalitet. Det forventes, at modellen løbende udvides med flere indikatorer inden for yderligere nationale mål samt andet relevant kvalitetsdata.

Sammenhæng og kvalitet i hele sundhedsvæsenet 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med sundhedsfaglige virksomheder som privathospitaler og sundhedsfaglige personer som har en dansk autorisation. Du kan læse mere om reglerne og om den lov som tilsynet skal leve op til, samt om de enkelte tilsyn på privathospitalerne som offentliggøres af styrelsen på Styrelsens hjemmeside.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lars Mørck Jarl,
Teamleder/chefrådgiver
T -
M 2619 2409
E lja@regioner.dk
Lars Mørck Jarl