Gå til indhold

Lighed i sundhed

Sundhed og sygdom er skævt fordelt i Danmark. Den sociale ulighed i sundhed kommer blandt andet til udtryk ved, at der er nogle grupper, der kan forvente at leve kortere liv, blive mere syge og have større konsekvenser af deres sygdom end andre. Det skyldes et kompliceret mix af forskellige faktorer.

Ulighed i sundhed er systematisk, udbredt og voksende i den danske befolkning. Det er en alvorlig udfordring for vores samfund, som sætter stort pres på vores sundhedsvæsen.

I Danske Regioner står bekæmpelse af ulighed i sundhed højt på den politiske dagsorden. Hver dag arbejder vi i regionerne med at løfte vores ansvar for at mindske den sociale ulighed i sundhed og sikre alle lige muligheder for at leve et langt og godt liv. Nogle patienter er mere sårbare og har ikke de samme ressourcer som andre, og de kan derfor have behov for en ekstra indsats. Derfor er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i den enkelte patient, deres behov, ønsker og livssituation, når behandlingen planlægges.

Vores sundhed og trivsel er et resultat af vores gener og omgivelser. Vi påvirkes af de vilkår, vi vokser op under, de ressourcer vi har til rådighed, de relationer vi indgår i, og de steder vi færdes. Ligesom vores levevilkår påvirker muligheden for at ændre adfærd.

Selvom vi som sundhedsvæsen kan gøre meget, ved vi, at arbejdet med at mindske uligheden rækker langt ud over sundhedsvæsenets grænser, og at mange aktører har del i ansvaret. Hvis vi for alvor skal minimere den sociale ulighed i sundhed, kræver det derfor en fælles indsats på tværs af samfundet og et tæt samarbejde mellem regioner, kommuner, praksissektoren og civilsamfundet. Sundhedsklyngerne skal også bidrage til at mindske uligheden i sundhed.

Ulighed i sundhed skal reduceres gennem en bred og ambitiøs forebyggelsesindsats, der også involverer andre sektorer end sundhedsvæsenet. Det kan fx være børne-, social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet og gennem indsatser med civilsamfundet.

DANSKE REGIONERS ARBEJDE MED AT MINDSKE DEN SOCIALE ULIGHED I SUNDHED HAR TRE VINKLER

  • Regionerne har en afgørende rolle i forebyggelsesindsatsen. Vores rolle er at forske, rådgive, stille data og analyser til rådighed for samarbejdspartnere, sikre en systematisk forebyggelsesindsats ved patientkontakter samt facilitere og indgå i partnerskaber.
  • Regionerne har et ansvar for, at ulighed i sundhed ikke forstærkes i mødet med sundhedsvæsenet. Vi arbejder med at tilpasse kommunikation, kontakt, forløb og behandling til den enkelte efter deres behov, situation og ressourcer. Nogle borger har brug for mere støtte end andre, og forløb kan se forskellige ud, selvom diagnosen er den samme.
  • Regionerne har en særlig opsøgende og støttende rolle i forhold til udsatte borgere, der ikke selv kontakter sundhedsvæsenet, når de har behov.
Regionerne arbejder for

Mere social lighed i sundhed

En systematisk og fælles forebyggelsesindsats, en tilpasset og målrettet indsats i mødet med sundhedsvæsenet og en særlig indsats til udsatte borgere er veje til mere social lighed i sundhed. Læs mere om regionale indsatser der bidrager til mere social lighed i sundhed.

Regionerne arbejder for

Mere geografisk lighed i sundhed

Ulighed i sundhed har en geografisk dimension, fordi der via bolig- og arbejdsmarkedet sker en selektion i befolkningen på baggrund af deres indkomst og uddannelsesniveau. Samtidig forholder det sig ofte sådan, at områder med kort levealder og høj sygdomsbyrde også er de steder, hvor der er en større mangel på praktiserende læger og på hospitalsansatte med bestemte kompetencer. Læs mere om Danske Regioners forslag til at nedbringe den geografiske ulighed i sundhed.

Alliancen mod social ulighed i sundhed

Sammen om at nedbringe den sociale ulighed i sundhed

I 2019 gik Kræftens Bekæmpelse, KL og Danske Regioner sammen om at etablere Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed sammen med en række andre partnere. Siden har alliancen vokset sig større og større. Vi er i dag over 85 partnere, der er sammen om en fælles vision om at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af social ulighed i sundhed. Det kræver et fælles ansvar på tværs af samfundet at nedbringe den sociale ulighed i sundhed, og det er stærkt, at vi står så mange sammen.

Viden om befolkningens sundhed og sygdom

Regionerne udarbejder sundhedsprofiler hvert fjerde år, der viser, hvordan danskerne har det

Sundhedsprofilerne giver et unikt indblik i viden om danskernes sundhedstilstand og sundhedsadfærd. Viden kan bruges til at planlægge og tilrettelægge sundhedsvæsenets indsatser i forhold til, hvor der skal sættes ind for at forbedre den generelle sundhedstilstand i Danmark. Sundhedsprofilerne bruges af regionerne blandt andet også til at rådgive kommunerne om forebyggelse af kronisk sygdom.

Hvis du vil vide mere

Kontakt