Gå til indhold

Multisygdom

Multisygdom er en af de største udfordringer for sundhedsvæsenet - organisatorisk, behandlingsmæssigt og økonomisk. For det enkelte menneske kan dét at leve med flere kroniske sygdomme have store personlige konsekvenser og medføre nedsat livskvalitet og funktionsniveau.

Mennesker der lever med to eller flere kroniske sygdomme, lever med multisygdom. Opgørelser viser, at næsten halvdelen af danskere i dag lever med multisygdom, og antallet forventes kun at stige i fremtiden. Der er social ulighed i, hvem der udvikler multisygdom, og hvem der er hårdest ramt af multisygdom, i det at flere med kort uddannelse end lang uddannelse udvikler kompleks multisygdom. Det kalder på en styrket forebyggelsesindsats i et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner, herunder blandt andet i regi af sundhedsklyngerne.

Multisygdom dækker over en bred kombination af kroniske sygdomme, og det er forskelligt, hvor meget ens helbred og trivsel er påvirket, når man har multisygdom. Nogle mennesker med multisygdom mærker ikke meget til de kroniske sygdomme i hverdagen og trives både mentalt og fysisk. Andre derimod er plaget af sygdom og mistrivsel og er ofte i kontakt med sundhedsvæsenet.

Det betyder, at mennesker med multisygdom har meget forskellige behov og brug af sundhedsvæsenet. Nogle personer med multisygdom døjer ikke kun med helbredsmæssige problemer, men også sociale problemstillinger som udfordrer hverdagen ekstra meget. Det kalder på en differentieret indsats, der er tilpasset den enkelte patients livssituation og behov. En styrket indsats for multisygdom skal tage afsæt i viden, om hvordan multisygdom fordeler sig i befolkningen.

Den organisatoriske indretning af sundhedsvæsenet kan udfordre behandlingen af multisygdom. Det har særligt konsekvenser for mennesker med kompleks multisygdom, og for de patienter som har svært ved at mestre deres eget sygdomsforløb. Alle regioner tilbyder i dag sammedagsløsninger til patienter med multisygdom, hvor patientens forløb samles fysisk ét sted, og hvor flere specialer går sammen om at behandle og planlægge forløbet for den enkelte patient.

Danske Regioner arbejder for, at færre skal udvikle multisygdom, og at den sociale skævhed der er forbundet med multisygdom, mindskes. Samtidig skal flere opleve at møde et sundhedsvæsen, der ser hele patientens sygdomsbillede, og som leverer en sammenhængende indsats af høj kvalitet. 

Viden om multisygdom

To rapporter ser nærmere på multisygdom

En forbedret indsats for multisygdom skal tage afsæt i, at mennesker med multisygdom er en varietet gruppe med forskellige karakteristika og behov. Derfor er der brug for viden om, hvordan multisygdom fordeler sig i befolkningen, hvilke sygdomskombinationer der ofte optræder sammen, og hvordan multisygdom påvirker den mentale og fysiske trivsel. Danske Regioner har fået udarbejdet to analyser af Defactum, Region Midtjylland og Videns- og forskningscenter om Multisygdom og Kronisk Sygdom, som ser nærmere på dette.

En forbedret indsats af multisygdom

360 grader rundt om multisygdom

Danske Regioner arbejder for en forbedret indsats for multisygdom. Det indebærer en styrket forebyggelsesindsats, en mere sammenhængende behandlingsindsats, mere viden om multisygdom og de rette kompetencer. Læs her Danske Regioners anbefalinger til en styrket indsats for multisygdom.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Rikke Gravlev Taageby,
Seniorkonsulent (på barsel)
T
M 4081 8711
E rgp@regioner.dk
Billede af Rikke Gravlev Poulsen
Hvis du vil vide mere

Kontakt