Gå til indhold

Omstilling af sundhedsvæsenet

Der er behov for en omstilling af vores sundhedsvæsen, hvis fremtidige demografiske udfordringer skal løftes. Derfor har regionerne længe arbejdet for at skabe mere kvalitet frem for kvantitet i behandlingen af patienterne, og med den nye nærhedsfinansiering har vi endelig en økonomi, som understøtter det arbejde.

Fra aktivitet til nærhed

Regionerne har længe været i gang med en omstilling af sundhedsvæsnet hvor et ensidigt fokus på stigende aktivitet er erstattet af fokus på nærhed og sammenhæng for patienterne. I økonomiaftalen for 2019 blev den aktivitetsbaserede finansiering endelig helt skrinlagt og nærhedsfinansiering blev indført. Det betyder at den økonomiske struktur langt om længe understøtter det arbejde regionerne laver for at skabe sammenhæng og nærvær.

Nærhedsfinansieringen har til hensigt at understøtte sammenhæng og den påbegyndte omstilling af sundhedsvæsnet, hvor udredning og behandling kræver færre hospitalsbesøg og dele af indsatserne flyttes ud i eller tættere på borgerens hjem. Regionerne skal dermed sikre, at patienterne i højere grad får løst deres sundhedsbehov uden at skulle ind på et sygehus, når det er muligt og hensigtsmæssigt. Det kan være hospitalerne, der løser opgaverne i patienternes nærmiljø, eksempelvis gennem telemedicinske løsninger.

Det kan være gennem specialistunderstøttelse af almen praksis eller kommunerne i deres arbejde, så borgeren undgår potentielt forebyggelige indlæggelser eller genindlæggelser. Og endelig kan det også være ved, at opgaver løses af praktiserende læger og i nogle tilfælde af den kommunale hjemmesygepleje frem for på hospitalet.

Nærhedsfinansieringen understøtter dermed, at regionerne i samarbejde med blandt andet almen praksis og kommunerne iværksætter en række indsatser, der bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Kriterier for nærhedsfinansiering

I samme grad som aktivitetspuljen er nærhedsfinansieringen en pulje som udløses
når regionerne opfylder en række kriterier. Hvis du vil vide mere om Nærhedsfinansieringens kriterier og finansieringsstruktur, kan det læses her:

Fællesregionale løsninger

Regionerne er enige om seks overordnede principper for udmøntningen af nærhedsfinansieringen. Principperne fokuserer primært på de økonomiske og styringsmæssige aspekter af arbejdet og har blandt andet til formål at sikre, at nærhedsfinansieringen ikke kommer til at skabe utilsigtede incitamenter, men kan derimod understøtte, at der iværksættes de rette faglige indsatser.

Principperne hviler på den grundlæggende præmis, at nærhedsfinansieringen ikke må betyde, at der opstår uhensigtsmæssige registrerings- og adfærdsændringer. Det er samtidig vigtigt at pointere, at principperne skal ses i sammenhæng med den øvrige regionale styring efter eksempelvis patientrettigheder og nationale mål.

De overordnede principper er:

1. Ledelsen understøtter omstilling og understøtter indsatser, der sikrer målopfyldelse

Regionerne har en afgørende rolle i at understøtte sygehusene i at sætte skub i den samlede omstilling af sundhedsvæsnet. Den politiske og administrative ledelse har dermed en central opgave i at etablere de rammer og bidrage til at iværksætte de indsatser, der sikrer målopfyldelse af de givne kriterier i nærhedsfinansieringen.

2. Finansiel risiko skal ikke påvirke udgiftsniveauet

Den finansielle risiko ved nærhedsfinansieringen er af likviditetsmæssige karakter og skal ikke påvirke de regionale budgetter. Der vil således ikke blive budgetteret med et lavere udgiftsniveau eller gennemført besparelser, hvis regionen forventer krav om tilbagebetaling af puljemidler grundet manglende målopfyldelse.

3. Finansiel risiko løftes på regionsniveau

Den finansielle risiko vil overordnet blive løftet på regionsniveauet. Eventuelle økonomistyringsmodeller, hvor enkelte enheders økonomi gøres afhængige af målopfyldelse på alle eller udvalgte kriterier fra nærhedsfinansieringen anvendes i begrænset omfang og i så fald kun på relevante afdelinger, der skønnes at have potentiale for at kunne medvirke direkte til målopfyldelse af kriterierne.

4. Kriterier differentieres efter, hvor de kan påvirkes

Kriterierne i nærhedsfinansieringen skal ikke implementeres bredt på alle afdelinger, idet alle afdelinger ikke har samme mulighed for at bidrage til målopfyldelsen. Det er regionernes opgave at differentiere styringen, så potentialerne opnås der, hvor de er størst og fagligt meningsfulde. 

5. Oversættelse af kriterier til konkrete indsatser på afdelinger

De enkelte kriterier er udtryk for en ønsket samlet omstilling af sundhedsvæsnet. For at hospitaler og afdelinger kan arbejde datadrevet med omstillingen, kan der være behov for, at kriterierne udmøntes ved at oversætte dem ind i konkrete indsatser på de enkelte afdelinger.

6. Vidensdeling om hvad der kan gøres for at påvirke kriterier

Der skal iværksættes fælles analyser, der skaber klarhed over og underbygger viden om, hvad der skal til for at opnå kriterierne. Disse og øvrige erfaringer med at arbejde med kriterierne skal videndeles på tværs af regionerne på systematisk vis.

 

Hvis du vil vide mere

Status for teknologibidraget

Med henblik på at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet og fortsat have kapacitet på sygehusene til at behandle de patienter, der i de kommende år har behov for specialiseret behandling, er der brug for en omstilling af sundhedsvæsenet med et større fokus på forebyggelse, tidligere indsatser og behandling uden for sygehusene. Der er samtidig behov for en løbende modernisering og udvikling af opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange. Teknologibidraget blev med økonomiaftalen for 2019 aftalt som den fremadrettede ramme for arbejdet med effektiviseringer på sundhedsområdet, herunder omstilling af behandlingen og udvikling af opgaveløsningen, fokuseret administration og fortsat effektivisering og professionalisering af indkøb.

Regeringen og Danske Regioner blev med økonomiaftalen for 2022 enige om, at Danske Regioner skal afgive en statusredegørelse vedrørende regionernes arbejde med realisering af omstilling og modernisering af opgaveløsningen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mie Falkensten Ekdahl,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Billede af MFE
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Sasia Bendix
Relaterede nyheder

Læs mere

Årets sundhedsdebattør satte fokus på sundhed, superstimuli og manipulation

Årets sundhedsdebattør Nicklas Brendborg satte gang i en debat om sundhed, superstimuli og manipulation af vores belønningssystem foran et veloplagt publikum. Prismodtageren åbnede folkemødet 2024 i Danske Regioners telt, hvor formand Anders Kühnau bød ham velkommen. Nicklas Brendborg får prisen for sin seneste bog 'Vanedyr'.

Læs mere

Danske Regioner om struktur-rapport: Mange gode takter, nu skal vi huske ambitionerne

Der er grund til at rose Sundhedsstrukturkommissionen for et meget grundigt stykke arbejde, og der er mange gode takter i den rapport, som netop er fremlagt. Især er det positivt, at Kommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig.

Læs mere

Kronik: Sæt ikke sundhedsambitionerne i bakgear

Lige om lidt afleverer Sundhedsstrukturkommissionen sin rapport, og så går startskuddet til den politiske armlægning om en sundhedsreform. Fra regionerne er budskabet klart: Sæt patienten i centrum. Sæt handling bag ordene. Og sæt barren højt. Så vi får en reform af gavn og ikke blot af navn.

Læs mere

Ny økonomiaftale giver nødvendigt løft og giver regionerne mulighed for at udvikle sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en flot økonomiaftale, som med et løft på næsten to milliarder kroner giver regionerne mulighed for at investere i sundhedsvæsenets udvikling. Aftalen giver samtidig regionerne bedre forudsætninger for at styre medicinudgifterne.

Læs mere