Gå til indhold

En god digital arbejdsdag

Regionernes mål er, at medarbejderne skal opleve, at digitale og teknologiske løsninger understøtter arbejdet og hjælper med udførelse af kerneopgaver, dvs. at forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme og fremme sundhed i befolkningen.

 

EN GNIDNINGSFRI DIGITAL HVERDAG
Digitale løsninger er i dag et lige så vigtigt værktøj i klinikken som blodtryksmåler og stetoskop. Læge, sygeplejersker og andet personale på hospitaler og i praksissektoren skal derfor være fortrolige med de digitale værktøjer, så de oplever, at de fungerer gnidningsfrit i hverdagen.
Vi vil forbedre de sundhedsprofessionelles hverdag med digitale løsninger, der frigiver tid og understøtter dem i at udføre deres kerneopgave. Vi vil bruge klinisk viden og erfaring i arbejdet med nye teknologiske muligheder og til at beslutte, hvad der er den rigtige vej at gå. Vi skal bruge medarbejdernes ideer og ekspertise til at realisere de teknologiske muligheder og til at bruge løsningerne hensigtsmæssigt. Regionerne vil derfor i langt højere grad inddrage sundhedsprofessionelle i alle led i processen – fra behovsafklaring, udarbejdelse af cases, udbudsmateriale, vurderinger, tests og implementering.


Digitale løsninger skal understøtte den kliniske faglighed og kvalitet. De, der arbejder med sundhedsområdet, skal opleve, at digitale løsninger hjælper dem i en travl hverdag fx ved at give bedre beslutningsstøtte og et godt overblik over den relevante viden om patienten, som er tilpasset den konkrete behandlingssituation. Derfor vil regionerne forpligte sig til at levere digitale løsninger, der er brugervenlige og som understøtter medarbejderne på hospitalerne, i praksissektoren og i kommunerne i at udføre deres kerneopgave. Det er regionernes ansvar, men også et ansvar som vi skal løfte i fællesskab og i samarbejde med stat, kommuner og praksissektoren.


MEDARBEJDERNE SOM AMBASSADØRER
De sundhedsprofessionelle er vigtige ambassadører i forhold til at skabe tryghed hos borgeren i brugen af sundhedsteknologiske løsninger. Deres indstilling og kompetencer har derfor afgørende indflydelse på, om de nye løsninger og måder at gøre tingene på bliver en succes.

 

En god digital arbejdsdag

Målsætninger

  • Vi etablerer digitale løsninger, der skaber værdi for de sundhedsprofessionelle og understøtter dem i at varetage deres kerneopgaver
  • Vi gør det nemmere for de sundhedsprofessionelle hurtigt at træffe rigtige beslutninger i en travl hverdag.
  • Vi inddrager medarbejderne i anskaffelse, test og ibrugtagelse af nye digitale løsninger.
  • Vi arbejder for, at digitalisering og teknologi bruges optimalt for at levere den bedste kvalitet.
Regionerne satser på HealthTech-løsninger baseret på kunstig intelligens

AI signaturprojekter

I forbindelse med kommunerne og regionernes økonomiaftale for 2020 besluttede regeringen, KL og Danske Regioner at igangsætte 15 signaturprojekter til afprøvning af kunstig intelligens i kommuner og regioner. Initiativet er en del af en større satsning og løber i første omgang frem til og med økonomiaftalen for 2022. I 2021 er derfor sat gang i endnu flere gode projekter, som altså slutter sig til de projekter, der i forvejen var sat i søen.

I alt er der 13 regionale AI-signaturprojekter, som retter sig mod en bred vifte af emner indenfor sundhedsområdet. Du kan læse om de 13 projekter via linket nederst i boksen.

Vision for fremtiden

De næste digitale skridt

Almen praksis har flyttet sig på det digitale område i de seneste år til gavn for borgerne og sammenhængen i sundhedsvæsenet. Regionerne vil opprioritere og styrke samarbejdet med praksissektoren yderligere om realisering af de mange potentialer på det digitale område. Samarbejdet handler blandt andet om, hvordan det sikres, at den enkelte praksis på en nem og overskuelig måde har adgang til relevante oplysninger om både den enkelte patient og den samlede gruppe af borgere, som er tilknyttet den pågældende praksis.

Sundhedsvæsenet er digitalt, hvilket giver et stærkt fundament for at tage nye teknologier, som fx kunstig intelligens, i brug. På tværs af regionerne sættes der flere og flere forsknings- og pilotprojekter i gang, hvor forskellige redskaber inden for kunstig intelligens afprøves fx machine learning og deep learning. Teknologien forventes at kunne bidrage bredt til gavn for både patienter, borgere og ikke mindst medarbejderne.

Regionerne vil arbejde for, at nye teknologier som kunstig intelligens anvendes og udbredes på en transparent og sikker måde til gavn for borgere og medarbejdere. Regionerne vil derfor opsamle erfaringer og gennem det fællesoffentlige samarbejde finde de bedste digitale løsninger på fælles sundhedsudfordringer. 

Indenfor billeddiagnostikken er deling af fx røntgenbilleder på tværs af regionerne et vigtigt digitalt værktøj til at skabe effektive behandlingsforløb. Det sparer de sundhedsprofessionelle for vigtig tid og patienter for unødig stråling. Regionerne vil arbejde for, at det også bliver muligt at dele billeder taget på hospitalerne med bl.a. privathospitaler, kiropraktorer og visse speciallæger. Ambitionen er, at vigtigt billeddiagnostisk materiale vil kunne flyde ubesværet gennem et tværgående behandlingsforløb og dermed understøtte patientens forløb endnu bedre, end hvad der er tilfældet i dag.

Regionerne vil udarbejde et forslag til udvikling af billedområdet i løbet af 2020. Oplægget skal også indeholde forslag til, hvordan man i højere grad kan bruge borgernes egne billeder, så man undgår at skulle ind forbi klinikken eller ambulatoriet.

Videokonsultationer kan bidrage til en mere fleksibel og potentielt mere effektiv arbejdsdag for de sundhedsprofessionelle. De behøver ikke nødvendigvis at sidde ved deres faste skrivebord for at gennemføre en konsultation. Video kan også bruges ved behov for sparring mellem forskellige aktører – hospitalet, de praktiserende speciallæger, egen læge og kommunen. Regionerne vil i samarbejdet med de praktiserede læger have fokus på i endnu højere grad at understøtte videokonsultationer, videokonferencer og anden brug af videokontakt fx i lægevagten, i telemedicinske projekter m.v.