Gå til indhold

Uddannelse

Gode og relevante uddannelser i alle dele af landet er en vigtig brik i den regionale udvikling og et Danmark i balance.

Hver region har forskellige udfordringer når det gælder beskæftigelse, kompetenceløft- og erhvervsudvikling. Netop derfor er der behov for regionale løsninger og indsatser, som sikrer at regionale virksomheder kan ansætte medarbejdere med nødvendige og relevante kompetencer og de offentlige myndigheder. 

Uddannelse og bosætning hænger sammen

10 år efter endt uddannelse bor langt de fleste dimittender fra de kompetencegivende uddannelser i den region, hvor de har taget deres uddannelse. Det viser en analyse fra Danske Regioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Derfor skal der fortsat være gode uddannelsesmuligheder i hele landet for at sikre et Danmark i balance. Der er hårdt brug for at kunne fastholde unge i alle dele af Danmark og for at kunne forsyne virksomheder i hele landet med de kompetencer, de har brug for. Der er derfor helt afgørende med et stærkt regionalt tilrettelagt udbud af uddannelser

Arbejdsmarkedet fungerer regionalt 

Væsentlige dynamikker i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet er regionale. Vi danskere pendler længere, og arbejdskraftoplandene bliver større. Samtidig bliver vi i høj grad boende, hvor vi uddanner os. Erhvervslivet i hver enkelt region har unikke styrker, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Dem skal vi understøtte.

Regionerne arbejder for, at indsatsen i området baseres på det enkelte regionale oplands konkrete udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft. Det kræver samarbejde på tværs af uddannelse, arbejdsmarked og erhverv.

LÆS MERE:

Mangel på faglærte hæmmer udviklingen

Aktuelt har regionerne særligt fokus på, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er nødvendigt, at der er bedre muligheder og adgang for at tage en erhvervsuddannelse, hvis Danmark skal kunne følge med virksomhedernes behov for flere faglærte.

Regionerne anbefaler derfor, at:

1. Erhvervsuddannelserne skal være tilgængelige og attraktive for de unge

Geografi må ikke være en hindring for, at unge starter på en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsernes grundforløb skal derfor tættere på de unge i alle dele af landet. Derudover skal alle unge på en erhvervsfaglig uddannelse garanteres en praktikplads. Attraktive erhvervsuddannelser indebærer desuden, at de unge sikres bedre muligheder for at bo på eller ved erhvervsskolerne, og at skolerne sikrer et godt studiemiljø og høj kvalitet.

2. Der bliver etableret flere forpligtende uddannelsessamarbejder og campusløsninger

Et stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om eksempelvis campusløsninger kan være med til at gøre det økonomisk muligt at fastholde uddannelser i hele landet og skabe et bedre studiemiljø.

3. Det faglige niveau hos kommende erhvervsskoleelever hæves

Mange unge er ikke dygtige nok, når de forlader folkeskolen, og det gør det svært at nå målsætningen om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor sættes ind over for de cirka 5.000 elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik i 9. klasse. 

4. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen

Der skal gøres langt mere for at rekruttere elever fra folkeskolen, så erhvervsuddannelserne bliver set som et ligeværdigt valg på linje med de gymnasiale uddannelser. Det skal blandt andet ske gennem øget samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler samt ved, at der bliver iværksat flere overgangsprojekter og en bedre vejledningsindsats.

Regionale opgaver inden for uddannelse

Regionsråd

Regionsrådene har ansvaret for at koordinere den samlede ungdomsuddannelsesindsats i regionen. Det skal sikre et sammenhængende, tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i alle dele af landet. For at kunne sikre en effektiv og balanceret elevfordeling på almene gymnasier og HF tager regionerne blandt andet stilling til ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette eller lukke ungdomsuddannelserne. Regionerne har også en koordinerende ansvar på voksenområdet, dvs. forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Derudover investerer regionerne i kvalitetsudvikling af voksen- og ungdomsuddannelserne. Det kan eksempelvis være med fokus på praktikpladser til erhvervsuddannelserne, efteruddannelse af lærere, udvikling af fag eller anlægstilskud.

TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Ungdomsuddannelser har brug for et stærkere samarbejde på tværs

Langt de fleste unge bruger nogle vigtige år på en ungdomsuddannelse og bliver både fagligt og personligt rustet til at starte på voksenlivet. Men sådan er det ikke for alle. Og ser man på udfordringerne på området, står det klart, at vi må tænke anderledes for at få flere med og for at sikre, at der også er uddannelser i hele landet fremover.

Læs mere

Virksomheder har søgt færre medarbejdere under corona – men efterspørgslen på faglærte vil stige

Ny analyse fra regionerne viser, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at søge nye medarbejdere i løbet af coronaåret 2020. Virksomhedernes forventninger til fremtiden er dog stadig positive. Særligt forventer de at skulle ansætte flere faglærte fremover.

Læs mere

Ny aftale sikrer ekstraordinær indsats for lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA er enige om at indføre en række initiativer for at sikre, at der uddannes flere social- og sundhedsmedarbejdere. Den nye lærepladsaftale sikrer en ekstraordinær indsats for lærepladser i 2021-22 og garanterer minimum 9.000 lærepladser for elever på social- og sundhedsuddannelserne i 2022-26.

Læs mere

Ny gymnasieaftale styrker regionernes ansvar for uddannelser til alle unge

Regionerne er glade for ny politisk aftale, som betyder, at det fremover bliver nemmere at sikre gode gymnasietilbud til alle unge i hele landet.

Læs mere