Gå til indhold

Psykiatri

Kvalitet, nærhed og sammenhæng er bærende grundprincipper, når Danske Regioner og regionerne sætter fremtidens sundhedsvæsen på dagsordenen.

Alle borgere i Danmark skal kunne forvente en sundhedsfaglig behandling i verdensklasse så tæt på sin bopæl som muligt og et forløb, der hænger sammen. Forebyggelse, behandling og rehabilitering skal være i høj kvalitet, med brug af nyeste viden og teknologi. Det gælder uanset, om man lider af fysisk eller psykisk sygdom. 

En langsigtet plan for psykiatrien

Sundheds- og Socialstyrelsen offentliggjorde i januar 2022 det faglige oplæg Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser (link). Oplægget indeholder 10 mål og 37 anbefalinger, og skal fungere som oplæg til regeringens kommende udspil til en 10-årsplan for psykiatrien og de efterfølgende politiske forhandlinger. 

Danske Regioner har sammen med en række andre centrale parter deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af oplægget. Danske Regioner bakker op om oplæggets anbefalinger, der både favner mental sundhedsfremme og indsatsen til mennesker med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser i let, moderat og svær grad. 

Danske Regioner mener det er vigtigt, at 10-årsplanen ses som én samlet plan. Der er brug for en samlet løsning og bred politisk aftale, der kan løfte psykiatrien i mange år frem. Psykiatrien har brug for et langsigtet løft, understøttet af betydelig finansiering og kapacitetsudvidelse. For at det kan ske, skal en kommende kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen også omfatte psykiatrien og sikre, at udviklingen ikke bliver baseret på lokale variationer og serviceniveauer. Målet er en psykiatri, der kan sammenlignes med kræftområdets tidlige opsporing, kvalitet og sammenhæng. Pejlemærkerne skal være lighed i sundhed, høj faglighed og patienten i centrum. 

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10-årsplan for psykiatrien indeholder fem prioriterede indsatser. For at disse kan realiseres med succes, mener Danske Regioner, at der er en række forudsætninger, som skal være til stede. Læs mere i En langsigtet plan for psykiatrien (pdf) om disse forudsætninger.

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne har fokus på at sikre forløb for borgere af høj kvalitet. Der er pakkeforløb for ambulante forløb og forløbsbeskrivelser for indlagte samt værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Den faglige kvalitet skal være af høj kvalitet for alle. Regionerne har derfor haft nedsat et forum for kvalitet i psykiatrien - Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP).  I forummet  indgik en række eksperter, faglige selskaber og patientforeninger, som i fællesskab med regionerne  over en 2-årig periode satte fokus på hvordan den faglige kvalitet yderligere kan løftes. Forummet har afsluttet sit arbejde og afrapporteret med en række anbefalinger til løft af den faglige kvalitet. Anbefalingerne er bl.a. løftet ind i det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien, hvor de fremgår.

Du kan læse mere om anbefalingerne fra DMFKP her:

Etablering af stærke tværfaglige fællesskaber rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien

I aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed indgår fem prioriterede indsatser, som fremgik af det faglige oplæg fra Sundheds- og Socialstyrelsen. En af de fem prioriterede indsatser er, at danne tværfaglige grupper for at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. En idé, som er inspireret af kræftområdet. De stærke tværfaglige miljøer - kaldet Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper (DMPG'er) - skal bl.a. udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien.

Danske Regioner har sammen med regionerne besluttet, at etableringen af miljøerne skal gå i gang så hurtigt som muligt. I første omgang skal der skabes faste tværfaglige miljøer indenfor skizofreni, depression og ADHD – de tre områder, hvor der i dag er kliniske kvalitetsdatabaser. Målet er, at de første kliniske retningslinjer med tilhørende tværfaglige stærke miljøer er etableret ultimo 2023, hvilket er opnået. Det er de regionale lægefaglige direktører i psykiatrien, som sammen med Danske Regioner står i spidsen for etableringen i tæt samarbejde med bl.a. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), faglige selskaber og patient-pårørendeorganisationer. Der arbejdes nu videre med etablering af nye DMPG'er.

Du kan læse mere om baggrundsnotatet og DMPG her: 

Analyser og benchmarking

Danske Regioner har indtil 2017 udarbejdet rapporter med sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Data i rapporterne stilles i takt med, at der løbende er kommet flere indikatorer i psykiatrien til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen. Rapporterne indeholder derfor nu primært datamateriale, der opgøres andre steder. Det er derfor besluttet ikke at udarbejde benchmarking-rapporter for 2018 og frem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere