Det nationale kvalitetsprogram

Danske Regioner har sammen med regeringen og KL søsat et nationalt kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer:

• 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder
• Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata.

Der er desuden udarbejdet et E-læringskursus, der gennem syv lektion introducerer til forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.  

Læs mere:

Nationale mål

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram.

Målene er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål.

Lokale mål og indsatser skal forankre de nationale mål i kommuner og regioner og adressere konkrete lokale kvalitetsudfordringer.

Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i praksissektoren er et helt centralt element i kvalitetsprogrammet. 

Læs mere:

Lærings- og kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams udgør et andet vigtigt element i det nye kvalitetsprogram. Lærings- og kvalitetsteam er etableret på tværs af regionerne og kommuner. Et lærings- og kvalitetsteam består af et netværk af relevante afdelinger/enheder og en ekspertgruppe med førende klinikere, eksperter i forandring, data osv.

Lærings- og kvalitetsteams skal understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på udvalgte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation. Det er planen, at der skal etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De første fire områder, hvor der er igangsat lærings- og kvalitetsteams, er: 

  • Det specialiserede palliative område
  • Apopleksi
  • Rationel brug af antibiotika
  • Hoftenære lårbensbrud

De næste fem områder, hvor der skal igangsættes LKT'er, er:

  • Børn og unge med ADHD
  • Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter
  • Type 1-diabetes hos børn og unge
  • Tvang i psykiatrien 
  • KOL

Læs mere:

Nationalt ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledere i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe forbedringer af kvaliteten. For at understøtte det er der igangsat et nationalt ledelsesprogram, som fokuserer på ledelse af kvalitetsforbedring. Programmet er målrettet ledere af ledere i sundhedsvæsenet og omfatter både kommunale og regionale ledere.

Et konsortium bestående af LEAD og Implement Consulting Group står for at gennemføre det nationale ledelsesprogram.

De to første hold ledere fra sundhedsvæsenet afsluttede ledelsesprogrammet henholdsvis i februar 2018 og november 2018. Det tredje hold forventes afsluttet i november 2019.    

Se film:

 Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

EFS.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Frederik Wøhlk,
Seniorkonsulent
T
M 9117 0350
E frw@regioner.dk
Frederik Wøhlk