Gå til indhold

Psykiatri

Kvalitet, nærhed og sammenhæng er bærende grundprincipper, når Danske Regioner og regionerne sætter fremtidens sundhedsvæsen på dagsordenen.

Alle borgere i Danmark skal kunne forvente en sundhedsfaglig behandling i verdensklasse så tæt på sin bopæl som muligt og et forløb, der hænger sammen. Forebyggelse, behandling og rehabilitering skal være i høj kvalitet, med brug af nyeste viden og teknologi. Det gælder uanset, om man lider af fysisk eller psykisk sygdom. 

En langsigtet plan for psykiatrien

Sundheds- og Socialstyrelsen offentliggjorde i januar 2022 det faglige oplæg Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser (link). Oplægget indeholder 10 mål og 37 anbefalinger, og skal fungere som oplæg til regeringens kommende udspil til en 10-årsplan for psykiatrien og de efterfølgende politiske forhandlinger. 

Danske Regioner har sammen med en række andre centrale parter deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af oplægget. Danske Regioner bakker op om oplæggets anbefalinger, der både favner mental sundhedsfremme og indsatsen til mennesker med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser i let, moderat og svær grad. 

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til 10-årsplan for psykiatrien indeholder fem prioriterede indsatser. For at disse kan realiseres med succes, mener Danske Regioner, at der er en række forudsætninger, som skal være til stede. Læs mere i En langsigtet plan for psykiatrien (pdf) om disse forudsætninger.

En bred aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed blev indgået i september 2022.  Aftalen omfatter fem prioriterede områder som flugter de i Sundhedsstyrelsens fem prioriterede områder. Områderne er:

  • Opbygning af et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse
  • Styrkede indsatser for mennesker med svære psykiske lidelser og her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri
  • Oplysnings- og afstigmatiseringsindsatser
  • Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  • Bedre rammer for forskning i forebyggelse og behandling af psykiske lidelser

Du kan læse mere om 10- årsplanen for psykiatri og mental sundhed her:

Fortsat fokus på kvalitetsforbedringer

Regionerne har fokus på at sikre forløb for borgere af høj kvalitet. Der er pakkeforløb for ambulante forløb og forløbsbeskrivelser for indlagte samt værdibaseret styring af behandlingen, hvor der sættes mål efter, hvad der giver mest mening for patienterne. Den faglige kvalitet skal være af høj kvalitet for alle. Regionerne har derfor haft nedsat et forum for kvalitet i psykiatrien - Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien (DMFKP).  I forummet  indgik en række eksperter, faglige selskaber og patientforeninger, som i fællesskab med regionerne  over en 2-årig periode satte fokus på hvordan den faglige kvalitet yderligere kan løftes. Forummet har afsluttet sit arbejde og afrapporteret med en række anbefalinger til løft af den faglige kvalitet. Anbefalingerne er bl.a. løftet ind i det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien, hvor de fremgår.

Du kan læse mere om anbefalingerne fra DMFKP her:

Etablering af stærke tværfaglige fællesskaber rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien

I aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed indgår fem prioriterede indsatser, som fremgik af det faglige oplæg fra Sundheds- og Socialstyrelsen. En af de fem prioriterede indsatser er, at danne tværfaglige grupper for at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. En idé, som er inspireret af kræftområdet. De stærke tværfaglige miljøer - kaldet Danske Multidisciplinære Psykiatri Grupper (DMPG'er) - skal bl.a. udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien.

Regionerne har på kort tid etableret de tre første DMPG'er for hhv. ADHD, skizofreni og depression og de næste to er under etablering hhv. bipolar lidelse og dobbeltdiagnose. De tre første DMPG'er har udarbejdet deres første kliniske retningslinje. Det skal bidrage til at forbedre den faglige kvalitet og skabe bedre grundlag for forskning. Det er de regionale lægefaglige direktører i psykiatrien, som sammen med Danske Regioner står i spidsen for etableringen i tæt samarbejde med bl.a. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), faglige selskaber og patient-pårørendeorganisationer. 

Du kan læse mere om baggrundsnotatet og DMPG her: 

Analyser og benchmarking

Danske Regioner har indtil 2017 udarbejdet rapporter med sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Data i rapporterne stilles i takt med, at der løbende er kommet flere indikatorer i psykiatrien til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen. Rapporterne indeholder derfor nu primært datamateriale, der opgøres andre steder. Det er derfor besluttet ikke at udarbejde benchmarking-rapporter for 2018 og frem.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Josefina Hindenburg Krausing
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere