Gå til indhold

Råstoffer

Der er stigende efterspørgsel på råstoffer fra bygge- og anlægsbranchen samtidig med, at den ressource, som vi har, kommer under et stadigt større pres og nye graveområder må placeres stadig tættere på naboer og andre arealinteresser og udgøre gener for lokalbefolkningen.

Råstofforbruget stiger

Sten, grus, sand, ler og kalk. Det er råstoffer i den danske undergrund, og fremover stiger behovet for dem. Faktisk så meget at råstofforbruget forventes at stige med mere end 50 procent fra 29 mio. m3 i 2016 til knap 45 mio. m3 i 2040. Det viser en fremskrivning af råstofforbruget fra NIRAS.

Kort over udviklingen i forbrug og merforbrug af råstoffer i de danske regioner fra 2016 til 2040. Region Hovedstaden vil have det største merforbrug på 4,0mio kubikmeter råstoffer mere i 2040 end 2016.

Udviklingen i råstofforbruget fra 2016 til 2040. Kilde: NIRAS for Danske Regioner (2017)


I 2020 blev der indvundet omkring 33 mio. m3 råstoffer på land i Danmark – mest sand, grus og sten, som bruges til bygge- og anlægsformål, det vil sige til cement og beton, opbygning af veje og jernbanestrækninger mm. Råstofferne er dermed en forudsætning for udbygning og vækst i vores samfund. Herudover indvindes der andre råstoffer på land dog i væsentligt mindre omfang, såsom kalk, kridt og ler. Kalk og kridt bruges til fremstilling af cement, industrikalk og jordbrugskalk. Ler til fremstilling af rød- og gulbrændende tegl, og ekspanderende ler anvendes bl.a. til klinker og membraner. Sidst findes der også moler til isoleringsmateriale og kattegrus samt kvartssand til bl.a. filtersand til grundvandboringer og til fremstilling af glas.

De indvundne råstoffer fra havet består hovedsageligt af fyldsand, som benyttes til kystfodring, og mindre dele sand og grus til bygge- og anlægsaktiviteter.

Skæv fordeling af råstof ressourcen

Råstofferne udgør en ikke-fornybar ressource, som er aflejret under istiden for flere tusinde år siden. Forudsætningerne for råstofindvinding er derfor geologisk bestemt, og ressourcerne er ikke altid anbragt de steder, hvor der er mest brug for dem. Eksempelvis skete 78% af råstofindvindingen i 2020 i Jylland og på Fyn, svarende til 26,1 mio. m3. Roskilde Kommune havde som kommune den største indvending på hele 9 %, svarende til 3,0 mio. m3, hvoraf en del transporteres til Region Hovedstaden, hvor efterspørgslen er stor men indvindingen begrænset. Transporten af råstoffer er omkostningsfuld, og størstedelen af råstofferne anvendes derfor inden for det geografiske område, hvorfra de er indvundet. Transportafstande er typisk 80-100 km, og en tommelfingerregel er, at transporten udgør 1 kr. per. ton per. kørt km.  Det betyder, at den samlede pris på råstoffet fordobles, når det har rejst sin egen værdi i kilometer.

Regionernes rolle

Regionerne er myndighed på råstofområdet og har ansvaret for at lave råstofplaner, der udstikker de overordnede retningslinjer for råstofindvinding på land, samt fastlægger graveområder og interesseområder. Formålet med råstofplaner er at sikre mulighed for udnyttelse af råstofressourcen, samtidig med at der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og infrastruktur. Staten er derimod myndighed til havs, og kommunerne er myndighed for genanvendelse af de sekundære råstoffer.

Regionerne har også ansvaret for at udstede gravetilladelser og fastsætte vilkår i tilladelserne for indvinding og efterbehandling af råstofgravene efter endt gravning. Regionerne afgør, efter en samlet afvejning mellem en sikring af råstofforsyningen og hensynet til blandt andet naboer og miljøforhold, om der skal meddeles gravetilladelse og i givet fald på hvilke vilkår. Der føres tilsyn med aktive grave. De nuværende udlagte råstofgraveområder udgør 1 % af Danmarks areal.

En bæredygtig råstofforsyning

Regionerne ønsker at fremme en mere bæredygtig råstofforsyning, hvor de indvundne råstoffer udnyttes mere effektivt og i højere grad cirkuleres gennem øget genbrug og genanvendelse. Det er i dag ikke muligt at erstatte efterspørgslen på råstoffer fuldstændig, bl.a. fordi der bygges mere nyt end der rives ned. En bedre udnyttelse af vores primære og sekundære råstofforekomster kan dog være med til at strække ressourcen længere ud i fremtiden.

En omstilling til en mere cirkulær anvendelse af vores ikke-fornybare råstoffer og substitution med andre mere klimaneutrale byggematerialer i byggesektoren vil også medvirke til en reduktion af CO2 udledningen i Danmark. Det er anslået at 30% af Danmarks CO2 udslip stammer fra bygge- og anlægsbranchen, hvor klimapåvirkningen især stammer fra indvinding af råstoffer til byggematerialer (NIRAS, 2020). Et eksempel er anlæg af en 4-sporet motorvej, der beregnes til at udlede 2.200-2.700 tons CO2 per km.

Danske regioner har af disse årsager lavet et udspil til et bæredygtigt råsstofforbrug. Det drejer sig om 6 anbefalinger til staten og virksomheder, som skal fremme bæredygtighed inde for råstofindustri ved at gøre råstofforbrug mere effektivt, og systematisk gøre det nemmere at genbruge råstoffer.

RÅSTOFUDSPIL (e-pages.dk)

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen,
Enhedsleder/Chefrådgiver
T
M 2399 2372
E bvi@regioner.dk
Billede af Bente Villumsen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Mads Leerbech Jensen
Råstoffer

Relaterede nyheder

Regioner: Nyt værktøj skal skabe bedre grundlag for at genanvende mursten og beton

Vi skal genanvende flere råstoffer, når vi bygger huse, veje og anlæg. Det mener Danske Regioner, som foreslår, at der laves en landsdækkende kortlægning af materialer, som kan genanvendes i byggerier.

Læs mere

Danske Regioner og Nordisk Råd vil mindske plastaffald fra Europas hospitaler

Danske Regioner og Nordisk Råds danske delegation vil udbrede nye miljøkriterier ved indkøb af produkter til hospitaler i hele Europa. Norden er allerede med. Mere bæredygtig emballage fra hospitalerne kan spare miljøet for bjerge af plastik. Det understøtter regeringens klimaplan for grøn affaldssektor og europæiske målsætninger om cirkulær økonomi.

Læs mere

Regioner tager ansvar for grøn fremtid

Vi skal have knækket kurven af forureninger, finde veje til en bæredygtig råstofforsyning, sikre en sammenhængende klimatilpasning og sætte tempo på den grønne omstilling af sundhedsvæsenet. Det er nogle af de vigtige grønne dagsordener, som jeg vil tage fat på som ny formand for Danske Regioners miljø- og klimaudvalg.

Læs mere

Regioner: Der skal flere penge til enorm PFAS-opgave nu

En opgørelse fra Danske Regioner viser, at der kan være PFAS-forureninger næsten 15.000 steder i landet. Det vil tage lang tid at rense op, og regionerne beder i første omgang om 100 mio. kr. til opgaven ved de igangværende økonomiforhandlinger med regeringen.

Læs mere