Gå til indhold

Prisen for Årets Patientoplevelse 2024

Danske Regioner har oprettet en pris, der hædrer gode patientoplevelser.

Om prisen

Danske Regioners Bestyrelse uddelte for første gang i 2023 ”Prisen for Årets Patientoplevelse”. Med Prisen ønsker Danske Regioner at stille skarpt på og hædre den gode patientoplevelse i borgerens møde med sundhedsvæsenet. Den oplevelse, patienten får i mødet med sundhedsvæsenet, udgøres af mange andre forhold end blot den kliniske kerneydelse. Oplevelsen skabes i høj grad i måden, som sundhedsvæsenet møder og tager hånd om patienter og pårørende på både før, under og efter behandling. Det kan måske opleves som en udfordring at navigere og finde vej i sundhedsvæsenet, både fysisk og organisatorisk især hvis behandlingsforløbet ikke i tilstrækkelig grad koordineres af sundhedsvæsenet, så patienter føler, at de overlades til selv, fx ved overgange. Relationelle forhold som omsorg, empati, inddragelse, kommunikation og det at blive mødt som et helt menneske og ikke bare som et CPR-nummer er også af stor betydning for oplevelsen. 

 

 

Danske Regioner ønsker derfor at hædre gode koncepter, begavede initiativer, en teknologi, en organiseringsform, en smart gadget eller andet, der højner patientoplevelsen i mødet med sundhedsvæsenet.  Det kan eksempelvis være relationen mellem patient og behandler, servicemindedhed samt initiativer, der understøtter sundhedsvæsenets møde med mennesket bag diagnosekoden og cpr. nummer. Det kan bl.a. være ved, at inddrage den enkeltes livssituation, f.eks. sociale relationer, boligsituation, job mv. Den gode patientoplevelse kan også være et resultat af mere effektiv tidsudnyttelse, intern vidensdeling, informationsudveksling og koordinering ”bag kulisserne”, som kommer patienter og pårørende til gavn.

Initiativerne kan desuden indeholde et arbejdskraftsbesparende element. Et smidigt, fleksibelt og serviceminded sundhedsvæsen kan medføre en mere effektiv infrastruktur, enklere processer og mindre dobbeltarbejde. Det kan også gøre det nemmere for patienterne at navigere i.

Det vil være et krav, at initiativer allerede er implementerede og har været i drift i en vis periode og at styrkelsen af patientoplevelsen kan dokumenteres. Se nærmere vedrørende vinderkriterier i FAQ´en længere nede på siden. 

Årets tema: ”Mere lighed i behandling i samarbejde med civilsamfundet"

Ulighed i sundhed er et udbredt og stigende problem. Alle kan i perioder opleve, at det er svært at handle på egen sundhed og eget helbred, men desværre er det ofte de samme, som ikke benytter sig af eller får det samme ud af sundhedsvæsenets tilbud som andre. Den sociale ulighed i sundhed skyldes en lang række faktorer, og en del af årsagsforklaringen skal findes i forhold, der ligger udenfor sundhedsvæsenet. Forskning viser desværre bare, at oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet i nogle tilfælde kan være med til at opretholde eller endda forstærke uligheden. 

Der er derfor behov for en styrket indsats for at sikre, at alle borgere har en god oplevelse i mødet med sundhedsvæsenet. Og det gælder måske især borgere, der af den ene eller anden årsag oplever en barriere i forhold til at tage kontakt til sundhedsvæsenet. Samarbejdet med civilsamfundet og den frivillige indsats er her helt afgørende for at øge individers livskvalitet og sundhed. Hver dag yder frivillige og civilsamfundsorganisationer en stor støttende indsats i Danmark. De drager omsorg for unge, der har det svært. De våger over døende. De sikrer ledsagelse til borgere, der ellers ikke ville kunne passe deres behandling. De støtter udsatte borgere i deres kontakt med sundhedsvæsenet og fungerer kort sagt som pårørende, som borgeren måske ikke har. Frivillige og civilsamfundet er altså vigtige medspillere i vores samfund og vores sundhedsvæsen. 

Der findes som beskrevet allerede mange eksempler på, at sundhedsvæsenet samarbejder med frivillige om sociale og kulturelle tilbud, og der er potentiale for endnu mere samarbejde. Sundhedsvæsenet skal favne alle, og alle skal opleve mødet med sundhedsvæsenet som noget positivt, trygt, inkluderende og som en støtte til bedre at mestre sin sygdom og livssituation.

Derfor har Danske Regioner valgt, at ”Prisen for Årets Patientoplevelse 2024” skal rette sig mod initiativer, der har til formål at skabe mere lighed i behandling og mindre ulighed i sundhed. Det er tiltag, der retter sig særligt mod borgere, som forskning viser, oplever større grad af sundhedsrelaterede udfordringer, og modtager ringere behandlingskvalitet. Det kan fx være initiativer, der nedbryder de barrierer, visse borgere oplever i forhold til at tage kontakt til sundhedsvæsenet. Initiativet kan også yde støtte til borgere, så de kan gøre optimal brug af sundhedsvæsenets sundhedstilbud, og få størst mulig værdi af behandlingen. Initiativet kan også rette sig mod at styrke borgerens egenmestring af sygdom eller understøtte bedre behandlingsforløb fx i forbindelse med sektorovergange. 

Initiativet skal hvile på et samarbejde mellem som minimum en eller flere aktører i det regionale sundhedsvæsen fx et sygehus eller hospitalsafdeling, og enten frivillige personer eller civilsamfundsorganisationer. Civilsamfundsorganisationer karakteriseres typisk ved at være frivilligt grundlagt, være non-profit, have den frivillige indsats som en betydningsfuld del af organisationens grundlag, medlemskab er frivilligt, og organisationen virker inden for det sociale område. Initiativet skal bidrage til at levere ydelser og tilbud inden for social- og sundhedsområdet, som kan udgøre en stemme for udsatte borgere og deres interesser, eller har en central funktion i at skabe inklusion, deltagelse og lighed på tværs af sociale grupper. Der kan også indgå andre aktører fx fra den kommunale sektor eller almen praksis.

 

Se alle 26 indstillinger til Prisen for Årets Patientoplevelse 2024:

Prisen for Årets Patientoplevelse 2024

Centrale oplysninger om prisen - FAQ

Der kan indstilles initiativer, der har til formål at skabe mere lighed i behandling og mindre ulighed i sundhed, og retter sig særligt mod borgere, som forskning viser, oplever større grad af sundhedsrelaterede udfordringer, og modtager ringere behandlingskvalitet. Det kan fx være initiativer, der nedbryder de barrierer, visse borgere oplever i forhold til at tage kontakt til sundhedsvæsenet. Initiativet kan også yde støtte til borgere, så de kan gøre optimal brug af sundhedsvæsenets sundhedstilbud, og få størst muligt værdi af behandlingen. Initiativet kan også rette sig mod at styrke borgerens egenmestring af sygdom eller understøtte bedre behandlingsforløb fx i forbindelse med sektorovergange.  


Initiativet skal hvile på et samarbejde mellem som minimum en eller flere aktører i det regionale sundhedsvæsen fx et sygehus eller hospitalsafdeling, og enten frivillige personer eller civilsamfundsorganisationer. Civilsamfundsorganisationer karakteriseres typisk ved at være frivilligt grundlagt, være non-profit, have den frivillige indsats som en betydningsfuld del af organisationens grundlag, medlemskab er frivilligt, og organisationen virker inden for det sociale område. Initiativet skal bidrage til at levere  ydelser og tilbud inden for social- og sundhedsområdet, som kan udgøre en stemme for udsatte borgere og deres interesser, eller har en central funktion i at skabe inklusion, deltagelse og lighed på tværs af sociale grupper. Der kan også indgå andre aktører fx fra den kommunale sektor eller almen praksis.

Alle der kender et godt initiativ, der lever op til kriterierne, kan opfordre initiativejeren til at indstille initiativet, og kan evt. bidrage med begrundelser og input til selve indstillingen og kriterieopfyldelsen. I princippet kan en borger derfor godt være aktiv i at indstille et initiativ til prisen. Det vil dog kræve et relativt indgående kendskab til initiativet i forhold til at foretage en dækkende beskrivelse af initiativet jf. kriterierne.

Man indstiller et initiativ ved at beskrive initiativet via en formular, som du finder længere oppe på siden. Bemærk, at der er begrænsning på antal ord i indstillingen, og at det ikke er muligt at indsende bilag samt at der heller ikke kan linkes til uddybende materiale. 

Det er muligt at indstille fra d. 22. november 2023 og frem til d. 13. januar 2024.

  • Initiativet er nyskabende.
  • Initiativet er implementeret og i brug.
  • Initiativets værdi opleves tydeligt af brugerne (patienter og evt. pårørende).
  • Initiativet anerkendes også af personalet som værdifuldt.
  • Den patientoplevelsesværdi, initiativet bidrager med, er tydeligt dokumenteret, kvalitativt eller kvantitativt.
  • Initiativet kan spredes og anvendes andre steder i sundhedsvæsenet.
  • Initiativet har skabt mere lighed i behandling.


Vinderen kåres ved Regionernes Politiske Topmøde 11. april 2024.

Vinderen modtager et elegant diplom i ramme og op til 10.000 kr. i rejsegodtgørelse til at præsentere initiativet i andre steder i sundhedsvæsenet.

Der vil desuden blive udarbejdet en film om vinderinitiativet, som vil blive vist på Regionernes Politiske Topmøde den 11. april 2024. Filmen vil blive lagt på Danske Regioners hjemmeside og kan frit anvendes. 

Ligeledes lægges alle initiativer, der er indstillet til prisen, på Danske Regioners hjemmeside til læring og vidensdeling.

Danske Regioner og de 5 regioner. 

Et dommerpanel udvælger vinderen på baggrund af de indsendte indstillingers beskrivelser holdt op mod kriterierne.

Når vinderen er fundet, skal det vindende initiativ sammen med filmholdet aftale nærmere, hvornår og hvordan filmoptagelserne skal finde sted. Dette vil ske i begyndelsen af marts 2024 og ca. tre uger frem.

Prisen for Årets Patientoplevelse

Tidligere vindere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen